Publikasjonar om norsk forvaltning (Forvaltning_Litteratur)

Tabellen inneholder informasjon om bøker, rapporter m m om forvaltningen. Publikasjonene er med dersom de omhandler vertikale- eller horisontale aspekt eller omhandler en spesifikk enhet i forvaltningen (interne departemenstenheter eller ytre etatsenheter).

Identifiseriingsnummer (LpNrHov)

For utenlandske studiar: Kva del av statsforvaltninga vert omfatta av publikasjonen?

Type publikasjon (Type)

Kva format publikasjonen har.

Tittel (Tittel)

Namn på publikasjonen.

Utgjevar (Utgjevar)

Utgjevar av publikasjonen (institusjon, forlag, by, rapportnummer osv.).

År (Aarstal)

Årstalet publikasjonen vart publisert.

Forfattar (Forfatter)

Namn på forfattar(ar) av publikasjonen.

Publisering på internett (PublInternett)

Dette er ein hjelpevariabel som indikerer om registreringa av gitte publikasjonar er fullført eller ei og om den derfor kan publiserast på Internett. Dette vert indikert med ja eller nei .

Lenke til publikasjon (LekkjePublikasjon)

Lenke til komplett publikasjon på Internett.

Lenke til omtale (LekkjePublikasjonOmtale)

Lenke til omtale av publikasjon på Internett.

Namn på dokument ved internlagring (DokumentDB)

Dette er publikasjonar som finst i fulltekst lokalt hos NSD.

Namn på registrator (Registrerar)

Ikkje til ekstern bruk.

Ekstern kommentar (EksternKommentar)

Kommentarar og eventuelle opplysningar om publikasjonen som vil bli vist på Internett.

Intern kommentar (InternKommentar)

Interne kommentarar som ikkje vil bli vist på Internett.

Siste registreringstidspunkt (SisteRegTid)

Siste tidspunkt for registrering av gitte publikasjon.

Rapport eller bok kapittelet inngår i (RefHovNr)

I enkelte tilfeller vil berre eit kapittel i ei bok eller ein rapport handle om statsforvaltninga (og derfor være aktuelt å registrere). Dette feltet blir då brukt for å vise til bok eller rapport kapitlet er publisert i.

Antall sider (Sidetal)

ISBN-nummer (ISBNnr)

ISSN-nummer (ISSNnr)

Publikasjonsspråk (PublSpraak)

Viser om publikasjonen er skrive på norsk, engelsk eller andre skandinaviske språk.

Publikasjonsland (Land)

Landet kor publikasjonen er utgitt.

Samandrag (Samandrag)

Samandrag av publikasjonen dersom dette er lett tilgjengeleg i kjelda.

For utenlandske studiar: Kva del av statsforvaltninga vert omfatta av publikasjonen? (Tekstfelt_Utl)

For publikasjonar som omfattar vertikale- eller horisontale aspekt eller omfattar ei spesifikk eining i andre lands forvaltningar, vert dette feltet brukt for å dokumentere dette i prosaform. For norsk forvaltning er dette tatt med i kodesystemet som fins i tabellen Forvaltning_Litteratur_Idnum.