Departement- og direktoratsundersøkelsen sammenslått (Data_Sentr06)

Datasettet er en samenslåing av de to datasettene som utgjør departementsdelen og direktoratsdelen i sentraladministrasjonsundersøkelsen 2006. Sammenslåingen er gjennomført med utgangspunkt i variabelnavnene i departementsundersøkelsen.

Litt generelt om variabeldokumentasjonen som følger under: Av nødvendige årsaker har ikke alltid spørsmålsformuleringene i departementsundersøkelsen og direktoratsundersøkelsen vært helt identiske. I disse tilfellene er den avvikenede variabelteksten i direktoratsundersøkelsen (ettersom vi tar utgangspunkt i departemenstundersøkelsen) inkludert i spørsmålsformuleringene i det samenslåtte datasettet. Den avvikende teksten vil enten befinne seg i den generelle spørsmålsformuleringen, i underspørsmålene, eller i selve kategoriene. (Merk vedrørende denne begrepsbruken: Dersom vi for eksempel tar utgangspunkt i variabel B6 under, så vil 'Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling' være den generelle spørsmålsformuleringen (ettersom denne er lik i B6A, B6B, B6C og B6D), mens 'Fagkompetanse, teknisk kunnskap' vil være underspørsmål (a), 'Evne til å arbeide på tvers av faggrenser, forvaltningsnivå, organisasjoner og sektorer' vil være underspørsmål (b), osv. 'Meget viktig' er lik kategori 1, 'Nokså viktig' er lik kategori 2, osv.).

Enkelte av kategoriene i noen av variablene (f.eks. B2) er blitt omkodet for sammenliknbarhetens skyld. Av den grunn er også de opprinnelige versjonene av disse variablene (f.eks. Org_B2) med i det sammenslåtte datasettet. Variablene i Ny_B12-serien er konstruert på bakgrunn av diverse underspørsmål fra variablene B12, B15 og B16 i departementsundersøkelsen som etter vårt skjønn er direkte sammenliknbare med flere av underspørsmålene i B21-serien i direktoratsundersøkelsen. Dette da til tross for at det for noen av sammenslåingene i utgangspunktet har vært noe ulike spørsmålsformuleringer og/eller kategoriinndelinger. (Jf. dokumentasjonen under Ny_B12-serien nedenfor.)

Se for øvrig den generelle dokumentasjonen.

Kodebok Kodebok

Untitled Document

B1Hvilket departement er du ansatt i?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen (dept06).

Variabelen inneholder rådatane som benyttes videre i variablene O_1000 og Instnr. Se også kommentarer i den generelle dokumentasjonen under kapittelet om Datakvalitet.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B1
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet
2 Barne- og likestillingsdepartementet
3 Finansdepartementet
4 Fiskeri- og kystdepartementet
5 Fornyings- og administrasjonsdepartementet
6 Forsvarsdepartementet
7 Helse- og omsorgsdepartementet
8 Justis- og politidepartementet
9 Kommunal-og regionaldepartementet
10 Kultur- og kirkedepartementet
11 Kunnskapsdepartementet
12 Landbruks- og matdepartementet
13 Miljøverndepartementet
14 Nærings- og handelsdepartementet
15 Olje- og energidepartementet
16 Samferdselsdepartementet
17 Utenriksdepartementet
18 Statsministerens kontor

Untitled Document

Dir06_B1Hvilken instans (direktorat, tilsyn, verk o.l.) er du ansatt i?
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Tekstfelt.

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen (dir06).

Variabelen inneholder rådatane som benyttes videre i variablene O_1000, Idnum og Instnr.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B1

Untitled Document

Org_B2Hva er ditt nåværende stillingsnivå?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Dette er originalutgaven av variabel B2 ('Hva er ditt stillingsnivå') i departementsundersøkelsen. I motsetning til hva gjelder den sammenslåtte variabelen B2 skilles det her mellom kategori 5 ('Ekspedisjonsjefsnivå/rådgiver') og kategori 6 ('Stilling over ekspedisjonsjefsnivå').

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B2
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Førstekonsulentnivå/rådgiver
2 Byråsjefnivå/rådgiver
3 Underdirektørnivå/rådgiver
4 Avdelingsdirektørnivå/rådgiver
5 Ekspedisjonsjefsnivå/rådgiver
6 Stilling over ekspedisjonsjefsnivå

Untitled Document

B2Hva er ditt nåværende stillingsnivå?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Rådgiver(e) / seniorrådgiver(e) er blitt bedt om å plassere seg inn på relevant nivå.

Kategori 6 'Stilling over ekspedisjonsjefsnivå' i B2 (departementsundersøkelsen) er slått sammen med kategori 5 'Ekspedisjonsjefsnivå/rådgiver.' Den nye kategori 5 blir derfor hetende 'Ekspedisjonsjefsnivå eller høyere / rådgiver.'

'…/kontorsjef' er lagt til i merkelappen til kategori (2).

'… / Direktør eller tilsvarende' er lagt til i merkelappen til den nye kategori (5).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B2
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B2

Koder:
1 Førstekonsulentnivå/rådgiver
2 Byråsjefnivå/kontorsjef/rådgiver
3 Underdirektørnivå/rådgiver
4 Avdelingsdirektørnivå/rådgiver
5 Ekspedisjonsjefsnivå eller høyere / rådgiver / Direktør eller tilsvarende

Untitled Document

B2bHvor lang tjenestetid har du i sentraladministrasjonen (departementene el. direktorat) samlet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B2b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B2b

Koder:
1 Under 1 år
2 1 - 5 år
3 Over 5 år

Untitled Document

B2cArbeider du hovedsakelig med interne driftsoppgaver?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

For eksempel: Oppgaver knyttet til arkiv, IT-drift, interne servicefunksjoner o.l.

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B2c

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B3Dersom stillingsnivå på byråsjefnivå/kontorsjefnivå og over, har du lederansvar i linjen?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

'…/kontorsjefnivå' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B3
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B3

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B4Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? A. Lønns- og personalforvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B4
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_bHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? B. Organisasjonsutvikling, (om-) organisering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B4_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14_b

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_cHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? C. Utarbeidelse/endring av lover, forskrifter, avtaler, konvensjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B4_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14_c

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_dHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? D. Budsjettering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B4_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14_d

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_eHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? E. Annen utredning og planlegging
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B4_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14_e

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_fHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? F. Enkeltvedtak (saker som angår enkelte borgere, bedrifter, institusjoner o.l.)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B4_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14_f

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_gHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? G. Kontroll, tilsyn, oppfølging med gjennomføring av offentlige tiltak, regnskap
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B4_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14_g

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_hHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? H. Resultatrapportering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B4_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14_h

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_iHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? I. Samordning, koordinering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B4_i
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14_i

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_jHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? J. Opplysnings-, informasjonsarbeid
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B4_j
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14_j

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_kHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? K. Veiledning, bistand til ytre etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B14_k

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B5Innenfor hvilken av de oppgavene som er nevnt over faller hovedtyngden av ditt arbeid i denne stillingen?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B5
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B15

Koder:
1 Lønns- og personalforvaltning
2 Organisasjonsutvikling, (om)organisering
3 Utarbeidelse/endring av lover, forskrifter, avtaler og konvensjoner
4 Budsjettering
5 Annen utredning og planlegging
6 Enkeltvedtak (saker som angår bestemte personer, bedrifter, instiusjoner og lignende)
7 Kontroll, tilsyn, oppfølging av offentlige tiltak, regnskap
8 Resultatrapportering
9 Samordning, koordinering
10 Opplysnings-, informasjonsarbeid

Untitled Document

B6Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: A. Fagkompetanse, teknisk kunnskap
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B6
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B16

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B6_bHvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: B. Evne til å arbeide på tvers av faggrenser, forvaltningsnivå, organisasjoner og sektorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B6_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B16_b

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B6_cHvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: C. Evne til å få gjennomført ting. Handlekraft og iverksettingsevne
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B6_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B16_c

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B6_dHvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: D. Politisk dømmekraft og rådgivning.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B6_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B16_d

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B7Finnes det klare regler eller veletblert praksis mht. utførelsen av dine arbeidsoppgaver?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B7
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B17

Koder:
1 Meget klare regler / praksis
2 Nokså klare regler / praksis
3 Både og
4 Må selv utøve nokså stort skjønn
5 Må selv utøve meget stort skjønn

Untitled Document

B8Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? A. Signaler fra politisk ledelse (regjering, statsråd, statssekretær)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_c

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_bHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? B. Lojalitet overfor nærmeste overordnede
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_b

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_cHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? C. Faglige/profesjonelle hensyn
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_f

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_dHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? D. Signaler fra brukergrupper, klienter, særlig berørte parter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_g

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_eHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? E. Signaler fra tjenestemannsorganisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_h

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_fHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? F. Kostnadseffektivitet, produktivitet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_i

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_gHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? G. Forsvarlig saksbehandling, gjeldende rett
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_j

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_hHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? H. Fornyelse og omstilling
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_k

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_iHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? I. Offentlig innsyn
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_i
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_l

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_jHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? J. Hensynet til den offentlige opinion
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_j
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_m

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_kHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? K. Hensyn til uavhengige kontroll- og tilsynsorgan, ombud
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_k
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_n

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_lHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? L. Hensyn til samfunnsmessige konsekvenser, resultat og effekter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B8_l
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_o

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_mHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? M. Signaler fra etatens styre (hvis slikt styre finnes)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_nHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? N. Signaler fra toppledelsen i etaten
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_d

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_oHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? O. Signaler fra departement (embets- og tjenestemenn)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B18_e

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B9Hvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organisasjoner når nye tiltak/oppgaver skal forberedes? A. Fra andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B9
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B20

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri

Untitled Document

B9_bHvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organisasjoner når nye tiltak/oppgaver skal forberedes? B. Fra internasjonale organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B9_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B20_b

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri

Untitled Document

B10Dersom du tenker på gjennomsnittskontakten på årsbasis, omtrent hvor ofte har du hatt kontakt med henholdsvis statsråd, statssekretær(er) og politisk(e) rådgiver(e) siste året? A. Statsråden
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B10
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B10_bDersom du tenker på gjennomsnittskontakten på årsbasis, omtrent hvor ofte har du hatt kontakt med henholdsvis statsråd, statssekretær(er) og politisk(e) rådgiver(e) siste året? B. Statssekretær(er)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B10_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B10_cDersom du tenker på gjennomsnittskontakten på årsbasis, omtrent hvor ofte har du hatt kontakt med henholdsvis statsråd, statssekretær(er) og politisk(e) rådgiver(e) siste året? C. Politiske rådgiver(e)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B10_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B11Er det innenfor ditt saksområde lett eller vanskelig å vite hvilke saker som bør forelegges: A. Den politiske ledelsen / departementet.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

B11 og B11_b er konstruert på bakgrunn av spørsmålsformuleringene i direktoratsundersøkelsen (variabel B22 i dir06). '[D]en politiske ledelsen' er derfor strøket fra den generelle spørsmålsformuleringen i B11 (dept06). 'Den politiske ledelsen' er deretter lagt til (rettere sagt: flyttet til) formuleringen av underspørsmål (a).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B11
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B22

Koder:
1 Meget lett
2 Nokså lett
3 Både og
4 Nokså vanskelig
5 Meget vanskelig
8 Vet ikke

Untitled Document

B11_bEr det innenfor ditt saksområde lett eller vanskelig å vite hvilke saker som bør forelegges: B. Etatens styre
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B22

Koder:
1 Meget lett
2 Nokså lett
3 Både og
4 Nokså vanskelig
5 Meget vanskelig
8 Vet ikke

Untitled Document

B12Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: A. Administrativ ledelse i eget departement (departementsråd, egen ekspedisjonssjef)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er identisk med Ny_B12a.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_bHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: B. Andre avdelinger i eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er identisk med Ny_B12b.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_cHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: C. Egne direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter og lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_dHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: D. Statsaksjeselskaper, statsforetak, stiftelser under eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er identisk med Ny_B12c.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_eHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: E. Regionale og lokale etater under eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_fHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: F. Fylkesmannsembetet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_gHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: G. Andre etater under andre departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_hHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/ grupperinger som er listet nedenfor: H. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er identisk med Ny_B12d.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Ny_B12Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: A. Administrativ ledelse i eget departement (departementsråd, egen ekspedisjonssjef) / Toppledelsen i egen etat.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Toppledelsen i egen etat' er lagt til formuleringen av underspørsmål (a).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_b

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Ny_B12bHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: B. Andre avdelinger i eget departement / Andre avdelinger i egen sentraladministrative etat.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Andre avdelinger i egen sentraladministrative etat' er lagt til formuleringen av underspørsmål (b).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_c

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Ny_B12cHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: C. Statsaksjeselskaper, statsforetak, stiftelser under eget departement / Statsaksjeselskaper, statsforetak, stiftelser.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Statsaksjeselskaper, statsforetak, stiftelser' er lagt til formuleringen av underspørsmål (c).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_j

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Ny_B12dHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: D. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning / Fylkeskommunal og/eller kommunal forvaltning.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Fylkeskommunal og/eller kommunal forvaltning' er lagt til formuleringen av underspørsmål (d).

Kategori 8 'Ikke relevant' i B21_k (direktoratsundersøkelsen) er slått sammen med kategori 4 'Aldri.'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B12_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_k

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Ny_B12eHvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? E. Stortingskomite på eget saksområde / Fagkomiteen i Stortinget som saksområdet sorterer under.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Fagkomiteen i Stortinget som saksområdet sorterer under' er lagt til formuleringen av underspørsmål (e).

Kategori 1 'Stort sett hver uke eller oftere' i B15 (departementsundersøkelsen) er erstattet med 'Stort sett hver uke.'

Kategori 8 'Ikke relevant' i B21_l (direktoratsundersøkelsen) er slått sammen med kategori 4 'Aldri.'

For B21_l (direktoratsundersøkelsen) var den generell spørsmålsformuleringen: 'Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor[?]'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B15
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_l

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

Ny_B12fHvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? F. Andre stortingskomiteer / Andre fagkomiteer i Stortinget.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Andre fagkomiteer i Stortinget' er lagt til formuleringen av underspørsmål (f).

Kategori 1 'Stort sett hver uke eller oftere' i B15_b (departementsundersøkelsen) er erstattet med 'Stort sett hver uke.'

Kategori 8 'Ikke relevant' i B21_m (direktoratsundersøkelsen) er slått sammen med kategori 4 'Aldri.'

For B21_m (direktoratsundersøkelsen) var den generell spørsmålsformuleringen: 'Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor[?]'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B15_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_m

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

Ny_B12gOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: G. Tjenestemannsorganisasjoner / Tjenestemannsorganisasjon(er) (i saker som ikke gjelder eget medlemskap og liknende).
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Tjenestemannsorganisasjon(er) (i saker som ikke gjelder eget medlemskap og liknende)' er lagt til formuleringen av underspørsmål (g).

Kategori 1 'Stort sett hver uke eller oftere' i B16 (departementsundersøkelsen) er erstattet med 'Stort sett hver uke.'

Kategori 8 'Ikke relevant' i B21_o (direktoratsundersøkelsen) er slått sammen med kategori 4 'Aldri.'

For B21_o (direktoratsundersøkelsen) var den generelle spørsmålsformuleringen: 'Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor[?]'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B16
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_o

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

Ny_B12hOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: H. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Kategori 1 'Stort sett hver uke eller oftere' i B16_b (departementsundersøkelsen) er erstattet med 'Stort sett hver uke.'

Kategori 8 'Ikke relevant' i B21_p (direktoratsundersøkelsen) er slått sammen med kategori 4 'Aldri.'

For B21_p (direktoratsundersøkelsen) var den generelle spørsmålsformuleringen: 'Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor[?]'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B16_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_p

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

Ny_B12iOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: I. Organisasjoner ellers.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Kategori 1 'Stort sett hver uke eller oftere' i B16_c (departementsundersøkelsen) er erstattet med 'Stort sett hver uke.'

Kategori 8 'Ikke relevant' i B21_q (direktoratsundersøkelsen) er slått sammen med kategori 4 'Aldri.'

For B21_q (direktoratsundersøkelsen) var den generelle spørsmålsformuleringen: 'Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor[?]'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B16_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_q

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

Ny_B12jOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: J. Private bedrifter.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Kategori 1 'Stort sett hver uke eller oftere' i B16_d (departementsundersøkelsen) er erstattet med 'Stort sett hver uke.'

Kategori 8 'Ikke relevant' i B21_r (direktoratsundersøkelsen) er slått sammen med kategori 4 'Aldri.'

For B21_r (direktoratsundersøkelsen) var den generelle spørsmålsformuleringen: 'Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor[?]'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B16_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_r

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

Ny_B12kOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: K. Politiske partier (partiorganisasjonene utenfor Stortinget) / Partiorganisasjon(er) utenfor Stortinget.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Partiorganisasjon(er) utenfor Stortinget' er lagt til formuleringen av underspørsmål (k).

Kategori 1 'Stort sett hver uke eller oftere' i B16_e (departementsundersøkelsen) er erstattet med 'Stort sett hver uke.'

Kategori 8 'Ikke relevant' i B21_n (direktoratsundersøkelsen) er slått sammen med kategori 4 'Aldri.'

For B21_n (direktoratsundersøkelsen) var den generell spørsmålsformuleringen: 'Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor[?]'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B16_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_n

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? A. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_bHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? B. Barne- og likestillingsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_cHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? C. Finansdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_dHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? D. Fiskeri- og kystdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_eHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? E. Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_fHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? F. Forsvarsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_gHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? G. Helse- og omsorgsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_hHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? H. Justis- og politidepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_iHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? I. Kommunal- og regionaldepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_i
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_jHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? J. Kultur- og kirkedepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_j
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_kHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? K. Kunnskapsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_k
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_lHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? L. Landbruks- og matdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_l
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_mHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? M. Miljøverndepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_m
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_nHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? N. Nærings- og handelsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_n
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_oHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? O. Olje- og energidepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_o
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_pHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? P. Samferdselsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_p
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_qHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? Q. Utenriksdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_q
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_rHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? R. Statsministerens kontor
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skulle ikke fylle ut for eget departement.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B13_r
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B14Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? A. Arbeids-/prosjektgruppe innenfor departementet / egen etat.
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

'… / egen etat' er lagt til formuleringen av underspørsmål (a).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B14
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B23

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B14_bHar du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? B. Arbeids-/prosjektgruppe på tvers av departementer/etater.
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

'…/etater' er lagt til formuleringen av underspørsmål (b).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B14_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B23_b

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B14_cHar du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? C. Arbeids-/prosjektgruppe med underliggende etater / eget departement.
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

'… / eget departement' er lagt til formuleringen av underspørsmål (c).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B14_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B23_c

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B14_dHar du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? D. Offentlig oppnevnt utvalg
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B14_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B23_d

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B15Hvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? A. Stortingskomite på eget saksområde
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er identisk med Ny_B12e.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B15
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B15_bHvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? B. Andre stortingskomiteer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er identisk med Ny_B12f.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B15_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B15_cHvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? C. Enkeltrepresentanter på Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B15_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B15_dHvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? D. Partigrupper på Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B15_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B16Omtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: A. Tjenestemannsorganisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er ekvivalent til Ny_B12g.

Kategori 1 er her formulert som 'Stort sett hver uke eller oftere,' i stedet for 'Stort sett hver uke' som i Ny_B12g.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B16
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B16_bOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: B. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er ekvivalent til Ny_B12h.

Kategori 1 er her formulert som 'Stort sett hver uke eller oftere,' i stedet for 'Stort sett hver uke' som i Ny_B12h.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B16_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B16_cOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: C. Organisasjoner ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er ekvivalent til Ny_B12i.

Kategori 1 er her formulert som 'Stort sett hver uke eller oftere,' i stedet for 'Stort sett hver uke' som i Ny_B12i.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B16_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B16_dOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: D. Private bedrifter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er ekvivalent til Ny_B12j.

Kategori 1 er her formulert som 'Stort sett hver uke eller oftere,' i stedet for 'Stort sett hver uke' som i Ny_B12j.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B16_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B16_eOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: E. Politiske partier (partiorganisasjonene utenfor Stortinget)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er ekvivalent til Ny_B12k.

Kategori 1 er her formulert som 'Stort sett hver uke eller oftere,' i stedet for 'Stort sett hver uke' som i Ny_B12k.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B16_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? A. Norges faste EU-delegasjon i Brussel
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B17
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B24

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_bHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? B. Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B17_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B24_b

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_cHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? C. EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B17_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B24_c

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_dHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? D. EU-byråer (Agencies)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B17_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B24_d

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_eHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? E. Nordiske statlige samarbeidsorganer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B17_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B24_e

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_fHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? F. Andre internasjonale statlige organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B17_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B24_f

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_gHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? G. Myndigheter i annet nordisk land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B17_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B24_g

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_hHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? H. Myndigheter i EU-land utenom Norden
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B17_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B24_h

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_iHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? I. Myndigheter i andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B17_i
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B24_i

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B18Omtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av siste året? A. Innenlands
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B18
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B25

Koder:
1 Ingen
2 1-10 dager
3 11-20 dager
4 21-30 dager
5 31-40 dager
6 41 dager og mer

Untitled Document

B18_bOmtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av siste året? B. Utenlands
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B18_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B25_b

Koder:
1 Ingen
2 1-10 dager
3 11-20 dager
4 21-30 dager
5 31-40 dager
6 41 dager og mer

Untitled Document

B19_1Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? IKT-baserte rapporteringssystemer for dokumentasjon av resultater / aktiviteter
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B19_1
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B26_1

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_2Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? IKT-baserte fag- og støttesystemer
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B19_2
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B26_2

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_3Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Intranett
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B19_3
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B26_3

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_4Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk postjournal
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B19_4
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B26_4

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_5Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk saksbehandling
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B19_5
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B26_5

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_6Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektroniske søknadsskjema / blanketter
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B19_6
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B26_6

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_7Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Digitale betalingstjenester
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B19_7
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B26_7

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_8Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk abonnement på informasjon / nyheter
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B19_8
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B26_8

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_9Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk debattforum
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B19_9
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B26_9

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_10Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektroniske høringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B19_10
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B26_10

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B20I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: A. Økonomisk innsparing
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B20
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B27

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_bI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: B. Bedre offentlige tjenester
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B20_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B27_b

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_cI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: C. Mer åpenhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B20_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B27_c

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_dI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: D. Bedre samordning på eget departementsområde/egen sektor
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B20_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B27_d

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_eI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: E. Bedre samordning på tvers av departementsområder/sektorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B20_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B27_e

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_fI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: F. Bedre samordning mellom stat, fylkeskommune og kommune
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B20_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B27_f

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_gI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: G. Bedre politisk kontroll
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B20_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B27_g

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_hI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: H. Bedre administrativ kontroll
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B20_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B27_h

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_iI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: I. Mer deltakelse fra innbyggerne
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B20_i
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B27_i

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B21Hvor stor del av din arbeidstid har gått med til internasjonale saker siste året?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B21
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B28

Koder:
1 Helt dominerende andel
2 Nokså stor andel
3 En del
4 Nokså liten andel
5 Arbeider ikke med slike saker/helt ubetydelig

Untitled Document

Dir06_B21Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: A. Etatens styre (hvis slikt styre finnes)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21bHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: B. Toppledelsen i egen etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er identisk med Ny_B12.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_b

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21cHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: C. Andre avdelinger i egen sentraladministrative etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er identisk med Ny_B12b.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_c

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21dHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: D. Politisk ledelse i departement som etaten/saksområdet sorterer under
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_d

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21eHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: E. Embets- og tjenestemenn i departement som etaten/saksområdet sorterer under
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_e

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21fHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: F. Andre departementer (politisk ledelse og / eller embets- / tjenestemenn)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_f

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21gHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: G. Andre direktorater og lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_g

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21hHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: H. Egen ytre etat (hvis slik etat finnes)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_h

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21iHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: I. Andre ytre etater
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_i

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21jHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: J. Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er identisk med Ny_B12c.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_j

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21kHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: K. Fylkeskommunal og/eller kommunal forvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er identisk med Ny_B12d.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_k

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21lHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: L. Fagkomiteen i Stortinget som saksområdet sorterer under
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er delvis unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06). I motsetning til hva gjelder den sammenslåtte variabelen Ny_B12e, skilles det her mellom kategori 4 'Aldri' og kategori 5 'Ikke relevant.'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_l

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21mHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: M. Andre fagkomiteer i Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er delvis unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06). I motsetning til hva gjelder den sammenslåtte variabelen Ny_B12f, skilles det her mellom kategori 4 'Aldri' og kategori 5 'Ikke relevant.'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_m

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21nHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: N. Partiorganisasjon(er) utenfor Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er delvis unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06). I motsetning til hva gjelder den sammenslåtte variabelen Ny_B12k, skilles det her mellom kategori 4 'Aldri' og kategori 5 'Ikke relevant.'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_n

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21oHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: O. Tjenestemannsorganisasjon(er) (i saker som ikke gjelder eget medlemsskap og lignende)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er delvis unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06). I motsetning til hva gjelder den sammenslåtte variabelen Ny_B12g, skilles det her mellom kategori 4 'Aldri' og kategori 5 'Ikke relevant.'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_o

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21pHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: P. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er delvis unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06). I motsetning til hva gjelder den sammenslåtte variabelen Ny_B12h, skilles det her mellom kategori 4 'Aldri' og kategori 5 'Ikke relevant.'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_p

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21qHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: Q. Organisasjoner ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er delvis unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06). I motsetning til hva gjelder den sammenslåtte variabelen Ny_B12i, skilles det her mellom kategori 4 'Aldri' og kategori 5 'Ikke relevant.'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_q

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

Dir06_B21rHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser/grupperinger som er listet nedenfor: R. Private bedrifter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er delvis unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06). I motsetning til hva gjelder den sammenslåtte variabelen Ny_B12j, skilles det her mellom kategori 4 'Aldri' og kategori 5 'Ikke relevant.'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B21_r

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B22Har du det siste året arbeidet med internasjonalt lovsamarbeid (dvs. harmonisering av nasjonale lovverk og regelverk, standardisering og lignende)?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B22
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B29

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B23Har du i løpet av det siste året deltatt i: A. Nordisk komite, arbeidsgruppe, konferanse, forhandlingsmøte og lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B23
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B30

Koder:
1 Flere ganger
2 En sjelden gang
3 Aldri

Untitled Document

B23_bHar du i løpet av det siste året deltatt i: B. Komite, arbeidsgruppe under internasjonale statlige organisasjoner, konferanse, forhandlingsmøte og lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B23_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B30_b

Koder:
1 Flere ganger
2 En sjelden gang
3 Aldri

Untitled Document

B24I hvilken grad berører EU, EØS-avtalen og / eller Schengen ditt saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Hvis 'Ikke berørt' på denne variabelen er respondenten bedt om å gå til variabel B33.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B24
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B31

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 I noen grad / en del
4 I nokså liten grad
5 Ikke berørt

Untitled Document

B25Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? A. Møtt i internt koordineringsutvalg (eget departement)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B25
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B25_bHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? B. Møtt i ett eller flere spesialutvalg (interdepartementalt)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B25_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B25_cHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? C. Møtt i koordineringsutvalget (interdepartementalt)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B25_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B25_dHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? D. Kontakt med Stortinget i EU-/EØS-/Schengen-saker
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B25_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B25_eHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? E. Møtt i forberedende komite/ekspertkomite (og lignende) under EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B25_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B32

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B25_fHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? F. Møtt i komitologikomite (komite for kontroll med EU-kommisjonens utøvelse av delegert myndighet)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B25_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B32_b

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B26Nedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgende påstander er riktige når det gjelder ditt saksområde det siste året? A. «EU-kommisjonen initierer kontakter med norske instanser»
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B26
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B33

Koder:
1 Meget riktig
2 Nokså riktig
3 Både og
4 Nokså uriktig
5 Meget uriktig
6 Vet ikke

Untitled Document

B26_bNedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgende påstander er riktige når det gjelder ditt saksområde det siste året? B. «Norske instanser må selv ta initiativ til deltakelse i EU-/EØS-/Schengen-
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B26_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B33_b

Koder:
1 Meget riktig
2 Nokså riktig
3 Både og
4 Nokså uriktig
5 Meget uriktig
6 Vet ikke

Untitled Document

B27Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements / din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret/modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: A. Statsministerens kontor.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

' … / din etats' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B27
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B34_b

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B27_bHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements / din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret/modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: B. Utenriksdepartementet.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

' … / din etats' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B27_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B34_c

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B27_cHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements / din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret/modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: C. Andre departementer. SE DOKUMENTAS
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

' … / din etats' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B27_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B34_d

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B27_dHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements / din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret/modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: D. Stortinget.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

' … / din etats' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B27_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B34_e

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B27_eHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements / din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret/modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: E. Interesseorganisasjoner.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

' … / din etats' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B27_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B34_f

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B27_fHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements / din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret/modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: F. Overordnet departement.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

' … / din etats' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B34

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B28I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? A. Dagsorden (hvilke saker det fokuseres på)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B28
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B35

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_bI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? B. Nasjonale prioriteringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B28_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B35_b

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_cI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? C. Informasjonstilgang
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B28_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B35_c

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_dI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? D. Kunnskapstilfang
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B28_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B35_d

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_eI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? E. Tilgang til og bruk av kvantitative indikatorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B28_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B35_e

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_fI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? F. Mulighet for å lære av andre lands erfaringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B28_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B35_f

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_gI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? G. Mulighet til å spre informasjon om norske erfaringer til andre
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B28_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B35_g

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_hI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? H. Regelverk og standarder
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B28_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B35_h

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_iI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? I. Organisering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B28_i
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B35_i

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_jI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? J. Budsjetter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B28_j
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B35_j

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B29Praktiseres det lover og regler på ditt saksområde (i departement/direktorat/tilsyn eller i underliggende organer) som har sin opprinnelse i EU-vedtak («hard law») (heretter kalt «EU-lovgivning»)?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B29
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B36

Koder:
1 Ja
2 Nei
8 Vet ikke

Untitled Document

B30Har det hendt at en sittende regjering har vært uenig i den praksisen som følger av EU-lovgivning på ditt saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B30
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B37

Koder:
1 Ofte
2 Av og til
3 Sjelden/aldri
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B31Finnes det sentraladministrative organer utenfor departementet (direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter og lignende) som praktiserer EU-lovgivning på ditt saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B31
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Ja
2 Nei
8 Vet ikke

Untitled Document

Dir06_B19Finnes det i departementet, som etaten sorterer under, bestemte enheter / stillinger knyttet til ditt eget saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B19

Koder:
1 Ja, avdeling(er)
2 Ja, kontor(er), seksjon(er) og liknende
3 Ja, enkelt(e) stilling(er)
4 Nei, ingen bestemte enheter/stillinger knyttet til eget saksområde

Untitled Document

B32Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning [på ditt saksområde]? A. Eget departement / Overordnet departement.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / [ditt saksområde]' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen, jf. kommentar under.

'… / Overordnet departement' er lagt til formuleringen av underspørsmål (a).

I direktoratsundersøkelsen (dir06) var den generelle spørsmålsformuleringen for B38: 'Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats / tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde?'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B32
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B38

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B32_bHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning [på ditt saksområde]? B. Direktorat / tilsynet selv / Eget direktorat/tilsyn eller liknende.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / [ditt saksområde]' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen, jf. kommentar under.

'…/ Eget direktorat/tilsyn eller liknende' er lagt til formuleringen av underspørsmål (b).

I direktoratsundersøkelsen (dir06) var den generelle spørsmålsformuleringen for B38_b: 'Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats / tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde?'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B32_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B38_b

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B32_cHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning [på ditt saksområde]? C. Norske domstoler.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / [ditt saksområde]' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen, jf. kommentar under.

I direktoratsundersøkelsen (dir06) var den generelle spørsmålsformuleringen for B38_c: 'Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats / tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde?'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B32_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B38_c

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B32_dHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning [på ditt saksområde]? D. EU-kommisjonen.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / [ditt saksområde]' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen, jf. kommentar under.

I direktoratsundersøkelsen (dir06) var den generelle spørsmålsformuleringen for B38_d: 'Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats / tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde?'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B32_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B38_d

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B32_eHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning [på ditt saksområde]? E. ESA.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / [ditt saksområde]' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen, jf. kommentar under.

I direktoratsundersøkelsen (dir06) var den generelle spørsmålsformuleringen for B38_e: 'Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats / tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde?'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B32_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B38_e

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B32_fHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning [på ditt saksområde]? F. EU-byrå (Agencies).
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / [ditt saksområde]' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen, jf. kommentar under.

I direktoratsundersøkelsen (dir06) var den generelle spørsmålsformuleringen for B38_f: 'Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats / tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde?'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B32_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B38_f

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B32_gHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning [på ditt saksområde]? G. EU-/EFTA-domstolen.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / [ditt saksområde]' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen, jf. kommentar under.

I direktoratsundersøkelsen (dir06) var den generelle spørsmålsformuleringen for B38_g: 'Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats / tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde?'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B32_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B38_g

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B32_hHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning [på ditt saksområde]? H. «Søster-direktorater / -tilsyn» i andre land.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / [ditt saksområde]' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen, jf. kommentar under.

I direktoratsundersøkelsen (dir06) var den generelle spørsmålsformuleringen for B38_h: 'Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats / tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde?'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B32_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B38_h

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B32_iHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning [på ditt saksområde]? I. Bruker- / interessegrupper.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / [ditt saksområde]' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen, jf. kommentar under.

I direktoratsundersøkelsen (dir06) var den generelle spørsmålsformuleringen for B38_i: 'Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats / tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde?'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B32_i
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B38_i

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: A. Eget departement / Egen sentraladministrativ etat.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Egen sentraladministrativ etat' er lagt til formuleringen av underspørsmål (a).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_bKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: B. Egne direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter / Departementet som etaten/saksområdet sorterer under.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Departementet som etaten/saksområdet sorterer under' er lagt til formuleringen av underspørsmål (b).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_c

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_cKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: C. Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser under eget departement / Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser' er lagt til formuleringen av underspørsmål (c).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_g

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_dKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: D. Egne regionale og lokale etater / Egen regional og lokal etat.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Egen regional og lokal etat' er lagt til formuleringen av underspørsmål (d).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_d

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_eKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: E. Andre departementer / Andre departementer og etater.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Andre departementer og etater' er lagt til formuleringen av underspørsmål (e).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_e

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_fKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: F. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_f

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_gKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: G. Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_h

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_hKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: H. Regjeringen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_i

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_iKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: I. Opposisjonspartiene
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_i
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_j

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_jKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: J. Tjenestemannsorganisasjonene
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_j
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_k

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_kKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: K. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_k
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_l

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_lKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: L. Andre organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_l
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_m

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_mKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: M. Ad-hoc bevegelser og aksjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_m
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_n

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_nKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: N. Private bedrifter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_n
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_o

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_oKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: O. Forsknings-/undervisningsinstitusjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_o
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_p

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_pKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: P. Massemedia
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_p
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_q

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_qKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Q. Norges faste delegasjon i Brussel
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_q
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_r

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_rKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: R. Andre faste norske utenriksstasjoner/delegasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_r
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_s

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_sKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: S. EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_s
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_t

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_tKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: T. EU-byrå (Agencies)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_t
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_u

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_uKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: U. Andre internasjonale statlige organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_u
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_v

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_vKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: V. Myndigheter i andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B33_v
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_w

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_wKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: W. Styret for etaten
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B39_b

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B34Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: A. Samordning mellom ulike statlige myndigheter innenfor eget departementsområde / Eget saksområde / egen sektor.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / Eget saksområde / egen sektor' er lagt til formuleringen av underspøsmål (a).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B34
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B40

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B34_bHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: B. Samordning med statlige myndigheter i andre sektorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B34_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B40_b

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B34_cHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: C. Samordning med kommunale / fylkeskommunale myndigheter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B34_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B40_c

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B34_dHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: D. Samordning med overnasjonale / internasjonale organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B34_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B40_d

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B34_eHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: E. Samordning med bedrifter / frivillige organisasjoner / interesseorganisasjoner i privat sektor
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B34_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B40_e

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B35I hvilken grad vil du si at eget saksområde er preget av enighet eller uenighet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B35
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B41

Koder:
1 Meget stor grad av enighet
2 Nokså stor grad av enighet
3 Både og
4 Nokså stor grad av uenighet
5 Meget stor grad av uenighet

Untitled Document

B36I hvilken grad er de saker som du arbeider med gjenstand for offentlig debatt?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B36
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B42

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 Både og
4 I nokså liten grad
5 I meget liten grad

Untitled Document

B37Hvor godt forberedt er man på ditt saksområde til å forebygge og håndtere krisesituasjoner, ulykker og katastrofer?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Her ble det presisert for respondenten at dette f.eks. kunne gjelde ras, flom, orkan, fly-, jernbane-, eller skipsulykker, epidemier og terroristangrep.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B37
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B43

Koder:
1 Meget godt forberedt
2 Nokså godt forberedt
3 Både og
4 Nokså dårlig forberedt
5 Meget dårlig forberedt
6 Vet ikke / ikke aktuelt

Untitled Document

B38Hvordan vil du karakterisere det gjensidige tillitsnivået mellom eget departement og underliggende etater og virksomheter på ditt saksområde / egen etat og overordnet departement?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / egen etat og overordnet departement' er lagt til i spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B38
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B44

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Vet ikke

Untitled Document

B39I hvilken grad synes du din avdeling/etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? A. Regjeringen.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'.../etat' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B39
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B45

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_bI hvilken grad synes du din avdeling/etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? B. Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'.../etat' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B39_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B45_b

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_cI hvilken grad synes du din avdeling/etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? C. Eget departement / Departement som etaten/saksområdet sorterer under.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'.../etat' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

'… / Departement som etaten/saksområdet sorterer under' er lagt til formuleringen av underspørsmål (c).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B39_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B45_c

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_dI hvilken grad synes du din avdeling/etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? D. Andre departementer / Andre departementer og etater.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'.../etat' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

'… / Andre departementer og etater' er lagt til formuleringen av underspørsmål (d).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B39_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B45_d

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_eI hvilken grad synes du din avdeling/etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? E. Egne underliggende etater/virksomheter.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'.../etat' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

'…/virksomheter' er lagt til formuleringen av underspørsmål (e).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B39_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B45_e

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_fI hvilken grad synes du din avdeling/etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? F. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'.../etat' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B39_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B45_f

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_gI hvilken grad synes du din avdeling/etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? G. EU-kommisjonen.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'.../etat' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B39_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B45_g

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_hI hvilken grad synes du din avdeling/etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? H. Befolkningen generelt, den offentlige opinion.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'.../etat' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B39_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B45_h

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B40Har en det siste året lagt til side programforslag, utkast til lover, forskrifter m.v. innenfor ditt saksområde, fordi det oppsto strid om disse?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B40
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B46

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 En del ganger
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B41Har en det siste året unnlatt å ta opp et problem/sak innenfor ditt saksområde, fordi man har antatt/forutsett at det ville oppstå strid om det?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B41
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B47

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 En del ganger
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B42Hvor vanlig/uvanlig er det at din(e) overordnete foretar endringer av mer prinsipiell karakter i de forslag/utkast som du utarbeider?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B42
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B48

Koder:
1 Meget vanlig
2 Nokså vanlig
3 Hender av og til
4 Nokså uvanlig
5 Meget uvanlig
8 Vet ikke

Untitled Document

B43Vil du sende oppover et forslag du personlig mener er riktig dersom du samtidig vet (eller antar) at forslaget vil støte på betenkeligheter/innvendinger hos din(e) overordnete?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B43
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B49

Koder:
1 Ja, som regel
2 Bare i spesielle tilfeller
3 Nei, aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B44Hender det at du må forberede eller iverksette tiltak du personlig er uenig i?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B44
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B50

Koder:
1 Meget hyppig
2 Nokså hyppig
3 Av og til
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri

Untitled Document

B45Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter: A. Egen avdeling
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B45
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B51

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B45_bNedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter: B. Eget departement / egen etat som helhet.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

'… / egen etat' er lagt til formuleringen av underspørsmål (b).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B45_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B51_b

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B45_cNedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter: C. Sentralforvaltningen generelt
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B45_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B51_c

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B45_dNedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter: D. Egen profesjon/utdanning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B45_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B51_d

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B46Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? A. Dommer
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B46
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B52

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B46_bNedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? B. Megler/forhandler
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B46_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B52_b

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B46_cNedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? C. Bedriftsleder
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B46_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B52_c

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B46_dNedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? D. Forsker
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B46_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B52_d

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B47I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? A. Endring i tilknytningsform for underliggende virksomheter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_bI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? B. Overføring av oppgaver og ansvar til regionalt og lokalt nivå
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_b

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_cI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? C. Overføring av oppgaver til private foretak/frivillige organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_c

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_dI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? D. Offentlig/privat samarbeid
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_d

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_eI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? E. Økt brukermedvirkning / brukerundersøkelser
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_e

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_fI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? F. Regelforenkling/deregulering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_f
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_f

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_gI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? G. Økt fleksibilitet/fristilling i lønns- og personalsaker
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_g
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_g

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_hI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? H. Etatstyringssystem, tildelingsbrev
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_h
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_h

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_iI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? I. Ledelsesutviklingstiltak, medarbeidersamtaler / kompetanseutvikling
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_i
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_i

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_jI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? J. Økt fleksibilitet / fristilling i budsjettsaker
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_j
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_j

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_kI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? K. Målformulering/målkonkretisering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_k
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_k

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_lI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? L. Evaluering/resultatmåling, nye kontroll- og rapporteringsrutiner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_l
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_l

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_mI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? M. Resultatoppfølgning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_m
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_m

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_nI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? N. Kvalitetssikringsystem
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_n
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_n

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_oI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? O. Interne markeder / internprising
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_o
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_o

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_pI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? P. Kontraktsordninger
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_p
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_p

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_qI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Q. Virksomhetsplanlegging
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_q
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_q

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_rI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? R. Balansert målstyring
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_r
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_r

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_sI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? S. Verdibasert ledelse
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_s
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_s

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_tI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? T. Etiske retningslinjer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_t
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_t

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_uI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? U. Serviceerklæringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_u
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_u

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_vI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? V. Teambasert ledelse
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_v
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_v

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_wI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? W. Kunnskapsbasert ledelse
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_w
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_w

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_xI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? X. Benchmarking
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_x
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_x

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_yI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Y. Klarere skille mellom roller som for eksempel eier, bestiller og utfø
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_y
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_y

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_zI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Z. Økt autonomi for tilsyn/forvaltningsorgan
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B47_z
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B53_z

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B48aKom du til dette departementet (inkl. også departementet slik det var før eventuell deling eller sammenslåing) / nåværende (sentraladministrative) instans fra:
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Kategoriene 2-8 i B48a (departementsundersøkelsen) er omkodet til 3-9 for å muliggjøre sammenlikning med B4a (direktoratsundersøkelsen). Kategori 2 'Departementet som etaten/eget saksområde sorterer under' er unik for dir06. Kategori 2 har følgelig verdien null for dept06.

'… / Andre departementer og etater' er lagt til i merkelappen til den nye kategori (3).

'…/virksomheter' er lagt til i merkelappen til den nye kategori (4).

'… / nåværende (sentraladministrative) instans' er lagt til i spørsmålsformuleringen. .

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B48a
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B4a

Koder:
1 Utdanning
2 Departementet som etaten/eget saksområde sorterer under. UNIK FOR DIREKTORATSANSATTE.
3 Annet departement / Andre departementer og etater
4 Egne underliggende etater/virksomheter
5 Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
6 Annen offentlig virksomhet
7 Organisasjoner i arbeids- og næringsliv
8 Private/halvoffentlige bedrifter
9 Annet

Untitled Document

B48bHvis du har tidligere yrkeserfaring, i hvilken av de overnevnte typene har du arbeidet lengst?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

'… / Andre departementer og etater' er lagt til i merkelappen til kategori (1).

'…/virksomheter' er lagt til i merkelappen til kategori (2).

Kategorinummereringen for B4b (dir06) er blitt omkodet fra 2-8 til 1-7, à la B48b (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B48b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B4b

Koder:
1 Annet departement / Andre departementer og etater
2 Egne underliggende etater/virksomheter
3 Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
4 Annen offentlig virksomhet
5 Organisasjoner i arbeids- og næringsliv
6 Private/halvoffentlige bedrifter
7 Annet
99 Ikke relevant (nyutdannet)

Untitled Document

B49På hvilket nivå var din første departementsstilling / jobb i denne etaten sentralt?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Rådgiver(e) / seniorrådgiver(e) er blitt bedt om å plassere seg inn på relevant nivå.

Kategori 8 'Stilling over ekspedisjonsjefsnivå' i B49 (departementsundersøkelsen) er slått sammen med kategori 7 'Ekspedisjonsjefsnivå/rådgiver.' Den nye kategori 7 blir derfor hetende 'Ekspedisjonsjefsnivå eller høyere / rådgiver.' (MERK: Ingen av kategoriene er her gitt verdien 2.)

'…/kontorsjefnivå' er lagt til i merkelappen til kategori (4).

'… / Direktør eller tilsvarende' er lagt til i merkelappen til den nye kategori (7).

Merk for øvrig at meningsinnholdet i de to spørsmålsformuleringene i henholdsvis deptartementsundersøkelsen og direktoratsundersøkelsen kan tolkes noe ulikt. I B49 (dept06) spør man etter på hvilket nivå ens første departementsstilling var (implisitt: uavhengig av hvilket departement en skulle befinne seg i nå). I B5 (dir06) spør man derimot spesifikt etter hvilket nivå ens første stilling var i nåværende instans.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B49
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B5

Koder:
1 Konsulentnivå/rådgiver
3 Førstekonsulentnivå/rådgiver
4 Byråsjefnivå/kontorsjefnivå/rådgiver
5 Underdirektørnivå/rådgiver
6 Avdelingsdirektørnivå/rådgiver
7 Ekspedisjonsjefsnivå eller høyere / rådgiver / Direktør eller tilsvarende

Untitled Document

Org_B49På hvilket nivå var din første departementsstilling?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Dette er originalutgaven av variabel B49 (På hvilket nivå var din første departementsstilling?) i departementsundersøkelsen. I motsetning til hva gjelder den sammenslåtte variabelen B49 skilles det her mellom kategori 7 ('Ekspedisjonsjefsnivå/rådgiver') og kategori 8 ('Stilling over ekspedisjonssjefsnivå').

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B49
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Koder:
1 Konsulentnivå/rådgiver
3 Førstekonsulentnivå/rådgiver
4 Byråsjefnivå/rådgiver
5 Underdirektørnivå/rådgiver
6 Avdelingsdirektørnivå rådgiver
7 Ekspedisjonsjefsnivå/rådgiver
8 Stilling over ekspedisjonsjefsnivå

Untitled Document

B50Hvor lenge har du vært ansatt i: A. Nåværende stilling:
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Tekstfelt.

Respondenten er blitt spurt om å oppgi antall år. Se Koda_B50.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B50
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B6

Untitled Document

B50bHvor lenge har du vært ansatt i: B. Nåværende departement / etat sentralt:
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Tekstfelt.

Respondenten er blitt spurt om å oppgi antall år. Se Koda_B50b.

'… / etat sentralt' er lagt til formuleringen av underspørsmål (b).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B50b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B6b

Untitled Document

B50cHvor lenge har du vært ansatt i: C. Departementene samlet:
Manglende data: 0 Variabeltype: Tekst

Respondenten er blitt spurt om å oppgi antall år.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B50c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Untitled Document

Koda_B50Hvor lenge har du vært ansatt i: A. Nåværende stilling:
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Respondenten er blitt spurt om å oppgi antall år.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B50 (dept06) og B6 (dir06). Opprinnelig er denne informasjonen oppgitt som tekst av resondenten.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Koda_B50
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Koda_B6

Untitled Document

Koda_B50bHvor lenge har du vært ansatt i: B. Nåværende departement / etat sentralt:
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Respondenten er blitt spurt om å oppgi antall år.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B50b (dept06) og B6b (dir06). Opprinnelig er denne informasjonen oppgitt som tekst av resondenten.

'… / etat sentralt' er lagt til formuleringen av underspørsmål (b).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Koda_B50b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Koda_B6b

Untitled Document

Koda_B50cHvor lenge har du vært ansatt i: C. Departementene samlet:
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Respondenten er blitt spurt om å oppgi antall år.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B50c (dept06). Opprinnelig er denne informasjonen oppgitt som tekst av resondenten.

Variabelen er unik for departementsundersøkelsen 2006 (dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Koda_B50c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: -

Untitled Document

B51aHar du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet / nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

'… / nåværende stilling' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B51a
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B7a

Koder:
1 Ja
2 Nei
8 Vet ikke

Untitled Document

B51b_1Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet / nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til underliggende etater / Til egen underliggende etat.
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

'… / nåværende stilling' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

'… / Til egen underliggende etat' er lagt til formuleringen av underspørsmål (1).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B51b_1
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B7b_1

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B51b_2Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet / nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til annen off. virksomhet.
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

'… / nåværende stilling' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B51b_2
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B7b_3

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B51b_3Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet / nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til privat virksomhet.
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

'… / nåværende stilling' er lagt til i den generelle spørsmålsformuleringen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B51b_3
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B7b_4

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B52aHar du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B52a
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B8a

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B52b_1Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra underliggende etater / Fra egen underliggende etat.
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

'… / Fra egen underliggende etat' er lagt til formuleringen av underspørsmål (1).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B52b_1
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B8b_1

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B52b_2Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra annen off. virksomhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B52b_2
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B8b_3

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B52b_3Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra privat virksomhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B52b_3
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B8b_4

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B52b_4Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra departementet som etaten/saksområdet sorterer under
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B8b_2

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B53Alder. Hva er din alder?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B53
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B9

Koder:
1 Under 25 år
2 25-29 år
3 30-34 år
4 35-39 år
5 40-44 år
6 45-49 år
7 50-54 år
8 55-59 år
9 60-64 år
10 65 år og mer

Untitled Document

B54Kjønn:
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B54
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B10

Koder:
1 Mann
2 Kvinne

Untitled Document

B55Hvilken utdanning har du?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Kategori 11 'Veterinær' i B11 (dir06) er blitt flyttet til (inkludert i) kategori 9 'Medisinsk embetseksamen, odontologisk embetseksamen' (jf. kategoriseringen av B55 i dept06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B55
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B11

Koder:
1 Juridisk embetseksamen
2 Sosialøkonomisk embetseksamen / samfunnsøkonomi, høyere grad
3 Siviløkonomeksamen
4 Historisk/filosofisk embetseksamen, høyere grad
5 Sivilagronomeksamen
6 Statsvitenskap, høyere grad
7 Annen samfunnsvitenskapelig embetseksamen, høyere grad/magistergrad
8 Matematisk / naturvitenskaplig embetseksamen, høyere grad; sivilingeniøreksamen; arkitekteksamen
9 Medisinsk embetseksamen, odontologisk embetseksamen, Cand.vet.
10 Krigsskole, høyere offiserutdanning
11 Cand.mag.; annen høyere utdanning
12 Annen utdanning

Untitled Document

Dir06_B11Hvilken utdanning har du?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Dette er originalutgaven av variabel B11 ('Hvilken utdanning har du') i dir06. Variabelen er delvis unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06). I motsetning til hva gjelder den sammenslåtte variabelen B55, er det nemlig her et skille mellom kategori 9 'Medisinsk embetseksamen, odontologisk embetseksamen' og kategori 11 'Veterinær.'

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B11

Koder:
1 Juridisk embetseksamen
2 Sosialøkonomisk embetseksamen / samfunnsøkonomi, høyere grad
3 Siviløkonomeksamen
4 Historisk/filosofisk embetseksamen, høyere grad
5 Sivilagronomeksamen
6 Statsvitenskap, høyere grad
7 Annen samfunnsvitenskapelig embetseksamen, høyere grad / magistergrad
8 Matematisk / naturvitenskaplig embetseksamen, høyere grad; sivilingeniøreksamen; arkitekteksamen
9 Medisinsk embetseksamen, odontologisk embetseksamen
10 Krigsskole, høyere offiserutdanning
11 Veterinær
12 Cand.mag.; annen høyere utdanning
13 Annen utdanning

Untitled Document

Dir06_B12Etatsutdanning (av minst en måneds varighet): Har du gjennomgått: A. Høyere etatsutdanning.
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B12

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

Dir06_B12bEtatsutdanning (av minst en måneds varighet): Har du gjennomgått: B. Lavere etatsutdanning.
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelen er unik for direktoratsundersøkelsen 2006 (dir06).

Variabelnavn departementsundersøkelsen: -
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B12b

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B56Har du utdannelse i utlandet av minst ett års varighet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B56
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B13

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B57Hvilken målform benytter du til daglig?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B57
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B54

Koder:
1 Riksmål
2 Bokmål
3 Nynorsk
4 Andre

Untitled Document

B58Hvor har du bodd det meste av oppvekstårene?
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Tekstfelt.

Resondenten er blitt spurt om å oppgi kommune eller land. Se Koda_B58.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B58
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B55

Untitled Document

B59Hvor har du bodd det meste av ditt yrkesaktive liv?
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Tekstfelt.

Resondenten er blitt spurt om å oppgi kommune eller land. Se Koda_B59.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B59
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B56

Untitled Document

Koda_B58Hvor har du bodd det meste av oppvekstårene?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Resondenten er blitt spurt om å oppgi kommune eller land.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B58 (dept06) og B55 (dir06). Opprinnelig er denne informasjonen oppgitt som tekst av resondenten.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Koda_B58
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Koda_B55

Koder:
25 Andre land
101 Halden
104 Moss
105 Sarpsborg
106 Fredrikstad
113 Borge
115 Skjeberg
118 Areberg
119 Marker
121 Rømskog
122 Trøgstad
123 Spydeberg
124 Askim
125 Eidsberg
128 Rakkestad
130 Tune
134 Onsøy
135 Råde
136 Rygge
137 Våler
138 Hobøl
199 Østfold - uspesifisert
211 Vestby
213 Ski
214 Ås
215 Frogn
216 Nesodden
217 Oppegård
219 Bærum
220 Asker
221 Aurskog-Høland
226 Sørum
227 Fet
228 Rælingen
229 Enebakk
230 Lørenskog
231 Skedsmo
233 Nittedal
234 Gjerdrum
235 Ullensaker
236 Nes
237 Eidsvoll
238 Nannestad
239 Hurdal
299 Akershus - uspesifisert
301 Oslo
402 Kongsvinger
403 Hamar
411 Nes
412 Ringsaker
415 Løten
417 Stange
418 Nord-Odal
419 Sør-Odal
420 Eidskog
423 Grue
425 Åsnes
426 Våler
427 Elverum
428 Trysil
429 Åmot
430 Stor-Elvdal
435 Tolga-Os
437 Tynset
438 Alvdal
439 Folldal
499 Hedmark - uspesifisert
501 Lillehammer
502 Gjøvik
511 Dovre
513 Skjåk
514 Lom
516 Nord-Fron
519 Sør-Fron
520 Ringebu
521 Øyer
522 Gausdal
528 Østre Toten
529 Vestre Toten
532 Jevnaker
533 Lunner
534 Gran
536 Søndre Land
538 Nordre Land
541 Etnedal
542 Nord-Aurdal
543 Vestre Slidre
544 Øystre Slidre
545 Vang
599 Oppland - uspesifisert
602 Drammen
604 Kongsberg
605 Ringerike
612 Hole
617 Gol
618 Hemsedal
619 Ål
620 Hol
623 Modum
624 Øvre Eiker
625 Nedre Eiker
626 Lier
627 Røyken
628 Hurum
633 Nore og Uvdal
699 Buskerud - uspesifisert
701 Borre
702 Holmestrand
703 Horten
704 Tønsberg
706 Sandefjord
709 Larvik
711 Svelvik
713 Sande
716 Re
719 Andebu
720 Stokke
721 Sem
722 Nøtterøy
723 Tjøme
727 Hedrum
799 Vestfold - uspesifisert
805 Porsgrunn
806 Skien
807 Notodden
814 Bamble
815 Kragerø
817 Drangedal
819 Nome
821
822 Sauherad
823 Heddal
826 Tinn
827 Hjartdal
828 Seljord
829 Kviteseid
830 Nissedal
834 Vinje
899 Telemark - uspesifisert
901 Risør
903 Arendal
904 Grimstad
906 Arendal
919 Froland
920 Øyestad
926 Lillesand
928 Birkenes
929 Åmli
937 Evje og Hornnes
990 Barbu
999 Aust-Agder - uspesifisert
1001 Kristiansand
1002 Mandal
1003 Farsund
1004 Flekkefjord
1014 Vennesla
1032 Lyngdal
1037 Kvinesdal
1099 Vest-Agder - uspesifisert
1101 Eigersund
1102 Sandnes
1103 Stavanger
1106 Haugesund
1119
1120 Klepp
1122 Gjesdal
1124 Sola
1127 Randaberg
1130 Strand
1134 Suldal
1141 Finnøy
1142 Rennesøy
1149 Karmøy
1154 Vindafjord
1159 Ølen
1199 Rogaland - uspesifisert
1201 Bergen
1211 Etne
1216 Sveio
1219 Bømlo
1221 Stord
1224 Kvinnherad
1227 Jondal
1228 Odda
1231 Ullensvang
1232 Eidfjord
1233 Ulvik
1235 Voss
1238 Vikør
1242 Samnanger
1243 Os
1244 Austevoll
1246 Fjell
1247 Askøy
1253 Osterøy
1256 Meland
1260 Radøy
1263 Lindås
1266 Masfjorden
1299 Hordaland - uspesifisert
1401 Flora
1412 Solund
1413 Hyllestad
1416 Høyanger
1417 Vik
1418 Balestrand
1419 Leikanger
1420 Sogndal
1421 Aurland
1422 Lærdal
1424 Årdal
1426 Luster
1428 Askvoll
1429 Fjaler
1430 Gaular
1431 Jølster
1432 Førde
1439 Vågsøy
1441 Selje
1443 Eid
1445 Gloppen
1449 Stryn
1499 Sogn og Fjordane - uspesifisert
1502 Molde
1503 Kristiansund
1504 Ålesund
1511 Vanylven
1514 Sande
1515 Herøy
1516 Ulstein
1517 Hareid
1519 Volda
1520 Ørsta
1521 Vartdal
1524 Norddal
1525 Stranda
1526 Stordal
1529 Skodje
1531 Sula
1532 Giske
1534 Haram
1535 Vestnes
1539 Grytten
1543 Nesset
1545 Midtsund
1546 Sandøy
1547 Aukra
1548 Fræna
1551 Eide
1554 Averøy
1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1567 Rindal
1571 Halsa
1573 Smøla
1599 Møre og Romsdal - uspesifisert
1601 Trondheim
1612 Hemne
1620 Frøya
1621 Ørland
1622 Agdenes
1630 Åfjord
1634 Oppdal
1636 Meldal
1638 Orkdal
1640 Røros
1648 Midtre Gauldal
1657 Skaun
1662 Klæbu
1663 Malvik
1664 Selbu
1699 Sør-Trøndelag - uspesifisert
1702 Steinkjer
1703 Namsos
1714 Stjørdal
1718 Leksvik
1719 Levanger
1721 Verdal
1723 Mosvik
1724 Verran
1725 Namdalseid
1729 Inderøy
1736 Snåsa
1738 Lierne
1739 Røyrvik
1742 Grong
1744 Overhalla
1748 Fosnes
1751 Nærøy
1799 Nord-Trøndelag - uspesifisert
1804 Bodø
1805 Narvik
1812 Sømna
1820 Alstahaug
1823 Drevja
1824 Vefsn
1833 Rana
1835 Træna
1838 Gildeskål
1848 Steigen
1851 Lødingen
1852 Tjeldsund
1853 Evenes
1854 Ballangen
1860 Vestvågøy
1865 Vågan
1866 Hadsel
1867
1868 Øksnes
1870 Sortland
1871 Andøy
1899 Nordland - uspesifisert
1901 Harstad
1902 Tromsø
1914 Trondenes
1920 Lavangen
1924 Målselv
1925 Sørreisa
1926 Dyrøy
1931 Lenvik
1933 Balsfjord
1936 Karlsøy
1938 Lyngen
1942 Nordreisa
1943 Kvænangen
1999 Troms - uspesifisert
2003 Vadsø
2012 Alta
2018 Måsøy
2019 Nordkapp
2024 Berlevåg
2025 Tana
2030 Sør-Varanger
2099 Finnmark - uspesifisert

Untitled Document

Koda_B59Hvor har du bodd det meste av ditt yrkesaktive liv?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Resondenten er blitt spurt om å oppgi kommune eller land.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B59 (dept06) og B56 (dir06). Opprinnelig er denne informasjonen oppgitt som tekst av resondenten.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Koda_B59
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Koda_B56

Koder:
25 Andre land
101 Halden
104 Moss
105 Sarpsborg
106 Fredrikstad
113 Borge
115 Skjeberg
118 Areberg
119 Marker
121 Rømskog
122 Trøgstad
123 Spydeberg
124 Askim
125 Eidsberg
128 Rakkestad
130 Tune
134 Onsøy
135 Råde
136 Rygge
137 Våler
138 Hobøl
199 Østfold - uspesifisert
211 Vestby
213 Ski
214 Ås
215 Frogn
216 Nesodden
217 Oppegård
219 Bærum
220 Asker
221 Aurskog-Høland
226 Sørum
227 Fet
228 Rælingen
229 Enebakk
230 Lørenskog
231 Skedsmo
233 Nittedal
234 Gjerdrum
235 Ullensaker
236 Nes
237 Eidsvoll
238 Nannestad
239 Hurdal
299 Akershus - uspesifisert
301 Oslo
402 Kongsvinger
403 Hamar
411 Nes
412 Ringsaker
415 Løten
417 Stange
418 Nord-Odal
419 Sør-Odal
420 Eidskog
423 Grue
425 Åsnes
426 Våler
427 Elverum
428 Trysil
429 Åmot
430 Stor-Elvdal
435 Tolga-Os
437 Tynset
438 Alvdal
439 Folldal
499 Hedmark - uspesifisert
501 Lillehammer
502 Gjøvik
511 Dovre
513 Skjåk
514 Lom
516 Nord-Fron
519 Sør-Fron
520 Ringebu
521 Øyer
522 Gausdal
528 Østre Toten
529 Vestre Toten
532 Jevnaker
533 Lunner
534 Gran
536 Søndre Land
538 Nordre Land
541 Etnedal
542 Nord-Aurdal
543 Vestre Slidre
544 Øystre Slidre
545 Vang
599 Oppland - uspesifisert
602 Drammen
604 Kongsberg
605 Ringerike
612 Hole
617 Gol
618 Hemsedal
619 Ål
620 Hol
623 Modum
624 Øvre Eiker
625 Nedre Eiker
626 Lier
627 Røyken
628 Hurum
633 Nore og Uvdal
699 Buskerud - uspesifisert
701 Borre
702 Holmestrand
703 Horten
704 Tønsberg
706 Sandefjord
709 Larvik
711 Svelvik
713 Sande
716 Re
719 Andebu
720 Stokke
721 Sem
722 Nøtterøy
723 Tjøme
727 Hedrum
799 Vestfold - uspesifisert
805 Porsgrunn
806 Skien
807 Notodden
814 Bamble
815 Kragerø
817 Drangedal
819 Nome
821
822 Sauherad
823 Heddal
826 Tinn
827 Hjartdal
828 Seljord
829 Kviteseid
830 Nissedal
834 Vinje
899 Telemark - uspesifisert
901 Risør
903 Arendal
904 Grimstad
906 Arendal
919 Froland
920 Øyestad
926 Lillesand
928 Birkenes
929 Åmli
937 Evje og Hornnes
990 Barbu
999 Aust-Agder - uspesifisert
1001 Kristiansand
1002 Mandal
1003 Farsund
1004 Flekkefjord
1014 Vennesla
1032 Lyngdal
1037 Kvinesdal
1099 Vest-Agder - uspesifisert
1101 Eigersund
1102 Sandnes
1103 Stavanger
1106 Haugesund
1119
1120 Klepp
1122 Gjesdal
1124 Sola
1127 Randaberg
1130 Strand
1134 Suldal
1141 Finnøy
1142 Rennesøy
1149 Karmøy
1154 Vindafjord
1159 Ølen
1199 Rogaland - uspesifisert
1201 Bergen
1211 Etne
1216 Sveio
1219 Bømlo
1221 Stord
1224 Kvinnherad
1227 Jondal
1228 Odda
1231 Ullensvang
1232 Eidfjord
1233 Ulvik
1235 Voss
1238 Vikør
1242 Samnanger
1243 Os
1244 Austevoll
1246 Fjell
1247 Askøy
1253 Osterøy
1256 Meland
1260 Radøy
1263 Lindås
1266 Masfjorden
1299 Hordaland - uspesifisert
1401 Flora
1412 Solund
1413 Hyllestad
1416 Høyanger
1417 Vik
1418 Balestrand
1419 Leikanger
1420 Sogndal
1421 Aurland
1422 Lærdal
1424 Årdal
1426 Luster
1428 Askvoll
1429 Fjaler
1430 Gaular
1431 Jølster
1432 Førde
1439 Vågsøy
1441 Selje
1443 Eid
1445 Gloppen
1449 Stryn
1499 Sogn og Fjordane - uspesifisert
1502 Molde
1503 Kristiansund
1504 Ålesund
1511 Vanylven
1514 Sande
1515 Herøy
1516 Ulstein
1517 Hareid
1519 Volda
1520 Ørsta
1521 Vartdal
1524 Norddal
1525 Stranda
1526 Stordal
1529 Skodje
1531 Sula
1532 Giske
1534 Haram
1535 Vestnes
1539 Grytten
1543 Nesset
1545 Midtsund
1546 Sandøy
1547 Aukra
1548 Fræna
1551 Eide
1554 Averøy
1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1567 Rindal
1571 Halsa
1573 Smøla
1599 Møre og Romsdal - uspesifisert
1601 Trondheim
1612 Hemne
1620 Frøya
1621 Ørland
1622 Agdenes
1630 Åfjord
1634 Oppdal
1636 Meldal
1638 Orkdal
1640 Røros
1648 Midtre Gauldal
1657 Skaun
1662 Klæbu
1663 Malvik
1664 Selbu
1699 Sør-Trøndelag - uspesifisert
1702 Steinkjer
1703 Namsos
1714 Stjørdal
1718 Leksvik
1719 Levanger
1721 Verdal
1723 Mosvik
1724 Verran
1725 Namdalseid
1729 Inderøy
1736 Snåsa
1738 Lierne
1739 Røyrvik
1742 Grong
1744 Overhalla
1748 Fosnes
1751 Nærøy
1799 Nord-Trøndelag - uspesifisert
1804 Bodø
1805 Narvik
1812 Sømna
1820 Alstahaug
1823 Drevja
1824 Vefsn
1833 Rana
1835 Træna
1838 Gildeskål
1848 Steigen
1851 Lødingen
1852 Tjeldsund
1853 Evenes
1854 Ballangen
1860 Vestvågøy
1865 Vågan
1866 Hadsel
1867
1868 Øksnes
1870 Sortland
1871 Andøy
1899 Nordland - uspesifisert
1901 Harstad
1902 Tromsø
1914 Trondenes
1920 Lavangen
1924 Målselv
1925 Sørreisa
1926 Dyrøy
1931 Lenvik
1933 Balsfjord
1936 Karlsøy
1938 Lyngen
1942 Nordreisa
1943 Kvænangen
1999 Troms - uspesifisert
2003 Vadsø
2012 Alta
2018 Måsøy
2019 Nordkapp
2024 Berlevåg
2025 Tana
2030 Sør-Varanger
2099 Finnmark - uspesifisert

Untitled Document

B60Hva var din hovedforsørgers yrke i den tiden du vokste opp?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B60
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B57

Koder:
1 Gårdbruker
2 Fisker
3 Arbeider, håndverker
4 Funksjonær i privat virksomhet
5 Ansatt i sentraladministrasjonen
6 Ansatt i annen offentlig virksomhet
7 Selvstendig næringsdrivende
8 Annet yrke

Untitled Document

B61Hvilken utdanning hadde din hovedforsørger?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B61
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B58

Koder:
1 Grunnskole
2 Yrkes-, handels-, fagskole og lignende. Realskole, middelskole, artium, eller økonomisk gymnas
3 Universitets- eller høyskoleeksamen
4 Annen utdanning

Untitled Document

B62Er du i dag, eller har du vært, medlem av noe politisk parti?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B62
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B59

Koder:
1 Ja, er medlem
2 Ja, har vært medlem
3 Nei

Untitled Document

B63Har du i dag, eller har du hatt, tillitssverv i noe politisk parti?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B63
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B60

Koder:
1 Ja, har tillitsverv
2 Ja, har hatt tillitsverv
3 Nei

Untitled Document

B64Har du noengang vært nominert som kandidat for noe parti ved et kommune- / fylkestings- / Stortingsvalg?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B64
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B61

Koder:
1 Ja, kommune- / fylkestingsvalg
2 Ja, stortingsvalg
3 Ja, begge deler
4 Nei

Untitled Document

B65Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? A. Landsorganisasjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B65
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B62

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B65_bEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? B. Akademikerne
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B65_b
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B62_b

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B65_cEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? C. Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B65_c
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B62_c

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B65_dEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? D. UNIO
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B65_d
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B62_d

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B65_eEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? E. Annen arbeidstaker- eller yrkesorganisasjon
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B65_e
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B62_e

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B66Skriv inn eventuelle kommentarer i feltet under:
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Tekstfelt.

Respondenten er blitt spurt om å komme med eventuelle kommentarer til sentraladministrasjonsundersøkelsen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: B66
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: B63

Untitled Document

AarÅr
Manglende data: Variabeltype: Intervall

En konstant variabel som indikerer året 2006.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Aar
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Aar

Untitled Document

IdnrNummer på IO
Manglende data: Variabeltype: Identitetsnummer (nominal)

Variabelen angir respondentenes identifiseringsnummer. Numrene er ikke unike på tvers av hele sentraladministrasjonsundersøkelsen, utelukkende for henholdsvis departementsundersøkelsen og direktoratsundersøkelsen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Idnummer
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Idnummer

Untitled Document

InstnrDepartement eller direktorat IO kommer fra
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Variabelnavn departementsundersøkelsen: O_1000
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Idnum

Koder:
100 Statsministerens kontor
1000 Finansdepartementet
1155 Statistisk sentralbyrå
1168 Konkurransetilsynet
1193 Skattedirektoratet
1408 Toll- og avgiftsdirektoratet
1535 Kredittilsynet
1616 Senter for statlig økonomisk styring (SSØ)
2012 Sjøfartsdirektoratet
2801 Norges vassdrags- og energidirektorat
2802 Patentstyret- styret for det industrielle rettsvern
2809 Det norske justervesen
2813 Oljedirektoratet
2817 Bergvesenet
4000 Utenriksdepartementet
4802 Direktorat for utviklingssamarbeid- NORAD
5000 Forsvarsdepartementet
5814 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
6000 Fiskeri- og kystdepartementet
6801 Fiskeridirektoratet
6802 Kystdirektoratet
7012 Statens helsetilsyn
7668 Statens legemiddelverk
7674 Sosial- og helsedirektoratet
7806 Direktorat for arbeidstilsynet
7821 Bioteknologinemda
7822 Statens strålevern
8000 Samferdselsdepartementet
8801 Vegdirektoratet
8805 Post- og teletilsynet
8807 Statens jernbanetilsyn
8808 Jernbaneverket
8813 Luftfartstilsynet
9000 Kommunal- og regionaldepartementet
9803 Produktregisteret
9805 Statens bygningstekniske etat
9806 Utlendingsdirektoratet- UDI
13000 Justis- og politidepartementet
13505 Datatilsynet
13655 Politidirektoratet
13659 Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap
13669 Sekretariatet for konfliktrådene
16402 Forbrukerombudet
16405 Barneombudet
18000 Barne- og likestillingsdepartementet
18603 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
19000 Landbruks- og matdepartementet
19691 Mattilsynet- hovedkontor
19804 Direktorat for naturforvaltning
19828 Statens landbruksforvaltning
20000 Miljøverndepartementet
20501 Statens forurensningstilsyn
21522 Norsk kulturråd
21526 Foreldreutvalget for grunnskolen
21528 Riksantikvaren- direktoratet for kulturminneforvaltning
25900 Teknologirådet - sekretariatet
26611 Lotteri- og stiftelstilsynet
28000 Nærings- og handelsdepartementet
29603 Petroleumstilsynet
31000 Olje- og energidepartementet
34000 Kultur- og kirkedepartementet
34604 Medietilsynet
35000 Kunnskapsdepartementet
35603 Utdanningsdirektoratet
38000 Arbeids- og inkluderingsdepartementet
38602 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI
38612 Arbeids- og velferdsdirektoratet
39000 Helse- og omsorgsdepartementet
40000 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Untitled Document

O_1000Overordnet departement for direktoratsansatte (eller departement for departementsansatte)
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Hentet fra adresseopplysningsdata.

Identitetsnummer fra Forvaltningsdatabasen.

Jf. variabel B1, variabel Dir06_B1 og kommentarer i den generelle dokumentasjonen under kapittelet om Datakvalitet.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: O_1000
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: O_1000

Koder:
100 Statsministerens kontor
1000 Finansdepartementet
4000 Utenriksdepartementet
5000 Forsvarsdepartementet
6000 Fiskeri- og kystdepartementet
8000 Samferdselsdepartementet
9000 Kommunal- og regionaldepartementet
13000 Justis- og politidepartementet
18000 Barne- og likestillingsdepartementet
19000 Landbruks- og matdepartementet
20000 Miljøverndepartementet
28000 Nærings- og handelsdepartementet
31000 Olje- og energidepartementet
34000 Kultur- og kirkedepartementet
35000 Kunnskapsdepartementet
38000 Arbeids- og inkluderingsdepartementet
39000 Helse- og omsorgsdepartementet
40000 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Untitled Document

TilknytingsformTilknytingsform
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

En dikotom variabel med verdien 10 for departementsundersøkelsen og verdien 20 for direktoratsundersøkelsen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Tilknytingsform
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Tilknytingsform

Koder:
10 Departement
20 Direktorat

Untitled Document

AarsakfrafallFrafallsårsak.
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Angir ulike årsaker til frafall av respondenter. Se for øvrig den generelle dokumentasjonen.

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Aarsakfrafall
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Aarsakfrafall

Koder:
0 IKKE FRAFALLL
1 Mangler e-post. UNIK FOR DEPARTEMENTSANSATTE.
2 Permisjon
3 Under eitt år tjenestetid
4 Ikke-eksisterende e-post
5 Usikre
6 Avsluttet arbeidsforhold
7 Vil ikke delta
8 Feil utsending

Untitled Document

Webside_0Antall ganger inn på side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Webside_0
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Webside_0

Untitled Document

Webside_1Antall ganger lagret side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Webside_1
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Webside_1

Untitled Document

Webside_2Antall ganger lagret side 2 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Webside_2
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Webside_2

Untitled Document

Webside_3Antall ganger lagret side 3 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Webside_3
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Webside_3

Untitled Document

Webside_4Antall ganger lagret side 4 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Webside_4
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Webside_4

Untitled Document

Webside_5Antall ganger lagret side 5 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Webside_5
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Webside_5

Untitled Document

Tidspunktwebside_0Siste tidspunkt inn på side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Tidspunktwebside_0
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Tidspunktwebside_0

Untitled Document

Tidspunktwebside_1Siste tidspunkt lagret side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Tidspunktwebside_1
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Tidspunktwebside_1

Untitled Document

Tidspunktwebside_2Siste tidspunkt lagret side 2 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Tidspunktwebside_2
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Tidspunktwebside_2

Untitled Document

Tidspunktwebside_3Siste tidspunkt lagret side 3 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Tidspunktwebside_3
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Tidspunktwebside_3

Untitled Document

Tidspunktwebside_4Siste tidspunkt lagret side 4 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Tidspunktwebside_4
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Tidspunktwebside_4

Untitled Document

Tidspunktwebside_5Siste tidspunkt lagret side 5 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Variabelnavn departementsundersøkelsen: Tidspunktwebside_5
Variabelnavn direktoratsundersøkelsen: Tidspunktwebside_5