Europeisering av nordiske sentralforvaltninger (Data_EUNorden)

Datasettet inneholder de nordiske lands spørreundersøkelser om europeisering av sentralforvaltningen for to tidspunkt (variabelen Aar).

Datakvaliteten og svarprosent er redgjort for i den generelle dokumentasjonen.

Kodebok Kodebok

Untitled Document

landLand
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Norge
2 Sverige
3 Danmark
4 Finland
5 Island

Untitled Document

AarÅr
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Untitled Document

idkodeVirksomhetsidentifikasjon
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Nummeret er ikke unikt for de to tidspunktene, jfr dokumentasjon og neste variabel.

Untitled Document

PanelIdkodeId-nummer som refererer til samme enhet over tid
Manglende data: Variabeltype: Nominal

For at undersøkelsen skal kunne brukes som en panelstudie må samme enhet identifiseres med samme nummer. Organisasjonsendringer og frafall vanskeligjør en slik identifisering. Det er ikke tilrettelagt informasjon på denne variabelen, men dette vil bli gjort for den norske delen på et senere tidspunkt.

Untitled Document

BesvartSkjema besvart fra spørsmål 3, variabel n3_a, og ut
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Dette er en hjelpevariabel for å skille mellom avdelinger som er berørt av EU/EØS avtalen m h t de fire områdene som er nevnt i spørsmål 2, variablene n1_a-n1_d. Dersom disse fire områdene er Ikke berørt på variablene n1_a-n1_d er denne variabelen kodet med verdien 0.

Koder:
0 Ikke-besvart-skjema
1 Besvart

Untitled Document

sektorSektor
Manglende data: Variabeltype: Nominal

For Finland er Folkepensionsanstalten (23) satt til gruppen andre (14) på denne variabelen

Koder:
1 Finans
2 Landbruk og fisk
3 Forsvar
4 Justis
5 Utenriks
6 Helse og sosial
7 Statsministeren
8 Miljøvern
9 Samferdsel
10 Kirke, utdanning, forskning og kultur
11 Innenriks
12 Næring og energi
13 Arbeid
14 Andre

Untitled Document

nivNivå
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Departement
2 Direktorat

Untitled Document

n1_aGrad av berøring av EU/EØS-avtalen m h t spørsmål knyttet til det indre marked, økonomiske og sosiale spørsmål, fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 I nokså liten grad
4 I meget liten grad
5 Ikke berørt
Spørsmål: I hvilken grad berøres avdelingens saksområde av EU/EØS-avtalen når det gelder spørsmål knyttet til det indre marked, økonomiske og sosiale spørsmål, fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer?

Untitled Document

n1_bGrad av berøring av EU/EØS-avtalen m h t utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 I nokså liten grad
4 I meget liten grad
5 Ikke berørt
Spørsmål: I hvilken grad berøres avdelingens saksområde av EU/EØS-avtalen når det gelder utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål?

Untitled Document

n1_cGrad av berøring av EU/EØS-avtalen m h t justis- og politisamarbeid, toll, invandringspolitikk, asylpolitikk og grensekontroll
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 I nokså liten grad
4 I meget liten grad
5 Ikke berørt
Spørsmål: I hvilken grad berøres avdelingens saksområde av EU/EØS-avtalen når det gelder justis- og politisamarbeid, toll, invandringspolitikk, asylpolitikk og grensekontroll?

Untitled Document

n1_dGrad av berøring av EU/EØS-avtalen m h t standardiseringsspørsmål
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 I nokså liten grad
4 I meget liten grad
5 Ikke berørt
Spørsmål: I hvilken grad berøres avdelingens saksområde av EU/EØS-avtalen når det gelder standardiseringsspørsmål?

Untitled Document

n2Grad berørt av internasjonale organisasjoner, internasjonale avtaler, etc.
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 I nokså liten grad
4 I meget liten grad
5 Berøres ikke
Spørsmål: I hvilken grad berøres avdelingens saksområde av andre internasjonale organisasjoner, internasjonale avtaler, etc.?

Untitled Document

n3_aGrad av endringer av eksisterende eller innføring av nytt regelverk som følge av EU/EØS-avtalen i forbindelse med inngåelse av EØS-avtalen 1.1.1994
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget store
2 Nokså store
3 Nokså små
4 Meget små
5 Ingen
Spørsmål: I hvilken grad har det forekommet endringer av eksisterende regelverk eller innføring av nye regler på avdelingens saksområder som følge av EU/EØS-avtalen i forbindelse med inngåelse av EØS-avtalen 1.1.1994?

Untitled Document

n3_bGrad av endringer av eksisterende eller innføring av nytt regelverk som følge av EU/EØS-avtalen i forbindelse med inngåelse EU-avtalen 1.1.1995
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
0 Ikke aktuelt
1 Meget store
2 Nokså store
3 Nokså små
4 Meget små
5 Ingen
Spørsmål: I hvilken grad har det forekommet endringer av eksisterende regelverk eller innføring av nye regler på avdelingens saksområder som følge av EU/EØS-avtalen i forbindelse med inngåelse av EU-avtalen 1.1.1995?

Untitled Document

n3_cGrad av endringer av eksisterende eller innføring av nytt regelverk som følge av EU/EØS-avtalen i løpet av de siste fire år
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Merk at siste fire år er brukt i 1998-spm., mens det samme spm. i 2003 bruker siste fem år.

Koder:
1 Meget store
2 Nokså store
3 Nokså små
4 Meget små
5 Ingen
Spørsmål: I hvilken grad har det forekommet endringer av eksisterende regelverk eller innføring av nye regler på avdelingens saksområder som følge av EU/EØS-avtalen i løpet av de siste fire år?

Untitled Document

n4Grad berørt av EU/EØS-avtale i forhold til for fire år siden
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget mer berørt
2 Noe mer berørt
3 Berørt i omtrent samme grad
4 Noe mindre berørt
5 Meget mindre berørt
6 Vet ikke
Spørsmål: I hvilken grad er avdelingen mer eller mindre berørt av EU/EØS i dag enn for fire år siden?

Untitled Document

n5Del av arbeid relatert til EU/EØS siste år
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor andel
2 Nokså stor andel
3 Nokså liten andel
4 Meget liten andel
Spørsmål: Omtrent hvor stor andel av den samlede arbeidstid i avdelingen utgjorde det EU/EØS-relatert arbeidet det siste året?

Untitled Document

n5aUtarbeidelse av rammenotat i forbindelse med EU/EØS-saker siste året
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei
Spørsmål: Har det i løpet av det siste året blitt utarbeidet rammenotat i forbindelse med EU/EØS-relaterte saker innenfor avdelingens saksområder?

Untitled Document

nn6_1Områder hvor hovedtyngden av det EU/EØS-relaterte arbeidet fakt i løpet av siste år: Utarbeidelse/endring av lover m m
Manglende data: Variabeltype: Nominal

På multiresponsspørsmålene nn6_1 til nn6_2 er det for det finske materialet bare tilrettelagt for to svar.

M m omfatter forskrifter, avtaler konvensjoner, direktiv, standarder

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt
Spørsmål: Innenfor hvilke av de områder som er nevnt nedenfor falt hovedtyngden av de EU/EØS- relaterte arbeidet i avdelingen i løpet av det siste året?

Untitled Document

nn6_2Områder hvor hovedtyngden av det EU/EØS-relaterte arbeidet fakt i løpet av siste år: Enkeltvedtak
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Gjelder saker som angår bestemte personer, bedrifter, institusjoner og lignende

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt
Spørsmål: Innenfor hvilke av de områder som er nevnt nedenfor falt hovedtyngden av de EU/EØS- relaterte arbeidet i avdelingen i løpet av det siste året?

Untitled Document

nn6_3Områder hvor hovedtyngden av det EU/EØS-relaterte arbeidet falt i løpet av siste år: Samordning, koordinering og forhandling
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt
Spørsmål: Innenfor hvilke av de områder som er nevnt nedenfor falt hovedtyngden av de EU/EØS- relaterte arbeidet i avdelingen i løpet av det siste året?

Untitled Document

nn6_4Områder hvor hovedtyngden av det EU/EØS-relaterte arbeidet falt i løpet av siste år: Opplysning, informasjonsarbeid, rådgiving, konsulentarbeid
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt
Spørsmål: Innenfor hvilke av de områder som er nevnt nedenfor falt hovedtyngden av de EU/EØS- relaterte arbeidet i avdelingen i løpet av det siste året?

Untitled Document

nn6_5Områder hvor hovedtyngden av det EU/EØS-relaterte arbeidet fakt i løpet av siste år: Budsjettering, planlegging or utredning
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt
Spørsmål: Innenfor hvilke av de områder som er nevnt nedenfor falt hovedtyngden av de EU/EØS- relaterte arbeidet i avdelingen i løpet av det siste året?

Untitled Document

nn6_6Områder hvor hovedtyngden av det EU/EØS-relaterte arbeidet falt i løpet av siste år: Kontroll, tilsyn, resultatrapportering, regnskap oppfølging
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt
Spørsmål: Innenfor hvilke av de områder som er nevnt nedenfor falt hovedtyngden av de EU/EØS- relaterte arbeidet i avdelingen i løpet av det siste året?

Untitled Document

nn6_7Områder hvor hovedtyngden av det EU/EØS-relaterte arbeidet falt i løpet av siste år: Lønns- og personalforvaltning, org.utvikling, (om)organisering, opplæring
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt
Spørsmål: Innenfor hvilke av de områder som er nevnt nedenfor falt hovedtyngden av de EU/EØS- relaterte arbeidet i avdelingen i løpet av det siste året?

Untitled Document

n7_aVekt tillagt regjeringens pol. vurderinger ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor vekt
2 Nokså stor vekt
3 Liten vekt
Spørsmål: Hvilken vekt tillegger avdelingen politiske vurderinger fra regjering og statsråd ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid?

Untitled Document

n7_bVekt tillagt faglige og profesjonelle vurderinger ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor vekt
2 Nokså stor vekt
3 Liten vekt
Spørsmål: Hvilken vekt tillegger avdelingen faglige og profesjonelle vurderinger ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid?

Untitled Document

n7_cVekt tillagt synspunkter fra brukergruppen ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor vekt
2 Nokså stor vekt
3 Liten vekt
Spørsmål: Hvilken vekt tillegger avdelingen synspunkter fra brukergruppen, klienter og berørte parter ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid?

Untitled Document

n7_dVekt tillagt kostnadeffektivitet og produktivitet ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor vekt
2 Nokså stor vekt
3 Liten vekt
Spørsmål: Hvilken vekt tillegger avdelingen kostnadeffektivitet og produktivitet ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid?

Untitled Document

n7_eVekt tillagt offentlig innsyn ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid.
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor vekt
2 Nokså stor vekt
3 Liten vekt
Spørsmål: Hvilken vekt tillegger avdelingen offentlig innsyn ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid?

Untitled Document

n7_fVekt tillagt forsvarlig saksbehandling og etablert praksis ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor vekt
2 Nokså stor vekt
3 Liten vekt
Spørsmål: Hvilken vekt tillegger avdelingen forsvarlig saksbehandling og etablert praksis ved utførelsen av det EU/EØS-relaterte arbeid?

Untitled Document

V03_5aGrad av EU/EØS-forordningers regulering på saksområdet
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Denne variabelen har opprinnelig fem kategorier for alle landa der tre av de er like. De tre like er tilrettelagt i det fellesnordiske datasettet. De to siste kategoriene er satt til manglende data.

De to ekstrakategoriene, som er satt til missing, er for Norge, Danmark og Island:

 • (4) I meget liten grad/Ikke relevant
 • (5) Vet ikke
 • De to ekstrakategoriene, som er satt til missing, er for Sverige og Finland:

 • (4) I meget liten utstrekning
 • (5) Ikke i det hele tatt (”Inte alls”)
 • Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  Spørsmål: I hvilken grad anvendes EU/EØS-relatert regulering på avdelingens saksområde m h t forordninger (anvendes direkte og er bindende for medlemsstatene)?

  Untitled Document

  V03_5bGrad av EU/EØS-direktivers regulering på saksområdet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Denne variabelen har opprinnelig fem kategorier for alle landa der tre av de er like. De tre like er tilrettelagt i det fellesnordiske datasettet. De to siste kategoriene er satt til manglende data.

  De to ekstrakategoriene, som er satt til missing, er for Norge, Danmark og Island:

 • (4) I meget liten grad/Ikke relevant
 • (5) Vet ikke
 • De to ekstrakategoriene, som er satt til missing, er for Sverige og Finland:

 • (4) I meget liten utstrekning
 • (5) Ikke i det hele tatt (”Inte alls”)
 • Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  Spørsmål: I hvilken grad anvendes EU/EØS-relatert regulering på avdelingens saksområde m h t direktiver (skal implementeres og er bindenede for medlemsstatene)?

  Untitled Document

  V03_5cGrad av EU/EØS-beslutninger og avgjørelsers regulering på saksområdet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Denne variabelen har opprinnelig fem kategorier for alle landa der tre av de er like. De tre like er tilrettelagt i det fellesnordiske datasettet. De to siste kategoriene er satt til manglende data.

  De to ekstrakategoriene, som er satt til missing, er for Norge, Danmark og Island:

 • (4) I meget liten grad/Ikke relevant
 • (5) Vet ikke
 • De to ekstrakategoriene, som er satt til missing, er for Sverige og Finland:

 • (4) I meget liten utstrekning
 • (5) Ikke i det hele tatt (”Inte alls”)
 • Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  Spørsmål: I hvilken grad anvendes EU/EØS-relatert regulering på avdelingens saksområde m h t beslutninger og avgjørelser (anvendes direkte og er bindende for de det rettes til)?

  Untitled Document

  V03_5dGrad av EU/EØS-henstillinger og uttalelsers regulering på saksområdet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Denne variabelen har opprinnelig fem kategorier for alle landa der tre av de er like. De tre like er tilrettelagt i det fellesnordiske datasettet. De to siste kategoriene er satt til manglende data.

  De to ekstrakategoriene, som er satt til missing, er for Norge, Danmark og Island:

 • (4) I meget liten grad/Ikke relevant
 • (5) Vet ikke
 • De to ekstrakategoriene, som er satt til missing, er for Sverige og Finland:

 • (4) I meget liten utstrekning
 • (5) Ikke i det hele tatt (”Inte alls”)
 • Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  Spørsmål: I hvilken grad anvendes EU/EØS-relatert regulering på avdelingens saksområde m h t henstillinger og uttalelser (ikke bindende)?

  Untitled Document

  V03_5aVGrad av EU/EØS-forordningers regulering på saksområdet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Dette er en utvidet variant av variabelen V03_5a (se denne).

  Denne variabelen er utvidet med en ny kategori 4, I meget liten grad/ikke. For Norge, Danmark og Island er opprinnelige kategori 4 lagt inn her, mens det for Sverige og Finland er kategori 4 og 5 lagt inn i denne.

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad/ikke
  Spørsmål: I hvilken grad anvendes EU/EØS-relatert regulering på avdelingens saksområde m h t forordninger (anvendes direkte og er bindende for medlemsstatene)?

  Untitled Document

  V03_5bVGrad av EU/EØS-direktivers regulering på saksområdet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Dette er en utvidet variant av variabelen V03_5b (se denne).

  Denne variabelen er utvidet med en ny kategori 4, I meget liten grad/ikke. For Norge, Danmark og Island er opprinnelige kategori 4 lagt inn her, mens det for Sverige og Finland er kategori 4 og 5 lagt inn i denne.

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad/ikke
  Spørsmål: I hvilken grad anvendes EU/EØS-relatert regulering på avdelingens saksområde m h t direktiver (skal implementeres og er bindenede for medlemsstatene)?

  Untitled Document

  V03_5cVGrad av EU/EØS-beslutninger og avgjørelsers regulering på saksområdet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Dette er en utvidet variant av variabelen V03_5c (se denne).

  Denne variabelen er utvidet med en ny kategori 4, I meget liten grad/ikke. For Norge, Danmark og Island er opprinnelige kategori 4 lagt inn her, mens det for Sverige og Finland er kategori 4 og 5 lagt inn i denne.

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad/ikke
  Spørsmål: I hvilken grad anvendes EU/EØS-relatert regulering på avdelingens saksområde m h t beslutninger og avgjørelser (anvendes direkte og er bindende for de det rettes til)?

  Untitled Document

  V03_5dVGrad av EU/EØS-henstillinger og uttalelsers regulering på saksområdet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Dette er en utvidet variant av variabelen V03_5d (se denne).

  Denne variabelen er utvidet med en ny kategori 4, I meget liten grad/ikke. For Norge, Danmark og Island er opprinnelige kategori 4 lagt inn her, mens det for Sverige og Finland er kategori 4 og 5 lagt inn i denne.

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad/ikke
  Spørsmål: I hvilken grad anvendes EU/EØS-relatert regulering på avdelingens saksområde m h t henstillinger og uttalelser (ikke bindende)?

  Untitled Document

  V03_8aArbeidsbelastning i forbindelse med initiativ, forberedelser og utredning i EU
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Alle land unntatt Finland har med kategorien Ingen som svaralternativ. Her er derfor kategorien slått sammen med Liten.

  Koder:
  1 Stor
  2 Middels
  3 Liten/Ingen
  Spørsmål: Hvor stor arbeidsbelastning har det vært i avdelingen i forbindelse med EU/EØS-relaterte saker m h t initiativ, forberedelse og utredning i EU?

  Untitled Document

  V03_8bArbeidsbelastning i forbindelse med vedtaksfasen i Eus organer.
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Alle land unntatt Finland har med kategorien Ingen som svaralternativ. Her er derfor kategorien slått sammen med Liten.

  Koder:
  1 Stor
  2 Middels
  3 Liten/Ingen
  Spørsmål: Hvor stor arbeidsbelastning har det vært i avdelingen i forbindelse med EU/EØS-relaterte saker m h t vedtaksfasen i EUs organer?

  Untitled Document

  V03_8cArbeidsbelastning i forbindelse med iverksettelse og håndhevelse av EU/EØS-vedtak og regelverk
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Alle land unntatt Finland har med kategorien Ingen som svaralternativ. Her er derfor kategorien slått sammen med Liten.

  Koder:
  1 Stor
  2 Middels
  3 Liten/Ingen
  Spørsmål: Hvor stor arbeidsbelastning har det vært i avdelingen i forbindelse med EU/EØS-relaterte saker m h t iverksettelse og håndhevelse av EU/EØS-vedtak og regelverk?

  Untitled Document

  V03_9Frihetsgrad på saksområdet i forhold til implementering av EU/EØS-regelverket
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget store frihetsgrader
  2 Nokså store frihetsgrader
  3 Nokså små frihetsgrader
  4 Meget små frihetsgrader
  5 Ingen frihetsgrader
  Spørsmål: Hvor store frihetsgrader er det på avdelingens saksområde i forhold til implementering av EU/EØS- regelverket?

  Untitled Document

  n8Antall ansatte i avdelingen (årsverk)
  Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

  Spørsmål: Hvor mange ansatte er det i avdelingen (i antall årsverk)?

  Untitled Document

  n8gruppeAntall ansatte avdelingen (årsverk) gruppert
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 20 eller færre
  2 Mellom 20 og 70
  3 70 eller flere
  Spørsmål: Hvor mange ansatte er det i avdelingen (i antall årsverk)? gruppert

  Untitled Document

  n9Grad av omorganisering siste fire år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I en viss grad
  3 Ingen eller ubetydelig omorganisering
  Spørsmål: I hvilken grad har avdelingen vært omorganisert i løpet av de siste fire årene?

  Untitled Document

  n10Grad av tilfredsstillende kompetanse innen EU/EØS-spørsmål
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  Spørsmål: I hvilken grad har de ansatte i avdelingen tilfredsstillende kompetanse for å håndtere de EU/EØS-relaterte arbeidsoppgavene?

  Untitled Document

  n11_aGrad ansatte har gjennomført EU/EØS-relatert utdanning på språk siste fire/fem år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Ordlyden noe forandret for dette spørsmålet i 2003 i forhold til 1998. Hvor det i -98 spørres i forhold til siste fire år, spørres det i -03 i forhold til siste fem år.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten eller ingen grad
  Spørsmål: I hvilken grad har ansatte i avdelingen i løpet av de siste fire årene gjennomført EU/EØS-relatert utdanning eller opplæring på språksområde?

  Untitled Document

  n11_bGrad ansatte har gjennomført EU/EØS-relatert utdanning på regelverk siste fire/fem år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Ordlyden noe forandret for dette spørsmålet i 2003 i forhold til 1998. Hvor det i -98 spørres i forhold til siste fire år, spørres det i -03 i forhold til siste fem år.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten eller ingen grad
  Spørsmål: I hvilken grad har ansatte i avdelingen i løpet av de siste fire årene gjennomført EU/EØS-relatert utdanning eller opplæring på regelverksområde?

  Untitled Document

  n11_cGrad ansatte har gjennomført EU/EØS-relatert utdanning innen. organisasjons- og beslutningssystem i EU/EØS/EU-land siste fire/fem år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Ordlyden noe forandret for dette spørsmålet i 2003 i forhold til 1998. Hvor det i -98 spørres i forhold til siste fire år, spørres det i -03 i forhold til siste fem år.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten eller ingen grad
  Spørsmål: I hvilken grad har ansatte i avdelingen i løpet av de siste fire årene gjennomført EU/EØS-relatert utdanning eller opplæring på områden av organisasjons- og beslutningssystem i EU/EØS/EU-land?

  Untitled Document

  n11_dGrad ansatte har gjennomført EU/EØS-relatert utdanning innen forhandlinger siste fire/fem år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Ordlyden noe forandret for dette spørsmålet i 2003 i forhold til 1998. Hvor det i -98 spørres i forhold til siste fire år, spørres det i -03 i forhold til siste fem år.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten eller ingen grad
  Spørsmål: I hvilken grad har ansatte i avdelingen i løpet av de siste fire årene gjennomført EU/EØS-relatert utdanning eller opplæring på forhandlingerområde?

  Untitled Document

  n11_eGrad gjennomført EU/EØS-relatert utdanning eller opplæring på sakspolitikområde for ansatte i avdelingen i løpet av de siste fire årene på sakspolitikområde
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten eller ingen grad
  Spørsmål: I hvilken grad har ansatte i avdelingen i løpet av de siste fire årene gjennomført EU/EØS-relatert utdanning eller opplæring på sakspolitikområde?

  Untitled Document

  n12Ansatte vært nasjonal ekspert/ hatt studieopphold/hospitering i EU-kommisjonen eller annet EU/EØS-organ siste fem årene
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  ..siste fem år brukt i 2003 og siste fire år brukt i 1998

  Koder:
  1 Ja, 1 eller 2 personer
  2 Ja, 3 eller flere personer
  3 Nei
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av de fire siste år vært nasjonal ekspert eller hatt studieopphold/hospitering i EU-kommisjonen eller annet EU7EØS-organ?

  Untitled Document

  n13Økt tallet på ansatte for å håndtere EU/EØS-relaterte arbeidsoppgaver (årsverk)
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Nei
  2 Ja
  Spørsmål: Har avdelingen i løpet av de siste fire år økt tallet på ansatte for å ta hånd om de EU/EØS-relaterte arbeidsoppgavene (regnet i årsverk)?

  Untitled Document

  v03_14aØkning i antall årsverk som følge av behandling av EU/EØS-relaterte arbeidsoppgaver
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Færre enn 5 ansatte
  2 Mellom 5 og 10 ansatte
  3 Flere enn 10 ansatte
  Spørsmål: Dersom økning i antall ansatte som følge av behandling av EU/EØS-relaterte arbeidsoppgaver - hvor stor er denne i antall årsverk?

  Untitled Document

  n15_aDeltagelse i interdepartementalt koordineringsutvalg hovedsakelig i forhold til EU/EØS-saker.
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året deltatt i et interdepartementalt koordineringsutvalg som hovedsakelig har arbeidet med EU/EØS-relaterte saker?

  Untitled Document

  n15_bDeltagelse i interdepartementalt spesialutvalg hovedsakelig i forhold til EU/EØS-saker
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året deltatt i interdepartementale spesialutvalg som hovedsakelig har arbeidet med EU/EØS-relaterte saker?

  Untitled Document

  n15_cDeltagelse i internt koordineringsutvalg hovedsakelig i forhold til EU/EØS-saker
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året deltatt i et internt koordineringsutvalg som hovedsakelig har arbeidet med EU/EØS-relaterte saker?

  Untitled Document

  n15_dDeltagelse i offentlig utvalg hovedsakelig i forhold til EU/EØS-saker
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året deltatt i et offentlig utvalg som hovedsakelig har arbeidet med EU/EØS-relaterte saker?

  Untitled Document

  n15_eDeltagelse i nasjonale prosjekt-, arbeids- eller referansegrupper hovedsakelig i forhold til EU/EØS-saker
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året deltatt i nasjonale prosjekt-, arbeids- eller referansegrupper som hovedsakelig har arbeidet med EU/EØS-relaterte saker?

  Untitled Document

  n15a_aHvis deltatt: Grad av deltagelse i samme gruppe av politikere/tjenstemenn fra eget departement
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten grad
  4 Deltok ikke
  Spørsmål: Hvis deltatt i EU/EØS-relaterte offentlige utvalg, nasjonale prosjekt-, arbeids- eller referansegrupper, i hvilken grad var politikere/tjenstemenn fra eget departement representert?

  Untitled Document

  n15a_bHvis deltatt: Grad av deltagelse i samme gruppe av politikere/tjenestemenn fra andre departementsområder
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten grad
  4 Deltok ikke
  Spørsmål: Hvis deltatt i EU/EØS-relaterte offentlige utvalg, nasjonale prosjekt-, arbeids- eller referansegrupper, i hvilken grad var politikere/tjenestemenn fra andre departementsområder representert?

  Untitled Document

  n15a_cHvis deltatt: Grad av deltagelse i samme gruppe av interesseorganisasjoner
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten grad
  4 Deltok ikke
  Spørsmål: Hvis deltatt i EU/EØS-relaterte offentlige utvalg, nasjonale prosjekt-, arbeids- eller referansegrupper, i hvilken grad var interesseorganisasjoner representert?

  Untitled Document

  n15a_dHvis deltatt:Grad av deltakelse i samme gruppe av bedrifter
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten grad
  4 Deltok ikke
  Spørsmål: Hvis deltatt i EU/EØS-relaterte offentlige utvalg, nasjonale prosjekt-, arbeids- eller referansegrupper, i hvilken grad var bedrifter representert?

  Untitled Document

  n15a_eHvis deltatt: Grad av deltagelse i samme gruppe av eksperter
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten grad
  4 Deltok ikke
  Spørsmål: Hvis deltatt i EU/EØS-relaterte offentlige utvalg, nasjonale prosjekt-, arbeids- eller referansegrupper, i hvilken grad var uavhengige eksperter representert?

  Untitled Document

  n16_aDeltagelse i forberedende komite/ekspertkomite o.l. under EU-kommisjonen siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av de siste året deltatt i møtt i forberedende komite/ekspertkomite o.l. under EU-kommisjonen?

  Untitled Document

  n16_bDeltagelse i komitologikomite siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av de siste året deltatt i møtt i komitologikomite?

  Untitled Document

  n16_cDeltagelse i COREPER eller arbeidsgrupper under Ministerrådet/COREPER siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av de siste året deltatt i møtt i COREPER eller arbeidsgrupper under Ministerrådet/COREPER?

  Untitled Document

  n16_dDeltagelse i andre EU-organer siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av de siste året deltatt i møtt i andre EU-organer?

  Untitled Document

  n16_eDeltagelse/møtt i EØS/EFTA-organer siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av de siste året deltatt i møtt i EØS/EFTA-organer?

  Untitled Document

  n16_fDeltagelse/ møtt i nordisk komite, prosjekt- eller arbeidsgruppe og lignende siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Har ansatte i avdelingen i løpet av de siste året deltatt i møtt i nordisk komite, prosjekt- eller arbeidsgruppe o.l.?

  Untitled Document

  nn16b_1_aForm for styringssignaler gitt fra avdelingen: Ingen styringssignal
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_1_bForm for styringssignaler gitt fra avdelingen: Generelle styringssignal på bredt saksområde
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_1_cForm for styringssignaler gitt fra avdelingen: Presise styringssignal i hvert enkelt tilfelle/sak
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_1_dForm for styringssignaler gitt fra avdelingen: Skriftlige styringssignaler
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_1_eForm for styringssignaler gitt fra avdelingen: Muntlige styringssignaler
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_2_aForm for styringssignaler gitt fra overordnet forvaltningsorgan: Ingen styringssignal
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_2_bForm for styringssignaler gitt fra overordnet forvaltningsorgan: Generelle styringssignal på et bredt saksoråde.
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_2_cForm for styringssignaler gitt fra overordnet forvaltningsorgan: Presise styringssignal i hvert enkelt tilfelle/sak.
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_2_dForm for styringssignaler gitt fra overordnet forvaltningsorgan: Skriftlige styringssignal
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_2_eForm for styringssignaler gitt fra overordnet forvaltningsorgan: Muntlige styringssignal
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_3_aForm for styringssignaler gitt fra politisk nivå (regjeringen, statsråd): Ingen styringssignal
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_3_bForm for styringssignaler gitt fra politisk nivå (regjeringen, statsråd): Generellee styringssignal på et bredt saksområde
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_3_cForm for styringssignaler gitt fra politisk nivå (regjeringen, statsråd): Presise styingssignal i hvert enkelt tilfelle/sak
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_3_dForm for styringssignaler gitt fra politisk nivå (regjeringen, statsråd)
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  nn16b_3_eForm for styringssignaler gitt fra politisk nivå (regjeringen, statsråd): Skriftlige styringssignal
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hvis ansatte i avdelingen har deltatt i ett eller flere av organene nevnt i spørsmål 17 hvilke type styringssingnal gis vanligvis fra hver av følgende instanser?

  Untitled Document

  V03_15_aHyppighet av deltakelse i EU-nemder siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Hvor ofte har enhetens ansatte det siste året deltatt i EU-nemder?

  Untitled Document

  V03_16_fHyppighet for møter i arbeidsgrupper i regi av Nordisk Ministerråd siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året møtt i nordisk arbeidsgruppe i regi av Nordisk Ministerråd?

  Untitled Document

  V03_16_gHyppighet for møter i annen nordisk komite,prosjekt- eller arbeidsgruppe
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Hver måned eller oftere
  2 Noen få ganger
  3 En gang
  4 Ikke deltatt
  Spørsmål: Hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året møtt i annen nordisk komite, prosjekt- eller arbeidsgruppe?

  Untitled Document

  n24Avdelingens kunnskap om regjeringens eller departementets politiske ledelses posisjon i EU/EØS-spørsmål
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget vanskelig
  2 Nokså vanskelig
  3 Nokså lett
  4 Meget lett
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Hvor lett eller vanskelig er det for avdelingen å vite hva regjeringen eller departementets politiske ledelse vil når det gjelder EU/EØS-spørsmål innenfor avdelingens saksområde?

  Untitled Document

  n17_aKontakt mellom ansatte i avdelingen og EU-kommisjonen/Generaldirektoratene under EU-kommisjonen siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med EU-kommisjonen/Generaldirektoratene under EU-kommisjonen i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_bKontakt mellom ansatte i avdelingen og forberedende komiteer/ekspertkomiteer o.l. under EU-kommisjonen siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med forberedende komiteer/ekspertkomiteer o.l. under EU-kommisjonen i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_cKontakt mellom ansatte i avdelingen og Komitologikomiteer/iverksettingskomiteer siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med Komitologikomiteer/iverksettingskomiteer i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_dKontakt mellom ansatte i avdelingen og Ministerrådet, COREPER med underliggende arbeidsgrupper/komiteer siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med Ministerrådet, COREPER med underliggende arbeidsgrupper/komiteer i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_eKontakt mellom ansatte i avdelingen og EU-parlementet og underliggende organ siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med EU-parlementet og underliggende organ i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_fKontakt mellom ansatte i avdelingen og EU-domstolen siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med EU-domstolen i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_gKontakt mellom ansatte i avdelingen og andre EU-organ siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med andre EU-organ i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_hKontakt mellom ansatte i avdelingen og EØS og/eller EFTA-organ siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med EØS og/eller EFTA-organ i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_iKontakt mellom ansatte i avdelingen og nordiske statlige samarbeidsorgan site år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med nordiske statlige samarbeidsorgan i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_jKontakt mellom ansatte i avdelingen og andre internasjonale organisasjoner siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med andre internasjonale organisasjoner i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_kKontakt mellom ansatte i avdelingen og myndigheter i andre nordiske land siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med myndigheter i andre nordiske land i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_lKontakt mellom ansatte i avdelingen og myndigheter i EU-land utenom Norden siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med myndigheter i EU-land utenom Norden i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_mKontakt mellom ansatte i avdelingen og europeiske interesseorganisasjoner siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med europeiske interesseorganisasjoner i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_nKontakt mellom avdelingen og den faste nasjonale delegasjon i Brussel i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med Norges faste delegasjon i Brussel i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_oKontakt mellom ansatte i avdelingen og ambassadene i andre nordiske land siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med ambassadene i andre nordiske land i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_pKontakt mellom ansatte i avdelingen og andre nasjonale statlige myndigheter siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med andre norske statlige myndigheter i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_qKontakt mellom ansatte i avdelingen og kommuner/fylkeskommuner (Amt/Lãn) siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med kommuner/fylkeskommuner i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_rKontakt mellom ansatte i avdelingen og regjeringen/departementets politiske ledelse siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med regjeringen/departementets politiske ledelse i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_sKontakt mellom ansatte i avdelingen og nasjonalforsamlingen siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med parlamentet i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_tKontakt mellom ansatte i avdelingen og politiske partier siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med politiske partier i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_uKontakt mellom ansatte i avdelingen og nasjonale interesseorganisasjoner siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med norske interesseorganisasjoner i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  n17_vKontakt mellom ansatte i avdelingen og bedrifter sist år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med bedrifter i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  V03_n17_fKontakt mellom ansatte i avdelingen og EUs (halvårige roterende) formannskap siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med EUs (halvårige roterende) formannskap i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  V03_n17_kKontakt mellom ansatte i avdelingen og andre regionale samarbeidsorgan mellom land (f eks Østresjøområdet) siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med andre regionale samarbeidsorgan mellom land (f eks Østresjårådet) i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  V03_n17_oKontakt mellom ansatte i avdelingen og myndigheter i baltiske land siste år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Daglig
  2 Hver uke
  3 Hver måned
  4 Noen få ganger
  5 Aldri
  Spørsmål: Omtrent hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med myndigheter i baltiske land i forbindelse med det EU/EØS-relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  v03_20aHyppighet av kontakt mellom ansatte i avdelingen og nordiske aktører i Brussel
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ukentlig
  2 Hver måned
  3 Noen få ganger
  4 Aldri
  Spørsmål: Hvor ofte har ansatte i avdelingen i løpet av det siste året hatt kontakt med nordiske myndighetsrepresentanter og/eller andre nordiske aktører i Brussel, i forbindelse med det EU/EØS_relaterte arbeidet?

  Untitled Document

  nn18_a_1I kontakt med EU-kommisjonen/generaldirektoratene: Formelle skriftlige
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Merk at Danmark ikke har multirespons på variabelen nn18_a_1 - nn18a_5. Det er her bare ett kryss per fem variabler. Tilsvarende for sereien b - g.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_a_2I kontakt med EU-kommisjonen/generaldirektoratene: Formelle møter
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_a_3I kontakt med EU-kommisjonen/generaldirektoratene: Høringer
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_a_4I kontakt med EU-kommisjonen/generaldirektoratene: Uformelle
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_a_5I kontakt med EU-kommisjonen/generaldirektoratene: Ikke aktuelt
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_b_1I kontakt med forberedende kommiteer/ekspertkomiteér under EU-kommisjonen: Formelle skriftlige
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_b_2I kontakt med forberedende kommiteer/ekspertkomiteér under EU-kommisjonen: Formelle møter
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_b_3I kontakt med forberedende kommiteer/ekspertkomiteér under EU-kommisjonen: Høringer
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_b_4I kontakt med forberedende kommiteer/ekspertkomiteér under EU-kommisjonen: Uformelle
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_b_5I kontakt med forberedende kommiteer/ekspertkomiteér under EU-kommisjonen: Ikke aktuelt
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_c_1I kontakt med EUs ministerråd /COREPER med underliggende arbeidsgrupper og komiteer: Formelle skriftlige
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_c_2I kontakt med EUs ministerråd /COREPER med underliggende arbeidsgrupper og komiteer: Formelle møter
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_c_3I kontakt med EUs ministerråd /COREPER med underliggende arbeidsgrupper og komiteer: Høringer
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_c_4EUs ministerråd /COREPER med underliggende arbeidsgrupper og komiteer: Uformelle
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_c_5I kontakt med EUs ministerråd /COREPER med underliggende arbeidsgrupper og komiteer: Ikke aktuelt
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_d_1I kontakt med myndigheter i Norden, nordiske organ og arbeidsgrupper: Formelle skriftlige
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_d_2I kontakt med myndigheter i Norden, nordiske organ og arbeidsgrupper: Formelle møter
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_d_3I kontakt med myndigheter i Norden, nordiske organ og arbeidsgrupper: Høringer
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_d_4I kontakt med myndigheter i Norden, nordiske organ og arbeidsgrupper: Uformelle
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_d_5I kontakt med myndigheter i Norden, nordiske organ og arbeidsgrupper: Ikke aktuelt
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_e_1I kontakt med regjeringen/departementets politiske ledelse: Formelle skriftlige
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_e_2I kontakt med regjeringen/departementets politiske ledelse: Formelle møter
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_e_3I kontakt med regjeringen/departementets politiske ledelse: Høringer
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_e_4I kontakt med regjeringen/departementets politiske ledelse: Uformelle
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_e_5I kontakt med regjeringen/departementets politiske ledelse: Ikke aktuelt
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_f_1I kontakt med nasjonale myndigheter: Formelle skriftlige
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_f_2I kontakt med nasjonale myndigheter: Formelle møter
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_f_3I kontakt med nasjonale myndigheter: Høringer
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_f_4I kontakt med nasjonale myndigheter: Uformelle
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_f_5I kontakt med nasjonale myndigheter: Ikke aktuelt
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_g_1I kontakt med interesseorganisasjoner og bedrifter nasjonalt: Formelle skriftlige
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_g_2I kontakt med interesseorganisasjoner og bedrifter nasjonalt: Formelle møter
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_g_3I kontakt med interesseorganisasjoner og bedrifter nasjonalt: Høringer
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_g_4I kontakt med interesseorganisasjoner og bedrifter nasjonalt: Uformelle
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  nn18_g_5I kontakt med interesseorganisasjoner og bedrifter nasjonalt: Ikke aktuelt
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Hva er den hyppigst forekommnde kontaktformen i EU/EØS-relaterte saker med de instansene som er nevnt nedenfor i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  n19Reisedager i tjeneste til utlandet i forbindelse med EU/EØS-saker siste året
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Under 10
  2 10-99
  3 100 eller flere
  Spørsmål: Omtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde ansatte i avdelingen til utlandet i forbindelse med EU/EØS-saker i løpet av det siste året?

  Untitled Document

  n19aReiseaktivitet sist år sammenlignet med de foregående fire årene
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Den har økt betydelig
  2 Den har minket betydelig
  3 Den er stort sett uforandret
  Spørsmål: Har slik reisevirksomhet til utlandet økt eller minket betydelig det siste året sammenlignet med de foregående fire årene?

  Untitled Document

  n20_noSamarbeid mellom avdelingen og med tilsvarende myndigheter i Norge
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Omfattende samarbeid
  2 Et visst samarbeid
  3 Ubetydelig samarbeid
  Spørsmål: Hvor omfattende samarbeider avdelingen med tilsvarende myndigheter i Norge?

  Untitled Document

  n20_seSamarbeid mellom avdelingen og med tilsvarende myndigheter i Sverige
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Omfattende samarbeid
  2 Et visst samarbeid
  3 Ubetydelig samarbeid
  Spørsmål: Hvor omfattende samarbeider avdelingen med tilsvarende myndigheter i Sverige?

  Untitled Document

  n20_daSamarbeid mellom avdelingen og med tilsvarende myndigheter i Danmark
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Omfattende samarbeid
  2 Et visst samarbeid
  3 Ubetydelig samarbeid
  Spørsmål: Hvor omfattende samarbeider avdelingen med tilsvarende myndigheter i Danmark?

  Untitled Document

  n20_fiSamarbeid mellom avdelingen og med tilsvarende myndigheter i Finland
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Omfattende samarbeid
  2 Et visst samarbeid
  3 Ubetydelig samarbeid
  Spørsmål: Hvor omfattende samarbeider avdelingen med tilsvarende myndigheter i Finland?

  Untitled Document

  n20_euSamarbeid mellom avdelingen og med tilsvarende myndigheter i EU-land
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Omfattende samarbeid
  2 Et visst samarbeid
  3 Ubetydelig samarbeid
  Spørsmål: Hvor omfattende samarbeider avdelingen med tilsvarende myndigheter i EU-land?

  Untitled Document

  n20_isSamarbeid mellom avdelingen og med tilsvarende myndigheter i Island
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Omfattende samarbeid
  2 Et visst samarbeid
  3 Ubetydelig samarbeid
  Spørsmål: Hvor omfattende samarbeider avdelingen med tilsvarende myndigheter på Island?

  Untitled Document

  n20_balSamarbeid mellom avdelingen og med tilsvarende myndigheter i Baltiske land
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Omfattende samarbeid
  2 Et visst samarbeid
  3 Ubetydelig samarbeid
  Spørsmål: Hvor omfattende samarbeider avdelingen med tilsvarende myndigheter i Baltiske land?

  Untitled Document

  v03_24aDel av kontakt med utspring i kontakt i tilknyting til Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 En betydelig andel
  2 En viss andel
  3 En ubetydelig andel
  Spørsmål: Hvor stor andel av samarbeidet med tilsvarende myndigheter i de nordiske landene har utspring i kontakt som har oppstått i tilknyting til Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd?

  Untitled Document

  n21_aDriftsmodell for avdeling inspirert av driften i andre nordiske land
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget ofte
  2 Nokså ofte
  3 Av og til
  4 Nokså sjelden
  5 Meget sjelden/aldri
  Spørsmål: Hvor ofte hender det at avdelingen henter forbilder, eller ideer om hvordan virksomheten skal drives fra andre nordiske land?

  Untitled Document

  n21_bDriftsmodell for avdeling inspirert av driften i andre land
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget ofte
  2 Nokså ofte
  3 Av og til
  4 Nokså sjelden
  5 Meget sjelden/aldri
  Spørsmål: Hvor ofte hender det at avdelingen henter forbilder, eller ideer om hvordan virksomheten skal drives fra andre land?

  Untitled Document

  n21bAndre land eller internasjonale organisasjoner inspirert av organisering av (respektive) nasjonale myndigheter
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ofte
  2 Av og til
  3 Sjelden
  4 Aldri
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Hvor ofte henter andre land eller internasjonale organisasjoner forbilder fra norske myndigheter på avdelingens saksområde?

  Untitled Document

  n21_cDriftsmodell for avdeling inspirert av driften av EU-organer
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget ofte
  2 Nokså ofte
  3 Av og til
  4 Nokså sjelden
  5 Meget sjelden/aldri
  Spørsmål: Hvor ofte hender det at avdelingen henter forbilder, eller ideer om hvordan virksomheten skal drives fra EU-organer?

  Untitled Document

  n21_dDriftsmodell for avdeling inspirert av driften av andre internasjonale organisasjoner
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget ofte
  2 Nokså ofte
  3 Av og til
  4 Nokså sjelden
  5 Meget sjelden/aldri
  Spørsmål: Hvor ofte hender det at avdelingen henter forbilder, eller ideer om hvordan virksomheten skal drives fra andre internasjonale organisasjoner?

  Untitled Document

  n22_aIntern uenighet i avdelingen
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter internt i avdelingen innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n22_bGrad av uenighet mellom avdelingen og og underordnede eller overordnede myndigheter
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom avdelingen og underordnede eller overordnede myndigheter innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n22_cGrad av uenighet mellom avdelingen og myndigheter på samme forvaltningsnivå
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom avdelingen og myndigheter på samme forvaltningsnivå innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n22_dGrad av uenighet mellom avdelingen og interesseorganisasjoner/bedrifter
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom avdelingen og interesseorganisasjoner/bedrifter innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n22_eGrad av uenighet mellom avdelingen og EU-organ
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom avdelingen og EU-organ innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n22_fGrad av uenighet mellom andre norske statlige forbaltningsorgan innen saksområdet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom andre norske statlige forbaltningsorgan innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n22_gGrad av uenighet mellom politisk ledelse og forvaltningen
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom politisk ledelse og forvaltningen innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n22_hGrad av uenighet mellom ulike EU-organ innenfor saksområdet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom ulike EU-organ innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n22_iGrad av uenigheter mellom nordiske land innenfor avdelingens saksområder
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom nordiske land innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n22_jGrad av uenigheter mellom ulike profesjoner og eksperter innenfor avdelingens saksområder
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom ulike profesjoner og eksperter innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n22_kGrad av uenigheter mellom politiske partier innenfor avdelingens saksområder
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom politiske partier innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  V03_n22_iGrad av uenighet mellom [land] og andre nordiske land innenfor avdelingens saksområder
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom Norge og andre nordiske land innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  V03_n22_jGrad av uenighet mellom [land] og andre EU-land innenfor avdelingens saksområder
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke/ikke aktuelt
  Spørsmål: I hvilken grad forekommer det uenigheter mellom Norge og andre EU-land innenfor avdelingens saksområder i forbindelse med EU/EØS-spørsmål?

  Untitled Document

  n23_aGrad av gjennomslagskraft for oppfatninger og ønskemål i EU-kommisjonen/generaldirektoratene
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke
  Spørsmål: I hvilken grad har avdelingen lykkes med å få sine oppfatninger og ønsekmål i EU/EØS-relaterte spørsmål akseptert i EU-kommisjonen/generaldirektoratene?

  Untitled Document

  n23_bGrad av gjennomslagskraft for oppfatninger og ønskemål i forberedende komiteer/ekspertkomiteer o.l. under EU-kommisjonen
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke
  Spørsmål: I hvilken grad har avdelingen lykkes med å få sine oppfatninger og ønskemål i EU/EØS-relaterte spørsmål akseptert i forberedende komiteer/ekspertkomiteer o.l. under EU-kommisjonen?

  Untitled Document

  n23_cGrad av gjennomslagskraft for oppfatninger og ønskemål i EUs ministerråd/COREPER med underliggende arbeidsgrupper og komiteer
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke
  Spørsmål: I hvilken grad har avdelingen lykkes med å få sine oppfatninger og ønskemål i EU/EØS-relaterte spørsmål akseptert i EU's ministerråd/COREPER med underliggende arbeidsgrupper og komiteer?

  Untitled Document

  n23_dGrad av gjennomslagskraft for oppfatninger og ønskemål i Norden, nordiske organ og arbeidsgrupper
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke
  Spørsmål: I hvilken grad har avdelingen lykkes med å få sine oppfatninger og ønskemål i EU/EØS-relaterte spørsmål akseptert i myndigheter i Norden, nordiske organ og arbeidsgrupper?

  Untitled Document

  n23_eGrad av gjennomslagskraft for oppfatninger og ønskemål i nasjonale forvaltningsorgan/samordnings- og koordineringsutvalg
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke
  Spørsmål: I hvilken grad har avdelingen lykkes med å få sine oppfatninger og ønskemål i EU/EØS-relaterte spørsmål akseptert i norske forvaltningsorgan/samordnings- og koordineringsutvalg?

  Untitled Document

  n23_fGrad av gjennomslagskraft for oppfatninger og ønskemål i interesseorganisasjoner
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke
  Spørsmål: I hvilken grad har avdelingen lykkes med å få sine oppfatninger og ønskemål i EU/EØS-relaterte spørsmål akseptert i interesseorganisasjoner?

  Untitled Document

  n23_gGrad av gjennomslagskraft for sine oppfatninger og ønskemål i bedrifter
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke
  Spørsmål: I hvilken grad har avdelingen lykkes med å få sine oppfatninger og ønskemål i EU/EØS-relaterte spørsmål akseptert i bedrifter?

  Untitled Document

  n23_hGrad av gjennomslagskraft for oppfatninger og ønskemål i regjeringen/departementets politiske ledelse
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke
  Spørsmål: I hvilken grad har avdelingen lykkes med å få sine oppfatninger og ønskemål i EU/EØS-relaterte spørsmål akseptert i regjeringen/departementets politiske ledelse?

  Untitled Document

  n23_iGrad av gjennomslagskraft for oppfatninger og ønskemål i nasjonalforsamlingen
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I meget stor grad
  2 I nokså stor grad
  3 I nokså liten grad
  4 I meget liten grad
  5 Vet ikke
  Spørsmål: I hvilken grad har avdelingen lykkes med å få sine oppfatninger og ønskemål i EU/EØS-relaterte spørsmål akseptert i Stortinget?

  Untitled Document

  n25Initiativ i løpet av siste år overfor EU/EØS-organ
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Ja
  2 Nei
  Spørsmål: Har avdelingen i løpet av det siste året tatt initiativ overfor EU/EØS-organ for å fremme forslag til nye bestemmelser eller regler?

  Untitled Document

  n26Framsetting av oppfatning overfor EU/EØS gjennom eller sammen med representanter for andre nordiske land
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ofte
  2 Av og til
  3 Sjelden
  4 Har ikke forkommet
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Hvor ofte har man i løpet av det siste året prøvd å hevde avdelingens oppfatning overfor EU/EØS gjennom eller sammen med representanter for andre nordiske land?

  Untitled Document

  n27Interesseorganisasjoners/bedriftersinitiativ overfor gjennom direkte kontakter til EU's organer
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ofte
  2 Av og til
  3 Sjelden
  4 Forekommer ikke
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Hvor ofte forsøker interesseorganisasjoner/bedrifter å hevde sine standpunkter i EU/EØS-saker på avdelingens saksområder gjennom direkte kontakter til EU's organer?

  Untitled Document

  nn30_1Endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde som følge av EU/EØS-regulering: Nye former for kontroll og tilsyn
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  I 2003-spørreskjemaet er det i parantes presisert at spørsmålet gjelder for de siste 5 årene

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS (i løpet av de sist fem årene) medført endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde? (flere svaralternativ mulig)

  Untitled Document

  nn30_2Endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde som følge av EU/EØS-regulering: Økt omfang av kontroll og tilsyn
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS (i løpet av de sist fem årene) medført endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde? (flere svaralternativ mulig)

  Untitled Document

  nn30_3Endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde som følge av EU/EØS-regulering: Redusert omfang av kontroll og tilsyn
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS (i løpet av de sist fem årene) medført endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde? (flere svaralternativ mulig)

  Untitled Document

  nn30_4Endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde som følge av EU/EØS-regulering: Kontroll og tilsynsordninger omtrent som tidligere
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS (i løpet av de sist fem årene) medført endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde? (flere svaralternativ mulig)

  Untitled Document

  nn30_5Endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde som følge av EU/EØS-regulering: Ikke aktuelt
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS (i løpet av de sist fem årene) medført endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde? (flere svaralternativ mulig)

  Untitled Document

  nn30_6Endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde som følge av EU/EØS-regulering: Vet ikke
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS (i løpet av de sist fem årene) medført endringer i kontroll- og tilsynsordninger innenfor avdelingens saksområde? (flere svaralternativ mulig)

  Untitled Document

  v03_33_1EU-relatert kontroll på avdelingens saksområde siste fem år: Kontroll fra EU-kommisjonen m m
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Danmark og Norge har ikke behandlet denne som multiresponsvariabel; det er altså bare ett svaralternativ for disse landene innenfor variablene V03_33_X.

  m m omfatter kontrollorgan under EU-kom. Eller fra European Surveillance Authority

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Er det blitt gjennomført EU-relatert kontroll på avdelingens saksområde i løpet av de siste fem år?

  Untitled Document

  v03_33_2EU-relatert kontroll på avdelingens saksområde siste fem år: Kontroll fra nasjonalt kontroll- og tilsynsorgan
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Er det blitt gjennomført EU-relatert kontroll på avdelingens saksområde i løpet av de siste fem år?

  Untitled Document

  v03_33_3EU-relatert kontroll på avdelingens saksområde siste fem år: Ingen EU-relatert kontroll
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Er det blitt gjennomført EU-relatert kontroll på avdelingens saksområde i løpet av de siste fem år?

  Untitled Document

  v03_34_1Fremming av saker for nasjonale domstoler siste fem år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ja, flere saker
  2 Ja, en sak
  3 Nei
  Spørsmål: Har det innenfor avdelingens saksområde blitt fremmet EU/EØS-relaterte saker for nasjonale domstoler i løpet av de siste fem år?

  Untitled Document

  v03_34_2Fremming av saker for EU-domstolen(e) siste fem år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ja, flere saker
  2 Ja, en sak
  3 Nei
  Spørsmål: Har det innenfor avdelingens saksområde blitt fremmet EU/EØS-relaterte saker for EU-domstolen(e) i løpet av de siste fem år?

  Untitled Document

  V03_34a_1Dersom EU/EØS saker har blitt fremmet for nasjonale- eller EU domstolene (hvis ja på variabel V03_34_2), hvem tok initiativet: EU-organer
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Danmark har ikke behandlet denne som multiresponsvariabel; det er altså bare ett svaralternativ for disse landene innenfor variablene V03_34a_X.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: (relatert til forregående spørsmål) Hvis ja, hvem tok initiativer? EU-organer

  Untitled Document

  V03_34a_2Dersom EU/EØS saker har blitt fremmet for nasjonale- eller EU domstolene (hvis ja på variabel V03_34_2), hvem tok initiativet: Nasjonale myndigheter
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: (relatert til forregående spørsmål) Hvis ja, hvem tok initiativer? Nasjonale myndigheter

  Untitled Document

  V03_34a_3Dersom EU/EØS saker har blitt fremmet for nasjonale- eller EU domstolene (hvis ja på variabel V03_34_2), hvem tok initiativet: Nasjonale domstoler
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: (relatert til forregående spørsmål) Hvis ja, hvem tok initiativer? Nasjonale domstoler.

  Untitled Document

  V03_34a_4Dersom EU/EØS saker har blitt fremmet for nasjonale- eller EU domstolene (hvis ja på variabel V03_34_2), hvem tok initiativet: Andre lands myndigheter
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: (relatert til forregående spørsmål) Hvis ja, hvem tok initiativer? Andre lands myndigheter.

  Untitled Document

  V03_34a_5Dersom EU/EØS saker har blitt fremmet for nasjonale- eller EU domstolene (hvis ja på variabel V03_34_2), hvem tok initiativet: Bedrifter
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: (relatert til forregående spørsmål) Hvis ja, hvem tok initiativer? Bedrifter.

  Untitled Document

  V03_34a_6Dersom EU/EØS saker har blitt fremmet for nasjonale- eller EU domstolene (hvis ja på variabel V03_34_2), hvem tok initiativet: Enkeltpersoner
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: (relatert til forregående spørsmål) Hvis ja, hvem tok initiativer? Enkeltpersoner.

  Untitled Document

  n28Endret oppgavefordeling mellom forvaltningsorgan på samme nivå i forvaltningshierarkiet som følge av EU/EØS-arbeidet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I en viss grad
  3 I liten eller ubetydelig grad
  Spørsmål: Har EU/EØS-arbeidet ført til endret oppgavefordeling horisontalt innenfor avdelingens saksområde, dvs. mellom forvaltningsorgan på samme nivå i forvaltningshierarkiet?

  Untitled Document

  nn29_1Endret vertikal oppgavefordeling mellom ulike forvaltningsnivå: Flere oppgaver løftet til politisk nivå
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS-arbeidet ført til endret oppgavefordeling Vertikalt innenfor avdelingens saksområde, dvs. mellom over- og underordnede organ?

  Untitled Document

  nn29_2Endret vertikal oppgavefordeling mellom ulike forvaltningsnivå: Flere oppgaver løftet til høyere forvaltningsnivå
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS-arbeidet ført til endret oppgavefordeling Vertikalt innenfor avdelingens saksområde, dvs. mellom over- og underordnede organ?

  Untitled Document

  nn29_3Endret vertikal oppgavefordeling mellom ulike forvaltningsnivå: Oppgaver delegert fra politisk nivå
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS-arbeidet ført til endret oppgavefordeling Vertikalt innenfor avdelingens saksområde, dvs. mellom over- og underordnede organ?

  Untitled Document

  nn29_4Endret vertikal oppgavefordeling mellom ulike forvaltningsnivå: Delegering av flere oppgaver fra høyere til lavere nivå
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS-arbeidet ført til endret oppgavefordeling Vertikalt innenfor avdelingens saksområde, dvs. mellom over- og underordnede organ?

  Untitled Document

  nn29_5Endret vertikal oppgavefordeling mellom ulike forvaltningsnivå: Ingen endring, eller endring kun i ubetydelig grad
  Manglende data: Variabeltype: Nominal

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt
  Spørsmål: Har EU/EØS-arbeidet ført til endret oppgavefordeling Vertikalt innenfor avdelingens saksområde, dvs. mellom over- og underordnede organ?

  Untitled Document

  n31_aBetydning av regjeringens forvaltningspolitikk for omstillinger og endringer i organisasjon og arbeidsmåte siste fire år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget stor betydning
  2 Nokså stor betydning
  3 Nokså liten betydning
  4 Meget liten betydning
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Hvor stor betydning har regjeringens forvaltningspolitikk hatt mpå omstillinger og endringer i avdelingens organisasjon og arbeidsmåte i løpet av de siste fire årene?

  Untitled Document

  n31_bBetydning av EU/EØS-medlemskapet for omstillinger og endringer i organisasjon og arbeidsmåte siste fire år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget stor betydning
  2 Nokså stor betydning
  3 Nokså liten betydning
  4 Meget liten betydning
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Hvor stor betydning har tilpasning i forbindelse med EU/EØS-medlemskapet hatt på omstillinger og endringer i avdelingens organisasjon og arbeidsmåte i løpet av de siste fire årene?

  Untitled Document

  n31_cBetydning av lokale initiativ fra virksomheten selv ut fra interne eller sektorspesifikke problemer for avdelingens organisasjons og arbeidsmåte siste fire år
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget stor betydning
  2 Nokså stor betydning
  3 Nokså liten betydning
  4 Meget liten betydning
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Hvor stor betydning har lokale initiativ fra virksomheten selv ut fra interne eller sektorspesifikke problemer hatt på omstillinger og endringer i avdelingens organisasjons og arbeidsmåte i løpet av de siste fire årene?

  Untitled Document

  n32_aStramme tidsfrister gjør det vanskelig å innhente uttalelser fra andre myndigheter og berørte bedrifter og interesseorganisasjoner
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Stramme tidsfrister gjør det vanskelig å innhente uttalelser fra andre myndigheter og berørte bedrifter og interesseorganisasjoner.

  Untitled Document

  n32_bStramme tidfrister gjør det vanskelig å forelegge saker for regjering/politisk ledelse
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Stramme tidfrister gjør det vanskelig å forelegge saker for regjering/politisk ledelse.

  Untitled Document

  n32_cDet er blitt vanskeligere å ta hensyn til kravet om offentlighet og innsyn i beslutningsprosessene
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Det er blitt vanskeligere å ta hensyn til kravet om offentlighet og innsyn i beslutningsprosessene.

  Untitled Document

  n32_dDe fleste EU/EØS-sakene er så kompliserte at de må overlates til fagfolk og eksperter
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: De fleste EU/EØS-sakene er så kompliserte at de må overlates til fagfolk og eksperter.

  Untitled Document

  n32_eMål- og resultatstyring passer dårlig med de krav EU/EØS-medlemskapet stiller til avdelingen
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Mål- og resultatstyring passer dårlig med de krav EU/EØS-medlemskapet stiller til avdelingen.

  Untitled Document

  n32_fEU/EØS-medlemskapet har svekket det nordiske samarbeidet
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: EU/EØS-medlemskapet har svekket det nordiske samarbeidet.

  Untitled Document

  n32_gEU/EØS-samarbeidet har økt samordningen mellom avdelingen og statlige myndigheter i andre sektorer
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: EU/EØS-samarbeidet har økt samordningen mellom avdelingen og statlige myndigheter i andre sektorer.

  Untitled Document

  n32_hEU/EØS-arbeidet har økt samordningen mellom avdelingen og andre myndigheter innenfor eget departementsområde
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: EU/EØS-arbeidet har økt samordningen mellom avdelingen og andre myndigheter innenfor eget departementsområde.

  Untitled Document

  n32_iEU/EØS-arbeidet har økt samordningen mellom avdelingen og interesseorganisasjoner/bedrifter
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: EU/EØS-arbeidet har økt samordningen mellom avdelingen og interesseorganisasjoner/bedrifter.

  Untitled Document

  n32_jDet har blitt vanligere å utforme felles nasjonale standpunkt innenfor avdelingens saksområder
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Det har blitt vanligere å utforme felles norkse standpunkt innenfor avdelingens saksområder.

  Untitled Document

  n32_kEU/EØS-arbeidet har ført til en kulturkollisjon mellom nasjonal forvaltningskultur og normer, spilleregler og arbeidsmåter i EU
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: EU/EØS-arbeidet har ført til en kulturkollisjon mellom norsk forvaltningskultur og normer, spilleregler og arbeidsmåter i EU.

  Untitled Document

  n32_lEU/EØS-arbeidet har ført til at statsråden/politisk ledelse er blitt involvert mer direkte i avdelingens arbeid
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: EU/EØS-arbeidet har ført til at statsråden/politisk ledelse er blitt involvert mer direkte i avdelingens arbeid.

  Untitled Document

  n32_mPolitikerne blander seg mer inn i EU/EØS-relaterte spørsmål enn i andre av avdelingens saker
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Politikerne blander seg mer inn i EU/EØS-relaterte spørsmål enn i andre av avdelingens saker.

  Untitled Document

  n32_nAnsatte i avdelingen har sammenlignet med politikerne større innflytelse i EU/EØS-relaterte saker enn i andre spørsmål
  Manglende data: Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Meget riktig
  2 Nokså riktig
  3 Nokså uriktig
  4 Meget uriktig
  5 Vet ikke
  Spørsmål: Ansatte i avdelingen har sammenlignet med politikerne større innflytelse i EU/EØS-relaterte saker enn i andre spørsmål.

  Error Occurred While Processing Request

  Error Occurred While Processing Request

  Error Diagnostic Information

  Request timed out

  The time taken to process your request has exceeded the allowable limit of 30 seconds. Please notify the server administrator (using the mail link below) that this error has occurred.

  Note: You can override the request time limit by adding a 'RequestTimeout' parameter to the URL used to request the page (e.g. page.cfm?RequestTimeout=500).

  SQL = "SELECT V03_32_m, Missing_I, Missing_II, Missing_III FROM Data_EUNorden CROSS JOIN Meta_Felttabell_Data_EUNorden WHERE (Name = N'V03_32_m')"

  Data Source = "POLSYST"

  The error occurred while processing an element with a general identifier of (CFQUERY), occupying document position (22:1) to (22:47).

  Date/Time: 05/23/05 14:30:47
  Browser: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
  Remote Address: 129.177.90.112
  Query String: Spraak=&DS=Data_EUNorden&SP=&ArkivNr=25&PR=

  Please inform the site administrator that this error has occurred (be sure to include the contents of this page in your message to the administrator).