Endringar i sentralforvaltninga - utvida versjon (Forvaltning_generert10)

Denne tabellen inneheldt same tal på postar og informasjonar som den opphavlege registreringstabellen; Statsforvaltninga. I tillegg er det bl.a. lagt inn diverse namneinformasjon der det i den opphavlege fila, STATSFORVALTNINGA, berre er registrert identitetsnummer i felta. Dei nye felta kjem sist tabellen.

Unikt postnummer (ID)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Unikt einingsnummer (Idnum)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Endringskode (Endringskode)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Tidspunkt (tidspunkt)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Stadfesta dato (Bekr_dato)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Blokkendringar (Endringsnummer)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Tilknytingsform (Tilknytingsform)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Administrativt nivå (Nivaa)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Relasjon til andre einingar ved organisatorisk endring (Relasjon)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Overordna organisatorisk eining (Overordna)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Teknisk kommentar (Teknisk kommentar)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Diverse dokumentasjon (Div_dok)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Kort namn (kort_namn)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Langt namn (langt_namn)

Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

Overordna departement (O_1000)

Viser identitetsnummeret (IDNUM) til overordna departement.

Departementsskifte (O_1000skift)

Ei eining kan ha skifta departement utan at informasjon om dette er registrert i den opphavlege STATSFORVALTINGA-tabellen. Verdien 1 viser at eininga har skifta departement sidan førre registrering av endring på eininga.

Kort namn til overordna departement (O_1000_kort_namn)

Gjev det forkorta namnet til departementet som var brukt på det aktuelle tidspunktet (jfr O_1000-feltet).

Langt namn til overordna departement (O_1000_langt_namn)

Gjev det fullstendige namnet til departementet som var brukt på det aktuelle tidspunktet (jfr O_1000-feltet).

Kort namn på RELASJON (relasjon_kort_namn)

Det forkorta namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga som er registrert i RELASJON-feltet.

Langt namn på RELASJON (relasjon_langt_namn)

Det fullstendige namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga som er registrert i RELASJON-feltet.

Kort namn på OVERORDNA (overordna_kort_namn)

Det forkorta namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga som er registrert i OVERORDNA-feltet.

Langt namn på OVERORDNA (overordna_langt_namn)

Det fullstendige namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga som er registrert i OVERORDNA-feltet.

IDNUM til overord.RELASJON sitt dep. (O_1000_relasjon)

Her finnes informasjon om kva for departement som er overordna eininga i RELASJONS-feltet. I dette feltet er identitetsnummeret (IDNUM) til det overordna departement registrert.

Kort namn til overordna RELASJON sitt departement (O_1000_relasjon_kort_namn)

Det forkorta namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga (departementet) som er registrert i O_1000_relasjon feltet.

Langt namn til overordna RELASJON sitt departement (O_1000_relasjon_langt_namn)

Det fullstendige namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga (departementet) som er registrert i O_1000_relasjon feltet.