Direktoratsundersøkelsen (Data_Dir06)

Datasettet inneholder informasjon i samband med sentraladministrasjonsundersøkinga 2006 - direktoratsdelen.

Sjå generell dokumentasjon.

Kodebok Kodebok

Untitled Document

B1Hvilken instans (direktorat, tilsyn, verk o.l.) er du ansatt i?
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Tekstfelt.

Se variabel Idnum.

Untitled Document

B2Hva er ditt nåværende stillingsnivå?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Rådgiver / seniorrådgiver blir bedt om å plassere seg inn på relevant nivå.

Koder:
1 Førstekonsulentnivå / rådgiver
2 Kontorsjef / rådgiver
3 Underdirektørnivå / rådgiver
4 Avdelingsdirektørnivå / rådgiver
6 Direktør eller tilsvarende

Untitled Document

B2bHvor lang tjenestetid har du i sentraladministrasjonen (departementene / sentrale forvaltningsorgan) samlet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Under 1 år
2 1 - 5 år
3 Over 5 år

Untitled Document

B2cArbeider du hovedsakelig med interne driftsoppgaver?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Eksempel: oppgaver knyttet til arkiv, IT-drift, interne servicefunksjoner og lignende?

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B3Dersom stillingsnivå på kontorsjefnivå og over, har du lederansvar i linjen?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B4aKom du til nåværende (sentraladministrative) instans fra:
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Utdanning
2 Departementet som etaten/eget saksområde sorterer under
3 Andre departementer og etater
4 Egne underliggende virksomheter
5 Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
6 Annen offentlig virksomhet
7 Organisasjoner i arbeids- og næringsliv
8 Private / halvoffentlige bedrifter
9 Annet

Untitled Document

B4bHvis du har tidligere yrkeserfaring, i hvilken av de overnevnte typene har du arbeidet lengst?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
2 Andre departementer og etater
3 Egne underliggende virksomheter
4 Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
5 Annen offentlig virksomhet
6 Organisasjoner i arbeids- og næringsliv
7 Private / halvoffentlige bedrifter
8 Annet
99 Ikke relevant (nyutdannet)

Untitled Document

B5På hvilket nivå var din første jobb i denne etaten sentralt?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Rådgiver / seniorrådgiver skal plassere seg inn på relevant nivå.

Koder:
1 Konsulentnivå / rådgiver
3 Førstekonsulentnivå / rådgiver
4 Kontorsjefnivå / rådgiver
5 Underdirektørnivå / rådgiver
6 Avdelingsdirektørnivå / rådgiver
7 Direktør eller tilsvarende

Untitled Document

B6Hvor lenge har du vært ansatt i nåværende stilling?
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Antall år. Tekstfelt.

Se variabel Koda_B6.

Untitled Document

B6bHvor lenge har du vært ansatt i nåværende etat sentralt?
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Antall år. Tekstfelt.

Se variabel Koda_B6b.

Untitled Document

B7aHar du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei
8 Vet ikke

Untitled Document

B7b_1Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til egen underliggende etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B7b_3Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til annen off. virksomhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B7b_4Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til privat virksomhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B8aHar du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B8b_1Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra egen underliggende etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B8b_2Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra departement som etaten / saksområdet sorterer under
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B8b_3Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra annen off. virksomhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B8b_4Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra privat virksomhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B9Alder. Hva er din alder?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Under 25 år
2 25-29 år
3 30-34 år
4 35-39 år
5 40-44 år
6 45-49 år
7 50-54 år
8 55-59 år
9 60-64 år
10 65 år og mer

Untitled Document

B10Kjønn:
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Mann
2 Kvinne

Untitled Document

B11Hvilken utdanning har du?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Juridisk embetseksamen
2 Sosialøkonomisk embetseksamen / samfunnsøkonomi, høyere grad
3 Siviløkonomeksamen
4 Historisk/filosofisk embetseksamen, høyere grad
5 Sivilagronomeksamen
6 Statsvitenskap, høyere grad
7 Annen samfunnsvitenskaplig embetseksamen, høyere grad/magistergrad
8 Matematisk / naturvitenskaplig embetseksamen, høyere grad; sivilingeniøreksamen; arkitekteksamen
9 Medisinsk embetseksamen, odontologisk embetseksamen
10 Krigsskole, høyere offiserutdanning
11 Veterinær
12 Cand. mag. ; annen høyere utdanning
13 Annen utdanning

Untitled Document

B12Etatsutdanning (av minst en måneds varighet): Har du gjennomgått: Høyere etatsutdanning
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B12bEtatsutdanning (av minst en måneds varighet): Har du gjennomgått: Lavere etatsutdanning
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B13Har du utdannelse i utlandet av minst ett års varighet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B14Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Lønns- og personalforvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B14_BHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Organisasjonsutvikling, (om) organisering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B14_CHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Utarbeidelse/ endring av lover, forskrifter, avtaler, konvensjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B14_DHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Budsjettering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B14_EHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Annen utredning og planlegging
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B14_FHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Enkeltvedtak (saker som angår enkelte borgere, bedrifter, institusjoner o.l.)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B14_GHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Kontroll, tilsyn, oppfølging med gjennomføring av offentlige tiltak, regnskap
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B14_HHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Resultatrapportering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B14_IHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Samordning, koordinering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B14_JHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Opplysnings-, informasjonsarbeid
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B14_KHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Veiledning, bistand til ytre etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B15Innenfor hvilken av de oppgavene som er nevnt over faller hovedtyngden av ditt arbeid i denne stillingen?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Lønns- og personalforvaltning
2 Organisasjonsutvikling, (om)organisering
3 Utarbeidelse / endring av lover, forskrifter, avtaler og konvensjoner
4 Budsjettering
5 Annen utredning og planlegging
6 Enkeltvedtak (saker som angår bestemte personer, bedrifter, institusjoner o.l.)
7 Kontroll, tilsyn, oppfølging av offentlige tiltak, regnskap
8 Resultatrapportering
9 Samordning, koordinering
10 Opplysnings-, informasjonsarbeid

Untitled Document

B16Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: Fagkompetanse, teknisk kunnskap
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B16_BHvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: Evne til å arbeide på tvers av faggrenser, forvaltningsnivå, organisasjoner og sektorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B16_CHvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: Evne til å få gjennomført ting. Handlekraft og iverksettingsevne
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B16_DHvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: Politisk dømmekraft og rådgivning.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B17Finnes det klare regler eller veletablert praksis mht. utførelsen av dine arbeidsoppgaver?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Meget klare regler / praksis
2 Nokså klare regler / praksis
3 Både og
4 Må selv utøve nokså stort skjønn
5 Må selv utøve meget stort skjønn

Untitled Document

B18Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra etatens styre (hvis slikt styre finnes)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_BHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Lojalitet overfor nærmeste overordnede
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_CHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra politisk ledelse (regjering, statsråd, statsskretær)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_DHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra toppledelsen i etaten
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_EHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra departement (embets- og tjenestemenn)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_FHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Faglige/profesjonelle hensyn
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_GHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra brukergrupper, klienter, særlig berørte parter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_HHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra tjenestemannsorganisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_IHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Kostnadseffektivitet, produktivitet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_JHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Forsvarlig saksbehandling, gjeldende rett
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_KHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Fornyelse og omstilling
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_LHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Offentlig innsyn
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_MHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Hensynet til den offentlige opinion
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_NHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Hensyn til uavhengige kontroll- og tilsynsorgan, ombud
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B18_OHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Hensyn til samfunnsmessige konsekvenser, resultat og effekter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B19Finnes det i departementet, som etaten sorterer under, bestemte enheter / stillinger knyttet til ditt eget saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja, Avdeling(er)
2 Ja, kontor(er), seksjon(er) og lignende
3 Ja, enkelt(e) stilling(er)
4 Nei, ingen bestemte enheter / stillinger knyttet til eget saksområde

Untitled Document

B20Hvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organisasjoner når nye tiltak / oppgaver skal forberedes? Fra andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri

Untitled Document

B20_BHvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organisasjoner når nye tiltak / oppgaver skal forberedes? Fra internasjonale organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden/aldri

Untitled Document

B21Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Etatens styre (hvis slikt styre finnes)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_BHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Toppledelsen i egen etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_CHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Andre avdelinger i egen sentraladministrative etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_DHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Politisk ledelse i departement som etaten / saksområdet sorterer under
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_EHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Embets- og tjenestemenn i departement som etaten / saksområdet sorterer under
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_FHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Andre departementer (politisk ledelse og / eller embets- / tjenestemenn)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_GHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Andre direktorater og lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_HHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Egen ytre etat (hvis slik etat finnes)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_IHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Andre ytre etater
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_JHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_KHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Fylkeskommunal og / eller kommunal forvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_LHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Fagkomiteen i Stortinget som saksområdet sorterer under
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_MHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Andre fagkomiteer i Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_NHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Partiorganisasjon(er) utenfor Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_OHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Tjenestemannsorganisasjon(er) (i saker som ikke gjelder eget medlemsskap og lignende)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_PHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_QHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Organisasjoner ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B21_RHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Private bedrifter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B22Er det innenfor ditt saksområde lett eller vanskelig å vite hvilke saker som bør forelegges: Departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget lett
2 Nokså lett
3 Både og
4 Nokså vanskelig
5 Meget vanskelig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B22_BEr det innenfor ditt saksområde lett eller vanskelig å vite hvilke saker som bør forelegges: Etatens styre
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget lett
2 Nokså lett
3 Både og
4 Nokså vanskelig
5 Meget vanskelig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B23Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? Arbeids-/prosjektgruppe innenfor egen etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B23_BHar du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? Arbeids-/prosjektgruppe på tvers av etater
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B23_CHar du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? Arbeids-/prosjektgruppe med eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B23_DHar du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? Offentlig oppnevnt utvalg
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B24Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Norges faste EU-delegasjon i Brussel
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B24_BHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B24_CHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B24_DHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? EU-byråer (Agencies)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B24_EHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Nordiske statlige samarbeidsorganer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B24_FHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Andre internasjonale statlige organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B24_GHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Myndigheter i annet nordisk land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B24_HHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Myndigheter i EU-land utenom Norden
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B24_IHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Myndigheter i andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B25Omtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av det siste året? Innenlands
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ingen
2 1-10 dager
3 11-20 dager
4 21-30 dager
5 31-40 dager
6 41 dager og mer

Untitled Document

B25_BOmtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av det siste året? Utenlands
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ingen
2 1-10 dager
3 11-20 dager
4 21-30 dager
5 31-40 dager
6 41 dager og mer

Untitled Document

B26_1Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? IKT-baserte rapporteringssystemer for dokumentasjon av resultater / aktiviteter
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B26_2Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? IKT-baserte fag- og støttesystemer
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B26_3Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Intranett
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B26_4Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk postjournal
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B26_5Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk saksbehandling
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B26_6Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektroniske søknadsskjema / blanketter
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B26_7Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Digitale betalingstjenester
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B26_8Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk abonnement på informasjon / nyheter
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B26_9Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk debattforum
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B26_10Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektroniske høringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal(multirespons)

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B27I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: Økonomisk innsparing
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B27_BI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: Bedre offentlige tjenester
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B27_CI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: Mer åpenhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B27_DI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: Bedre samordning på eget departementsområde / egen sektor
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B27_EI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: Bedre samordning på tvers av departementsområder / sektorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B27_FI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: Bedre samordning mellom stat, fylkeskommune og kommune
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B27_GI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: Bedre politisk kontroll
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B27_HI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: Bedre administrativ kontroll
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B27_II hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: Mer deltakelse fra innbyggerne
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B28Hvor stor del av din arbeidstid har gått med til internasjonale saker siste året?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende andel
2 Nokså stor andel
3 En del
4 Nokså liten andel
5 Arbeider ikke med slike saker/helt ubetydelig

Untitled Document

B29Har du det siste året arbeidet med internasjonalt lovsamarbeid (dvs. harmonisering av nasjonale lovverk og regelverk, standardisering og lignende)?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 JA
2 NEI

Untitled Document

B30Har du i løpet av det siste året deltatt i: Nordisk komite, arbeidsgruppe, konferanse, forhandlingsmøte og lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En sjelden gang
3 Aldri

Untitled Document

B30_BHar du i løpet av det siste året deltatt i: Komite, arbeidsgruppe under internasjonale statlige organisasjoner, konferanse, forhandlingsmøte og lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En sjelden gang
3 Aldri

Untitled Document

B31I hvilken grad berører EU, EØS-avtalen og / eller Schengen ditt saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Hvis «Ikke berørt», gå til spørsmål B39.

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 I noen grad / en del
4 I nokså liten grad
5 Ikke berørt

Untitled Document

B32Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? Møtt i forberedende komite/ekspertkomite (og lignende) under EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B32_BHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? Møtt i komitologikomite (komite for kontroll med EU-kommisjonens utøvelse av delegert myndighet)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B33Nedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgende påstander er riktige når det gjelde ditt saksområde det siste året? «EU-kommisjonen initierer kontakter med norske instanser»
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget riktig
2 Nokså riktig
3 Både og
4 Nokså uriktig
5 Meget uriktig
6 Vet ikke

Untitled Document

B33_BNedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgende påstander er riktige når det gjelde ditt saksområde det siste året? «Norske instanser må selv ta initiativ til deltakelse i EU-/EØS-/Schengen-prosesser»
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget riktig
2 Nokså riktig
3 Både og
4 Nokså uriktig
5 Meget uriktig
6 Vet ikke

Untitled Document

B34Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Overordnet departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B34_BHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Statsministerens kontor
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B34_CHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Utenriksdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B34_DHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Andre departementer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B34_EHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B34_FHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Interesseorganisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B35I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Dagsorden (hvilke saker det fokuseres på)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B35_BI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Nasjonale prioriteringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B35_CI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Informasjonstilgang
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B35_DI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Kunnskapstilfang
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B35_EI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Tilgang til og bruk av kvantitative indikatorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B35_FI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Mulighet for å lære av andre lands erfaringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B35_GI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Mulighet til å spre informasjon om norske erfaringer til andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B35_HI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Regelverk og standarder
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B35_II hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Organisering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B35_JI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Budsjetter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B36Praktiseres det i ditt direktorat/tilsyn (og lignende) lover og regler på ditt saksområde som har sin opprinnelse i EU-vedtak («hard law») (heretter kalt «EU-lovgivning»)?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei
8 Vet ikke

Untitled Document

B37Har det hendt at en sittende regjering har vært uenig i den praksisen som følger av EU-lovgivning på ditt saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ofte
2 Av og til
3 Sjelden / aldri
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B38Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? Overordnet departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B38_BHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? Eget direktorat / tilsyn eller lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B38_CHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? Norske domstoler
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B38_DHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B38_EHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? ESA
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B38_FHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? EU-byrå (Agencies)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B38_GHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? EU-/EFTA-domstolen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B38_HHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? «Søster-direktorater / -tilsyn» i andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B38_IHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? Bruker- / interessegrupper
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B39Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Egen sentraladministrativ etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_BKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Styret for etaten
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_CKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Departementet som etaten/saksområdet sorterer under
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_DKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Egen regional og lokal etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_EKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Andre departementer og etater
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_FKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_GKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_HKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_IKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Regjeringen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_JKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Opposisjonspartiene
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_KKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Tjenestemannsorganisasjonene
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_LKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_MKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Andre organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_NKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Ad-hoc bevegelser og aksjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_OKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Private bedrifter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_PKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Forsknings- / undervisningsinstitusjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_QKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Massemedia
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_RKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Norges faste delegasjon i Brussel
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_SKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_TKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_UKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: EU-byrå (Agencies)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_VKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Andre internasjonale statlige organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_WKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Myndigheter i andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B40Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: Samordning mellom ulike statlige myndigheter innenfor eget saksområde / egen sektor
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B40_BHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: Samordning med statlige myndigheter i andre sektorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B40_CHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: Samordning med kommunale / fylkeskommunale myndigheter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B40_DHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: Samordning med overnasjonale / internasjonale organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B40_EHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: Samordning med bedrifter / frivillige organisasjoner / interesseorganisasjoner i privat sektor
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B41I hvilken grad vil du si at eget saksområde er preget av enighet eller uenighet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad av enighet
2 Nokså stor grad av enighet
3 Både og
4 Nokså stor grad av uenighet
5 Meget stor grad av uenighet

Untitled Document

B42I hvilken grad er de saker som du arbeider med gjenstand for offentlig debatt?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 Både og
4 I nokså liten grad
5 I meget liten grad

Untitled Document

B43Hvor godt forberedt er man på ditt saksområde til å forebygge og håndtere krisesituasjoner, ulykker og katastrofer?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

For eksempel ras, flom, orkan; fly-, jernbane-, eller skipsulykker, epidemier; terroristangrep

Koder:
1 Meget godt forberedt
2 Nokså godt forberedt
3 Både og
4 Nokså dårlig forberedt
5 Meget dårlig forberedt
6 Vet ikke / Ikke aktuelt

Untitled Document

B44Hvordan vil du karakterisere det gjensidige tillitsnivået mellom egen etat og overordnet departement.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Vet ikke

Untitled Document

B45I hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? Regjeringen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B45_BI hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B45_CI hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? Departement som etaten / saksområdet sorterer under
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B45_DI hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? Andre departementer og etater
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B45_EI hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? Egne underliggende virksomheter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B45_FI hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B45_GI hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B45_HI hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? Befolkningen generelt, den offentlige opinion
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B46Har en det siste året lagt til side programforslag, utkast til lover, forskrifter m.v. innenfor ditt saksområde, fordi det oppsto strid om disse?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 En del ganger
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B47Har en det siste året unnlatt å ta opp et problem/sak innenfor ditt saksområde, fordi man har antatt/forutsett at det ville oppstå strid om det?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 En del ganger
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B48Hvor vanlig/uvanlig er det at din(e) overordnete foretar endringer av mer prinsipiell karakter i de forslag/utkast som du utarbeider?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget vanlig
2 Nokså vanlig
3 Hender av og til
4 Nokså uvanlig
5 Meget uvanlig
8 Vet ikke

Untitled Document

B49Vil du sende oppover et forslag du personlig mener er riktig dersom du samtidig vet (eller antar) at forslaget vil støte på betenkeligheter/innvendinger hos din(e) overordnete?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja, som regel
2 Bare i spesielle tilfeller
3 Nei, aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B50Hender det at du må forberede eller iverksette tiltak du personlig er uenig i?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget hyppig
2 Nokså hyppig
3 Av og til
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri

Untitled Document

B51Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter: Egen avdeling
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B51_BNedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter: Egen etat som helhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B51_CNedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter: Sentralforvaltningen generelt
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B51_DNedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter: Egen profesjon/utdanning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B52Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? Dommer
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B52_BNedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? Megler/forhandler
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B52_CNedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? Bedriftsleder
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B52_DNedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? Forsker
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B53I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Endring i tilknytningsform for egen etat
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_BI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Overføring av oppgaver og ansvar til regionalt og lokalt nivå
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_CI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Overføring av oppgaver til private foretak/frivillige organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_DI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Offentlig/privat samarbeid
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_EI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Økt brukermedvirkning / brukerundersøkelser
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_FI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Regelforenkling / deregulering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_GI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Økt fleksibilitet / fristilling i lønns- og personalsaker
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_HI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Etatstyringssystem, tildelingsbrev
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_II forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Ledelsesutviklingstiltak, medarbeidersamtaler / kompetanseutvikling
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_JI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Økt fleksibilitet / fristilling i budsjettsake
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_KI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Målformulering / målkonkretisering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_LI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Evaluering/resultatmåling, nye kontroll- og rapporteringsrutiner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_MI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Resultatoppfølgning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_NI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Kvalitetssikringsystem
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_OI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Interne markeder / internprising
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_PI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Kontraktsordninger
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_QI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Virksomhetsplanlegging
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_RI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Balansert målstyring
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_SI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Verdibasert ledelse
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_TI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Etiske retningslinjer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_UI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Serviceerklæringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_VI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Teambasert ledelse
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_WI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Kunnskapsbasert ledelse
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_XI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Benchmarking
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_YI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Klarere skille mellom roller som for eksempel eier, bestiller og utfører
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B53_ZI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Økt autonomi for tilsyn / forvaltningsorgan
Manglende data: Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B54Hvilken målform benytter du til daglig?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Riksmål
2 Bokmål
3 Nynorsk
4 Andre

Untitled Document

B55Hvor har du bodd det meste av oppvekstårene?
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Spesifiser kommune eller land. Tekstfelt.

Se variabel Koda_B55.

Untitled Document

B56Hvor har du bodd det meste av ditt yrkesaktive liv?
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Spesifiser kommune eller land. Tekstfelt.

Se variabel Koda_B56.

Untitled Document

B57Hva var din hovedforsørgers yrke i den tiden du vokste opp?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Gårdbruker
2 Fisker
3 Arbeider, håndverker
4 Funksjonær i privat virksomhet
5 Ansatt i sentraladministrasjonen
6 Ansatt i annen offentlig virksomhet
7 Selvstendig næringsdrivende
8 Annet yrke

Untitled Document

B58Hvilken utdanning hadde din hovedforsørger?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Grunnskole
2 Yrkes-, handels-, fagskole og lignende. Realskole, middelskole, artium eller økonomisk gymnas
3 Universitets- eller høyskoleeksamen
4 Annen utdanning

Untitled Document

B59Er du i dag, eller har du vært, medlem av noe politisk parti?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja, er medlem
2 Ja, har vært medlem
3 Nei

Untitled Document

B60Har du i dag, eller har du hatt, tillitssverv i noe politisk parti?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja, har tillitverv
2 Ja, har hatt tillitsverv
3 Nei

Untitled Document

B61Har du noengang vært nominert som kandidat for noe parti ved et kommune- / fylkestings- / Stortingsvalg?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja, kommune- / fylkestingsvalg
2 Ja, stortingsvalg
3 Ja, begge deler
4 Nei

Untitled Document

B62Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? Landsorganisasjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B62_BEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? Akademikerne
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B62_CEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B62_DEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? UNIO
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B62_EEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? Annen arbeidstaker- eller yrkesorganisasjon
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B63Skriv inn eventuelle kommentarer i feltet under:
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Tekstfelt.

Untitled Document

Koda_B6Hvor lenge har du vært ansatt i: A. Nåværende stilling:
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Respondenten blir spurt om å oppgi antall år.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B6. Opprinnelig (i B6) er denne informasjonen av resondenten oppgitt som tekst.

Untitled Document

Koda_B6bHvor lenge har du vært ansatt i: B. Nåværende etat sentralt:
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Respondenten blir spurt om å oppgi antall år.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B6b. Opprinnelig (i B6b) er denne informasjonen av resondenten oppgitt som tekst.

Untitled Document

Koda_B55Hvor har du bodd det meste av oppvekstårene?
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Resondenten er blitt spurt om å oppgi kommune eller land.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B55. Opprinnelig (i B55) er denne informasjonen av resondenten oppgitt som tekst.

Untitled Document

Koda_B56Hvor har du bodd det meste av ditt yrkesaktive liv?
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Resondenten er blitt spurt om å oppgi kommune eller land.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B56. Opprinnelig (i B56) er denne informasjonen av resondenten oppgitt som tekst.

Untitled Document

AarsakFrafallFrafallsårsak
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Årsaker til at populasjonen er redusert. Se generell dokumentasjon.

Koder:
0 IKKE FRAFALL
Respondenter uten frafallsgrunn er gitt denne koden.
2 Permisjon
Permisjon av mer langsiktig karakter. Ofte auto-replay e-poster. Er ikke tilbake før undersøkelsen er avsluttet.
3 Under eitt år tjenestetid
4 Ikke-eksisterende e-post
E-poster i retur fordi respondentens e-post ikke eksisterer. Kan være ansatte som har sluttet.
5 Usikre
Dette er respondenter som er sykemeldt, permisjon på ubestemt tid m m. Ofte auto-replay e-poster. Disse er blitt purret.
6 Avsluttet arbeidsforhold
7 Vil ikke delta
8 Feil utsending
Dette er respondenter som har sendt e-post tilbake der de redgjør for at de faller utenfor undersøkelsen: Har feil stillingsnivå og/eller arbeidsoppgaver (arkiv, interne IT-funksjoner m m).

Untitled Document

IdnumInstitusjonsnummer - Forvaltningsdatabasen
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Identitetsnummer fra Forvaltningsdatabasen.

Koder:
1155 Statistisk sentralbyrå
1168 Konkurransetilsynet
1193 Skattedirektoratet
1408 Toll- og avgiftsdirektoratet
1535 Kredittilsynet
1616 Senter for statlig økonomisk styring (SSØ)
2012 Sjøfartsdirektoratet
2801 Norges vassdrags- og energidirektorat
2802 Patentstyret- styret for det industrielle rettsvern
2809 Det norske justervesen
2813 Oljedirektoratet
2817 Bergvesenet
4802 Direktorat for utviklingssamarbeid- NORAD
5814 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
6801 Fiskeridirektoratet
6802 Kystdirektoratet
7012 Statens helsetilsyn
7668 Statens legemiddelverk
7674 Sosial- og helsedirektoratet
7806 Direktorat for arbeidstilsynet
7821 Bioteknologinemda
7822 Statens strålevern
8801 Vegdirektoratet
8805 Post- og teletilsynet
8807 Statens jernbanetilsyn
8808 Jernbaneverket
8813 Luftfartstilsynet
9803 Produktregisteret
9805 Statens bygningstekniske etat
9806 Utlendingsdirektoratet- UDI
13505 Datatilsynet
13655 Politidirektoratet
13659 Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap
13669 Sekretariatet for konfliktrådene
16402 Forbrukerombudet
16405 Barneombudet
18603 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
19691 Mattilsynet- hovedkontor
19804 Direktorat for naturforvaltning
19828 Statens landbruksforvaltning
20501 Statens forurensningstilsyn
21522 Norsk kulturråd
21526 Foreldreutvalget for grunnskolen
21528 Riksantikvaren- direktoratet for kulturminneforvaltning
25900 Teknologirådet - sekretariatet
26611 Lotteri- og stiftelstilsynet
29603 Petroleumstilsynet
34604 Medietilsynet
35603 Utdanningsdirektoratet
38602 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI
38612 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Untitled Document

O_1000Overordnet departement
Manglende data: Variabeltype: Identitetsnummer

Identitetsnummer fra Forvaltningsdatabasen.

Untitled Document

IdnummerIdentifiseringsnummer - IO
Manglende data: Variabeltype: Identitetsnummer

Samme nummer er brukt i Adressetabellen til identifisering av respondentene.

Untitled Document

WebSide_0Antall ganger inn på side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_0Siste tidspunkt inn på side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Untitled Document

WebSide_3Antall ganger lagret side 3 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

WebSide_1Antall ganger lagret side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_1Siste tidspunkt lagret side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Untitled Document

WebSide_2Antall ganger lagret side 2 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_2Siste tidspunkt lagret side 2 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Untitled Document

TidspunktWebside_3Siste tidspunkt lagret side 3 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Untitled Document

WebSide_4Antall ganger lagret side 4 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_4Siste tidspunkt lagret side 4 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Untitled Document

WebSide_5Antall ganger lagret side 5 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_5Siste tidspunkt lagret side 5 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato