Desentraliserte etatsenheter (Forvaltning_TalGruppe31)

Prosjektet med å samle inn data om norske desentraliserte statlige enheter, og norske desentraliserte etatsenheter ble i all hovedsak gjennomført våren 2008.

Den kartlagte perioden er som for resten av Forvaltningsdatabasen fra og med 1947 til og med dags dato.

For å avgrense arbeidsmengden ble det i denne omgang ikke ansett som hensiktsmessig å kartlegge hvert eneste år i perioden, men i stedet fokusere på, omtrentlig, hvert 3-5 år. Årgangene som har vært gjenstand for den mest omfattende kartlegging ble valgt ut i fra hvilke av Norges Statskalendre som (tilfeldigvis) var lettest tilgjengelig ved Universitetsbibliotektet i Bergen da prosjektet startet. Disse er (årgangene i parentes er av og til benyttet som supplement):

Merk for øvrig at de fleste av de resterende statskalendrene på 1990- og 2000-tallet har vært benyttet som supplerende kilde der det har syntes særlig hensiktmessig. (Diverse årsmeldinger og ETATENES hjemmesider på internett er i tillegg benyttet for de nyligste årganger.).

De ovennevnte årganger er med andre ord de som i størst grad er komplette på tvers av daværende eksisterende departement. De følger også at det er disse årgangene som i utgangspunktet vil være mest egnet for komparative studier.

Verdier og lokaliseringer for de mellomliggende år er imidlertid også fastsatt (”proksimalt interpolert”) dersom det ikke er sporet noen endringer mellom to kartlagte år. Eksempel: Dersom det eksisterte fem desentraliserte etatsenheter (f.eks. distriktskontor) i 1947, og de samme eksisterte også i 1952, så er det blitt tatt for gitt at disse også eksisterte i 1948-1951. I datasettene skilles det like fullt mellom ’bekreftede’ kartlegginger (1947 og 1952) og ’ubekreftede’ (1948-1951), jf. variabeldokumentasjonen nedenfor.

Grunnenhetens identifiseringsnummer (Idnum)

Det unike identifiseringsnummeret til overordnet etatsenhet ("grunneining overordna").

Tallgruppe (Talgruppe)

Statisk kode (31) som angir at enheten klassifiseres som 'desentralisert etatsenhet'.

Start (Fra_tidspunkt)

Angir starttidspunktet for når tid det kartlagte antall/lokaliseringer gjelder. Vanligivs 1. januar et gitt år.

Slutt (Til_tidspunkt)

Angir sluttidspunktet for når tid det kartlagte antall/lokaliseringer gjelder. Vanligivs 31. desember et gitt år.

Kartleggingsstatus (EiningarKartlagt)

'Bekreftet' (kode 0) betyr i denne sammenheng at antall og lokaliseringer for denne gitte tidsperioden er talt opp og gitt av en konkret kilde (f.eks. statskalender, hjemmeside, etc.). 'Ubekreftet' (kode 1) impliserer at enheten ikke er kartlagt for den gitte tidsperioden, men at det oppgitte antall/lokalisering er antatt på bakgrunn av tidligere og etterfølgende kjente verdier. (Dersom det f.eks. er påvist 10 enheter både i 1970 og 1973, antas det at det også var 10 enheter i 1971 og 1972). I de tilfeller hvor antall enheter varierer mellom to kartlagte år, er de mellomliggende årene estimert (kode 2). (Dersom det f.eks. er påvist 10 enheter i 1970 og 12 enheter i 1973, blir verdien for årene 1971 og 1972 estimert til å være 11).

Hierarkisk nivå (RegNivaa)

De fleste enhetene har her verdien '1'. Men dersom en overordnet enhet (f.eks. 'Politi- og lensmannsdistriker' har flere underligggende TYPER (f.eks. 'politidistriktskontor' og 'politistasjoner'), og det videre er kjent (for datakoderen) at det er et hierarkisk forhold mellom disse (f.eks. at politistasjonene rapporterer til distriktskontorene), så vil de underliggende typene kodes deretter ('politidistriktskontor' = 1, 'politistasjoner' = 2). Dersom det er uvisst hvorvidt det eksisterer et hierarkisk forhold, gis alle TYPENE verdien '1'.

Unikt identifiseringsnummer (LpNrIdnum)

Dette (auto-) nummeret skiller de underliggene TYPENE med samme Idnum fra hverandre (f.eks. ('lensmannskontor' = 1, 'politistasjoner' = 4).

Antall kontor (TalEiningar)

År (Aar)

Enhetsnavn (RegNivaaNamn)

F.eks 'distriktskontor', 'lokalkontor', 'region', 'politistasjon', 'namsfogder' etc.

Enhetsnavn - engelsk oversettelse (ENGregNivaaNamn)

Lokaliseringer (Dokumentasjon)

Felt som angir hvor de ulike enhetene er lokalisert. I den grad det er kjent er det her navnet på byen, tettstedet eller kommunen som her er angitt. For noen av enheten er bare områdenavnet kjent (f.eks. 'Hordaland'), og ikke stedet hvor kontoret var lokalisert (f.eks. 'Bergen'). Verdiene (stedene) i denne variabelen er for øvrig semikolonseparerte.

Lokaliseringer - engelsk oversettelse (ENGdokumentasjon)

Plussenheter (Plussenheter)

Angir de ulike enhetene som er kommet til siden forrige kartleggingsår (jf. 'Kartleggingsstatus')

Minusenheter (Minusenheter)

Angir de ulike enhetene som er falt fra siden forrige kartleggingsår (jf. 'Kartleggingsstatus')

Endringskommentarer (Kommentar_endring)

Tekstavariabel som angir i fra hvilket år endringene av lokaliseringer (plussenheter og minusenheter) må sees i forhold til. I praksis vil dette være en referanse til forrige bekreftede lokaliseringsperiode (jf. 'Kartleggingsstatus').

Kildekommentarer (Kommentar_kilde)

Angir hvilke andre kilder som ev. er benyttet i tillegg til statskalendrene.

Generelle kommentarer (Kommentar_sidebar)

Ev. generelle kommentarer for enheten (plasseres til venstre i margen på nettsidene).

Andre kommentarer (Kommentar_annet)

Kommentarer som er spesifikke for enheten for en gitt tidsperiode.

Årstall for forrige bekreftede kartleggingsår (NærmesteTilbake)

Når antall enheter mellom to kartlagte år er identisk, men det likefult har vært lokaliseringsendringer (dvs. samme antall plussenheter som minusenheter), antas antallet å ha vært det samme i de mellomliggende år. I slike tilfeller benyttes denne variabelen til å referere til forrige år hvor lokaliseringene (og ikke bare antallet) faktisk er kartlagt.

Årstall for neste bekreftede kartleggingsår (NærmesteFrem)

Jf. ovenfor. Denne variabelen refererer til neste år hvor lokaliseringene (og ikke bare antallet) faktisk er kartlagt.