Kategorisering av publikasjonar om norsk forvaltning (Forvaltning_Litteratur_Idnum)

Publikasjonene i tabellen Forvaltning_Litteratur_Idnum er i denne tabellen kategorisert eller kategoriane redgjort for nedenfor.

Identifiseringsnummer (LpNrHov)

Unikt identifiseringsnummer for kvar publikasjon.

Type kategori (TypeDimensjon)

Variablane benevnt med variabelnamna 1 til 13 eksisterer ikkje på den fysiske fila. I denne variabelen, TypeDimensjon er det vist til, med nummer, til kva av de 13 aktuelle kategorivariablane som er brukt.

Kategoriverdi (Idnum)

Variablane benevnt med variabelnamna 1 til 13 eksisterer ikkje på den fysiske fila. I denne variabelen, Idnum er kategoriverdien til den aktuelle kategorivariabelen (ligger i TypeDimensjon) registrert.

Frå år for kategorivariabel omhandlar vertikale-, horisontal eller spesifikke einingar i statsforvaltninga (Fra_aar)

Utgangspunkt for litteraturdatabasen er publikasjonar som omhandlar vertikale- eller horisontale aspekt eller som omhandlar ei spesifikk eining i statsforvaltninga (interne departemenstenheter eller ytre etatseiningar).

Denne variabele angir fra hvilket år publikasjonen omhandlar ovanfornemnde forhold.

Til år for kategorivariabel omhandlar vertikale-, horisontal eller spesifikke eniningar i statsforvaltninga (Til_aar)

Utgangspunkt for litteraturdatabasen er publikasjonar som omhandlar vertikale- eller horisontale aspekt eller som omhandlar ei spesifikk eining i statsforvaltninga (interne departemenstenheter eller ytre etatseiningar).

Denne variabelen angir til kva år publikasjonen omhandlar ovanfornemnde forhold.

Dato og tid kategorien er lagt inn (RegTidspunkt)

Internkommentar (InternKommentar)

Ikkje i bruk.

Eksternkommentar (EksternKommentar)

Ikkje i bruk.

Spesifikk statleg etat eller verksemd publikasjonen omhandlar (1)

Når publikasjonen tar for seg ei spesifikk eining internt i departementet eller ei ytre etatseining er Forvaltningsdatabasens unike nummer for eininga registrert.

Horisontal dimensjon (2)

For å kartleggje publikasjonar som omhandlar horisontale dimensjonar er Forvaltningsdatabasens inndeling i tilknytningsformer brukt.

Vertikal dimensjon (3)

For å kartleggje publikasjonar som omhandlar vertikale dimensjonar er Forvaltningsdatabasens unike nummer for departement registrert.

Dataarkiv ved NSD (4)

Dersom eit eller fleire av NSDs arkiv under Data om det politiske system er brukt er arkivets unike nummer brukt.

Publikasjonens datagrunnlag (5)

Liste over kva for data publikasjonen byggjer på.

Land som er gjenstand for studien (6)

Er i hovudsak land innanfor OECD området.

Verkemiddel i den konstituerende styringa av statlege etatar og verksemder. (7)

Viser til større rammesetjande verkemiddel retta mot underliggjande etatar og verksemder.

Verkemiddel i den operative styringa av statlege etatar og verksemder. (8)

Viser til den løpende styringa som foregår mellom staten ved departementa og underliggande etatar og verksemder.

Andre verkemiddel i den konstituerende / operative styringa av statlege etatar og verksemder. (9)

Andre verkemiddel knytta til den konstituerende og operative styringa.

Type forskning (10)

Om publikasjonen kan beskrivast som akademisk retta forskning gjennom grunnforskning eller forsking finansiert av Norsk Forskningsråd, eller utgreiingsoppdrag på vegne av t.d. departement (t.d. NOU).

Studietype (11)

Om studien har fokus på beslutningsprosess, implementeringsprosess, effektar av statleg verkemiddelbruk eller er ei kartlegging av kunnskap.

Kategorisering av effektar (12)

Om studien omhandlar effektar av statleg verkemiddelbruk kan ein spesifisere nærare kva effektar studien tar opp.

COFOG (13)

Kva sektor studien har fokus innanfor. Her er brukt COFOG-standard henta frå SSB-notat 2006/45 Faglig modell og rammeverk i Statres . Kategoriseringa er i Forvaltningsdatabasen omgjort til nynorsk.