Departementsundersøkelsen (Data_Dept06)

Datasettet inneholder informasjon i samband med sentraladministrasjonsundersøkinga 2006 - departementsdelen.

Sjå generell dokumentasjon.

Kodebok Kodebok

Untitled Document

B1Hvilket departement er du ansatt i?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

J fr variabel O_1000 og kommentar i generell dokumentasjon under kapittelet om Datakvalitet.

Koder:
1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet
2 Barne- og likestillingsdepartementet
3 Finansdepartementet
4 Fiskeri- og kystdepartementet
5 Fornyings- og administrasjonsdepartementet
6 Forsvarsdepartementet
7 Helse- og omsorgsdepartementet
8 Justis- og politidepartementet
9 Kommunal-og regionaldepartementet
10 Kultur- og kirkedepartementet
11 Kunnskapsdepartementet
12 Landbruks- og matdepartementet
13 Miljøverndepartementet
14 Nærings- og handelsdepartementet
15 Olje- og energidepartementet
16 Samferdselsdepartementet
17 Utenriksdepartementet
18 Statsministerens kontor

Untitled Document

B2Hva er ditt nåværende stillingsnivå?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Dersom respondenten er rådgiver er vedkommende bett om å plassere seg inn på relevant nivå.

Koder:
1 Førstekonsulentnivå / rådgiver
2 Byråsjefnivå / rådgiver
3 Underdirektørnivå / rådgiver
4 Avdelingsdirektørnivå / rådgiver
5 Ekspedisjonssjefsnivå / rådgiver
6 Stilling over ekspedisjonssjefsnivå

Untitled Document

B2bHvor lang tjenestetid har du i departementene samlet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Under 1 år
2 1 - 5 år
3 Over 5 år

Untitled Document

B3Dersom stillingsnivå på byråsjefnivå og over, har du lederansvar i linjen?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B4Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? A. Lønns- og personalforvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_BHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? B. Organisasjons-utvikling, (om) organisering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_CHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? C. Utarbeidelse/ endring av lover, forskrifter, avtaler, konvensjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_DHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? D. Budsjettering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_EHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? E. Annen utredning og planlegging
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_FHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? F. Enkeltvedtak (saker som angår enkelte borgere, bedrifter, institusjoner o.l.)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_GHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? G. Kontroll, tilsyn, oppfølging med gjennomføring av offentlige tiltak, regnskap
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_HHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? H. Resultatrapportering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_IHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? I. Samordning, koordinering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B4_JHvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? J. Opplysnings-, informasjonsarbeid
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende
2 Nokså stor
3 Endel
4 Nokså liten
5 Helt ubetydelig / ingen andel

Untitled Document

B5Innenfor hvilken av de oppgavene som er nevnt over faller hovedtyngden av ditt arbeid i denne stillingen?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Lønns- og personalforvaltning
2 Organisasjonsutvikling, (om)organisering
3 Utarbeidelse / endring av lover, forskrifter, avtaler og konvensjoner
4 Budsjettering
5 Annen utredning og planlegging
6 Enkeltvedtak (saker som angår bestemte personer, bedrifter, instiusjoner og lignende)
7 Kontroll, tilsyn, oppfølging av offentlige tiltak, regnskap
8 Resultatrapportering
9 Samordning, koordinering
10 Opplysnings-, informasjonsarbeid

Untitled Document

B6Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: A. Fagkompetanse, teknisk kunnskap
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B6_BHvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: B. Evne til å arbeide på tvers av faggrenser, forvaltningsnivå, organisasjoner og sektorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B6_CHvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: C. Evne til å få gjennomført ting. Handlekraft og iverksettingsevne
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B6_DHvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: D. Politisk dømmekraft og rådgivning.
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså lite viktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B7Finnes det klare regler eller veletablert praksis mht. utførelsen av dine arbeidsoppgaver?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget klare regler / praksis
2 Nokså klare regler / praksis
3 Både og
4 Må selv utøve nokså stort skjønn
5 Må selv utøve meget stort skjønn

Untitled Document

B8Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? A. Signaler fra politisk ledelse (regjering, statsråd, statssekretær)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_BHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? B. Lojalitet overfor nærmeste overordnede
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_CHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? C. Faglige/profesjonelle hensyn
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_DHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? D. Signaler fra brukergrupper, klienter, særlig berørte parter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_EHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? E. Signaler fra tjenestemannsorganisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_FHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? F. Kostnadseffektivitet, produktivitet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_GHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? G. Forsvarlig saksbehandling, gjeldende rett
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_HHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? H. Fornyelse og omstilling
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_IHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? I. Offentlig innsyn
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_JHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? J. Hensynet til den offentlige opinion
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_KHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? K. Hensyn til uavhengige kontroll- og tilsynsorgan, ombud
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B8_LHvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? L. Hensyn til samfunnsmessige konsekvenser, resultat og effekter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget lite viktig

Untitled Document

B9Hvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organisasjoner når nye tiltak / oppgaver skal forberedes? A. Fra andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri

Untitled Document

B9_BHvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organisasjoner når nye tiltak / oppgaver skal forberedes? B. Fra internasjonale organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden/aldri

Untitled Document

B10Dersom du tenker på gjennomsnittskontakten på årsbasis, omtrent hvor ofte har du hatt kontakt med henholdsvis statsråd, statssekretær(er) og politisk(e) rådgiver(e) siste året? A. Statsråden
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B10_BDersom du tenker på gjennomsnittskontakten på årsbasis, omtrent hvor ofte har du hatt kontakt med henholdsvis statsråd, statssekretær(er) og politisk(e) rådgiver(e) siste året? B. Statssekretær(er)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B10_CDersom du tenker på gjennomsnittskontakten på årsbasis, omtrent hvor ofte har du hatt kontakt med henholdsvis statsråd, statssekretær(er) og politisk(e) rådgiver(e) siste året? C. Politiske rådgiver(e)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B11Er det innenfor ditt saksområde lett eller vanskelig å vite hvilke saker som bør forelegges den politiske ledelsen?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget lett
2 Nokså lett
3 Både og
4 Nokså vanskelig
5 Meget vanskelig
8 Vet ikke

Untitled Document

B12Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: A. Administrativ ledelse i eget departement (departementsråd, egen ekspedisjonssjef)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_BHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: B. Andre avdelinger i eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_CHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: C. Egne direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter og lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_DHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: D. Statsaksjeselskaper, statsforetak, stiftelser under eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_EHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: E. Regionale og lokale etater under eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_FHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: F. Fylkesmannsembetet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_GHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: G. Andre etater under andre departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B12_HHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: H. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri
8 Ikke relevant

Untitled Document

B13Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? A. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_BHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? B. Barne- og likestillingsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_CHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? C. Finansdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_DHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? D. Fiskeri- og kystdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_EHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? E. Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_FHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? F. Forsvarsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_GHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? G. Helse- og omsorgsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_HHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? H. Justis- og politidepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_IHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? I. Kommunal- og regionaldepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_JHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? J. Kultur- og kirkedepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_KHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? K. Kunnskapsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_LHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? L. Landbruks- og matdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_MHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? M. Miljøverndepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_NHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? N. Nærings- og handelsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_OHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? O. Olje- og energidepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_PHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? P. Samferdselsdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_QHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? Q. Utenriksdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B13_RHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? R. Statsministerens kontor
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Respondenten skal ikke fylle ut for eget departement.

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B14Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? A. Arbeids-/prosjektgruppe innenfor departementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B14_BHar du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? B. Arbeids-/prosjektgruppe på tvers av departementer
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B14_CHar du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? C. Arbeids-/prosjektgruppe med underliggende etater
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B14_DHar du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? D. Offentlig oppnevnt utvalg
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B15Hvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? A. Stortingskomite på eget saksområde
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B15_BHvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? B. Andre stortingskomiteer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B15_CHvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? C. Enkeltrepresentanter på Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B15_DHvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? D. Partigrupper på Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B16Omtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: A. Tjenestemannsorganisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B16_BOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: B. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B16_COmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: C. Organisasjoner ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B16_DOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: D. Private bedrifter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B16_EOmtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: E. Politiske partier (partiorganisasjonene utenfor Stortinget)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? A. Norges faste EU-delegasjon i Brussel
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_BHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? B. Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_CHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? C. EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_DHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? D. EU-byråer (Agencies)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_EHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? E. Nordiske statlige samarbeidsorganer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_FHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? F. Andre internasjonale statlige organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_GHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? G. Myndigheter i annet nordisk land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_HHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? H. Myndigheter i EU-land utenom Norden
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B17_IHvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? I. Myndigheter i andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Stort sett hver uke eller oftere
2 Stort sett hver måned
3 Noen få ganger
4 Aldri

Untitled Document

B18Omtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av det siste året? A. Innenlands
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ingen
2 1-10 dager
3 11-20 dager
4 21-30 dager
5 31-40 dager
6 41 dager og mer

Untitled Document

B18_BOmtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av det siste året? B. Utenlands
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ingen
2 1-10 dager
3 11-20 dager
4 21-30 dager
5 31-40 dager
6 41 dager og mer

Untitled Document

B19_1Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? IKT-baserte rapporteringssystemer for dokumentasjon av resultater / aktiviteter
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_2Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? IKT-baserte fag- og støttesystemer
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_3Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Intranett
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_4Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk postjournal
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_5Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk saksbehandling
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_6Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektroniske søknadsskjema / blanketter
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_7Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Digitale betalingstjenester
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_8Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk abonnement på informasjon / nyheter
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_9Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk debattforum
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B19_10Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektroniske høringer
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B20I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: A. Økonomisk innsparing
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_BI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: B. Bedre offentlige tjenester
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_CI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: C. Mer åpenhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_DI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: D. Bedre samordning på eget departementsområde
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_EI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: E. Bedre samordning på tvers av departementsområder
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_FI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: F. Bedre samordning mellom stat, fylkeskommune og kommune
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_GI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: G. Bedre politisk kontroll
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_HI hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: H. Bedre administrativ kontroll
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B20_II hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger: I. Mer deltakelse fra innbyggerne
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Meget uenig
9 Ikke relevant / vet ikke

Untitled Document

B21Hvor stor del av din arbeidstid har gått med til internasjonale saker siste året?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Helt dominerende andel
2 Nokså stor andel
3 En del
4 Nokså liten andel
5 Arbeider ikke med slike saker/helt ubetydelig

Untitled Document

B22Har du det siste året arbeidet med internasjonalt lovsamarbeid (dvs. harmonisering av nasjonale lovverk og regelverk, standardisering og lignende)?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 JA
2 NEI

Untitled Document

B23Har du i løpet av det siste året deltatt i: A. Nordisk komite, arbeidsgruppe, konferanse, forhandlingsmøte og lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En sjelden gang
3 Aldri

Untitled Document

B23_BHar du i løpet av det siste året deltatt i: B. Komite, arbeidsgruppe under internasjonale statlige organisasjoner, konferanse, forhandlingsmøte og lignende
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En sjelden gang
3 Aldri

Untitled Document

B24I hvilken grad berører EU, EØS-avtalen og / eller Schengen ditt saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Hvis «Ikke berørt» på denne variabelen er respondenten bedt om å gå til variabel B33.

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 I noen grad / en del
4 I nokså liten grad
5 Ikke berørt

Untitled Document

B25Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? A. Møtt i internt koordineringsutvalg (eget departement)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B25_BHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? B. Møtt i ett eller flere spesialutvalg (interdepartementalt)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B25_CHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? C. Møtt i koordineringsutvalget (interdepartementalt)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B25_DHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? D. Kontakt med Stortinget i EU-/EØS-/Schengen-saker
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B25_EHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? E. Møtt i forberedende komite/ekspertkomite (og lignende) under EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B25_FHar du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? F. Møtt i komitologikomite (komite for kontroll med EU-kommisjonens utøvelse av delegert myndighet)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri

Untitled Document

B26Nedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgende påstander er riktige når det gjelde ditt saksområde det siste året? A. «EU-kommisjonen initierer kontakter med norske instanser»
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget riktig
2 Nokså riktig
3 Både og
4 Nokså uriktig
5 Meget uriktig
6 Vet ikke

Untitled Document

B26_BNedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgende påstander er riktige når det gjelde ditt saksområde det siste året? B. «Norske instanser må selv ta initiativ til deltakelse i EU-/EØS-/Schengen-p
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget riktig
2 Nokså riktig
3 Både og
4 Nokså uriktig
5 Meget uriktig
6 Vet ikke

Untitled Document

B27Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: A. Statsministerens kontor
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B27_BHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: B. Utenriksdepartementet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B27_CHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: C. Andre departementer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B27_DHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: D. Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B27_EHar det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: E. Interesseorganisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Flere ganger
2 En gang
3 Aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B28I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? A. Dagsorden (hvilke saker det fokuseres på)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_BI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? B. Nasjonale prioriteringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_CI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? C. Informasjonstilgang
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_DI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? D. Kunnskapstilfang
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_EI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? E. Tilgang til og bruk av kvantitative indikatorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_FI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? F. Mulighet for å lære av andre lands erfaringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_GI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? G. Mulighet til å spre informasjon om norske erfaringer til andre
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_HI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? H. Regelverk og standarder
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_II hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? I. Organisering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B28_JI hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? J. Budsjetter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad
2 Nokså stor grad
3 Både og
4 Nokså liten grad
5 Meget liten grad
9 Ikke relevant / Vet ikke

Untitled Document

B29Praktiseres det lover og regler på ditt saksområde (i departement eller i underliggende organer) som har sin opprinnelse i EU-vedtak («hard law») (heretter kalt «EU-lovgivning»)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei
8 Vet ikke

Untitled Document

B30Har det hendt at en sittende regjering har vært uenig i den praksisen som følger av EU-lovgivning på ditt saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ofte
2 Av og til
3 Sjelden / aldri
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B31Finnes det sentraladministrative organer utenfor departementet (direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter og lignende) som praktiserer EU-lovgivning på ditt saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei
8 Vet ikke

Untitled Document

B32Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? A. Eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B32_BHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? B. Direktorat / tilsynet selv
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B32_CHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? C. Norske domstoler
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B32_DHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? D. EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B32_EHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? E. ESA
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B32_FHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? F. EU-byrå (Agencies)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B32_GHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? G. EU-/EFTA-domstolen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B32_HHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? H. «Søster-direktorater / -tilsyn» i andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B32_IHvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? I. Bruker- / interessegrupper
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uviktig
5 Meget uviktig
8 Vet ikke / Ikke relevant

Untitled Document

B33Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: A. Eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_BKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: B. Egne direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_CKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: C. Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser under eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_DKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: D. Egne regionale og lokale etater
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_EKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: E. Andre departementer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_FKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: F. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_GKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: G. Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_HKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: H. Regjeringen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_IKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: I. Opposisjonspartiene
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_JKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: J. Tjenestemannsorganisasjonene
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_KKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: K. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_LKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: L. Andre organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_MKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: M. Ad-hoc bevegelser og aksjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_NKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: N. Private bedrifter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_OKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: O. Forsknings- / undervisningsinstitusjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_PKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: P. Massemedia
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_QKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Q. Norges faste delegasjon i Brussel
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_RKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: R. Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_SKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: S. EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_TKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: T. EU-byrå (Agencies)
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_UKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: U. Andre internasjonale statlige organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B33_VKan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: V. Myndigheter i andre land
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget viktig
2 Nokså viktig
3 Både og
4 Nokså uvesentlig
5 Meget uvesentlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B34Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: A. Samordning mellom ulike statlige myndigheter innenfor eget departementsområde
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B34_BHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: B. Samordning med statlige myndigheter i andre sektorer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B34_CHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: C. Samordning med kommunale / fylkeskommunale myndigheter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B34_DHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: D. Samordning med overnasjonale / internasjonale organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B34_EHvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: E. Samordning med bedrifter / frivillige organisasjoner / interesseorganisasjoner i privat sektor
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget god
2 Nokså god
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Ikke aktuelt

Untitled Document

B35I hvilken grad vil du si at eget saksområde er preget av enighet eller uenighet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor grad av enighet
2 Nokså stor grad av enighet
3 Både og
4 Nokså stor grad av uenighet
5 Meget stor grad av uenighet

Untitled Document

B36I hvilken grad er de saker som du arbeider med gjenstand for offentlig debatt?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 I meget stor grad
2 I nokså stor grad
3 Både og
4 I nokså liten grad
5 I meget liten grad

Untitled Document

B37Hvor godt forberedt er man på ditt saksområde til å forebygge og håndtere krisesituasjoner, ulykker og katastrofer?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Presisert for respondenten at dette gjelder for eksempel ras, flom, orkan; fly-, jernbane-, eller skipsulykker, epidemier; terroristangrep.

Koder:
1 Meget godt forberedt
2 Nokså godt forberedt
3 Både og
4 Nokså dårlig forberedt
5 Meget dårlig forberedt
6 Vet ikke / Ikke aktuelt

Untitled Document

B38Hvordan vil du karakterisere det gjensidige tillitsnivået mellom eget departement og underliggende etater og virksomheter på ditt saksområde?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
6 Vet ikke

Untitled Document

B39I hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? A. Regjeringen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_BI hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? B. Stortinget
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_CI hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? C. Eget departement
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_DI hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? D. Andre departementer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_EI hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? E. Egne underliggende etater
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_FI hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? F. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_GI hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? G. EU-kommisjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B39_HI hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? H. Befolkningen generelt, den offentlige opinion
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget godt
2 Nokså godt
3 Både og
4 Nokså dårlig
5 Meget dårlig
8 Vet ikke / ikke relevant

Untitled Document

B40Har en det siste året lagt til side programforslag, utkast til lover, forskrifter m.v. innenfor ditt saksområde, fordi det oppsto strid om disse?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 En del ganger
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B41Har en det siste året unnlatt å ta opp et problem/sak innenfor ditt saksområde, fordi man har antatt/forutsett at det ville oppstå strid om det?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget ofte
2 Nokså ofte
3 En del ganger
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B42Hvor vanlig/uvanlig er det at din(e) overordnete foretar endringer av mer prinsipiell karakter i de forslag/utkast som du utarbeider?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget vanlig
2 Nokså vanlig
3 Hender av og til
4 Nokså uvanlig
5 Meget uvanlig
8 Vet ikke

Untitled Document

B43Vil du sende oppover et forslag du personlig mener er riktig dersom du samtidig vet (eller antar) at forslaget vil støte på betenkeligheter/innvendinger hos din(e) overordnete?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja, som regel
2 Bare i spesielle tilfeller
3 Nei, aldri
8 Vet ikke

Untitled Document

B44Hender det at du må forberede eller iverksette tiltak du personlig er uenig i?
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget hyppig
2 Nokså hyppig
3 Av og til
4 Nokså sjelden
5 Meget sjelden / aldri

Untitled Document

B45Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter A. Egen avdeling
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B45_BNedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter B. Eget departement som helhet
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B45_CNedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter C. Sentralforvaltningen generelt
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B45_DNedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter D. Egen profesjon/utdanning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget sterk
2 Nokså sterk
3 Både og
4 Nokså svak
5 Meget svak
8 Ikke relevant

Untitled Document

B46Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? A. Dommer
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B46_BNedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? B. Megler/forhandler
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B46_CNedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? C. Bedriftsleder
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B46_DNedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag? D. Forsker
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B47I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? A. Endring i tilknytningsform for underliggende virksomheter
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_BI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? B. Overføring av oppgaver og ansvar til regionalt og lokalt nivå
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_CI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? C. Overføring av oppgaver til private foretak/frivillige organisasjoner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_DI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? D. Offentlig/privat samarbeid
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_EI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? E. Økt brukermedvirkning / brukerundersøkelser
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_FI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? F. Regelforenkling / deregulering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_GI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? G. Økt fleksibilitet / fristilling i lønns- og personalsaker
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_HI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? H. Etatstyringssystem, tildelingsbrev
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_II forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? I. Ledelsesutviklingstiltak, medarbeidersamtaler / kompetanseutvikling
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_JI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? J. Økt fleksibilitet / fristilling i budsjettsaker
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_KI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? K. Målformulering / målkonkretisering
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_LI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? L. Evaluering/resultatmåling, nye kontroll- og rapporteringsrutiner
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_MI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? M. Resultatoppfølgning
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_NI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? N. Kvalitetssikringsystem
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_OI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? O. Interne markeder / internprising
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_PI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? P. Kontraktsordninger
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_QI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Q. Virksomhetsplanlegging
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_RI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? R. Balansert målstyring
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_SI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? S. Verdibasert ledelse
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_TI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? T. Etiske retningslinjer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_UI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? U. Serviceerklæringer
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_VI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? V. Teambasert ledelse
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_WI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? W. Kunnskapsbasert ledelse
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_XI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? X. Benchmarking
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_YI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Y. Klarere skille mellom roller som for eksempel eier, bestiller og utfø
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B47_ZI forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Z. Økt autonomi for tilsyn / forvaltningsorgan
Manglende data: 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Meget stor
2 Nokså stor
3 Både og
4 Nokså liten
5 Meget liten / brukes ikke
8 Ikke relevant

Untitled Document

B48aKom du til dette departementet (inkl. også departementet slik det var før eventuell deling eller sammenslåing) fra:
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Utdanning
2 Annet departement
3 Egne underliggende etater
4 Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
5 Annen offentlig virksomhet
6 Organisasjoner i arbeids- og næringsliv
7 Private / halvoffentlige bedrifter
8 Annet

Untitled Document

B48bHvis du har tidligere yrkeserfaring, i hvilken av de overnevnte typene har du arbeidet lengst?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Annet departement
2 Egne underliggende etater
3 Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
4 Annen offentlig virksomhet
5 Organisasjoner i arbeids- og næringsliv
6 Private / halvoffentlige bedrifter
7 Annet
99 Ikke relevant (nyutdannet)

Untitled Document

B49På hvilket nivå var din første departementsstilling?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Rådgiver bes plassere seg inn på relevant nivå.

Koder:
1 Konsulentnivå / rådgiver
3 Førstekonsulentnivå / rådgiver
4 Byråsjefnivå / rådgiver
5 Underdirektørnivå / rådgiver
6 Avdelingsdirektørnivå / rådgiver
7 Ekspedisjonssjefsnivå / rådgiver
8 Stilling over ekspedisjonssjefsnivå

Untitled Document

B50Hvor lenge har du vært ansatt i: A. Nåværende stilling:
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Respondenten blir spurt om å oppgi antall år.

Untitled Document

B50bHvor lenge har du vært ansatt i: B. Nåværende departement:
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Respondenten blir spurt om å oppgi antall år.

Untitled Document

B50cHvor lenge har du vært ansatt i: C. Departementene samlet:
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Respondenten blir spurt om å oppgi antall år.

Untitled Document

B51aHar du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet for å gå over til annen virksomhet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei
8 Vet ikke

Untitled Document

B51b_1Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til underliggende etater
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B51b_2Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til annen off. virksomhet
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B51b_3Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til privat virksomhet
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B52aHar du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B52b_1Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra underliggende etater
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B52b_2Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra annen off. virksomhet
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B52b_3Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra privat virksomhet
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Koder:
0 Nei
1 Ja

Untitled Document

B53Alder. Hva er din alder?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Under 25 år
2 25-29 år
3 30-34 år
4 35-39 år
5 40-44 år
6 45-49 år
7 50-54 år
8 55-59 år
9 60-64 år
10 65 år og mer

Untitled Document

B54Kjønn:
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Mann
2 Kvinne

Untitled Document

B55Hvilken utdanning har du?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Juridisk embetseksamen
2 Sosialøkonomisk embetseksamen / samfunnsøkonomi, høyere grad
3 Siviløkonomeksamen
4 Historisk/filosofisk embetseksamen, høyere grad
5 Sivilagronomeksamen
6 Statsvitenskap, høyere grad
7 Annen samfunnsvitenskaplig embetseksamen, høyere grad/magistergrad
8 Matematisk / naturvitenskaplig embetseksamen, høye grad; sivilingeniøreksamen; arkitekteksamen
9 Medisinsk embetseksamen, odontologisk embetseksamen, Cand. vet.
10 Krigsskole, høyere offiserutdanning
11 Cand. mag. ; annen høyere utdanning
12 Annen utdanning

Untitled Document

B56Har du utdannelse i utlandet av minst ett års varighet?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

B57Hvilken målform benytter du til daglig?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Riksmål
2 Bokmål
3 Nynorsk
4 Andre

Untitled Document

B58Hvor har du bodd det meste av oppvekstårene?
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Resondenten er blitt spurt om å oppgi kommune eller land.

Untitled Document

B59Hvor har du bodd det meste av ditt yrkesaktive liv?
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Resondenten er blitt spurt om å oppgi kommune eller land.

Untitled Document

B60Hva var din hovedforsørgers yrke i den tiden du vokste opp?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Gårdbruker
2 Fisker
3 Arbeider, håndverker
4 Funksjonær i privat virksomhet
5 Ansatt i sentraladministrasjonen
6 Ansatt i annen offentlig virksomhet
7 Selvstendig næringsdrivende
8 Annet yrke

Untitled Document

B61Hvilken utdanning hadde din hovedforsørger?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Grunnskole
2 Yrkes-, handels-, fagskole og lignende. Realskole, middelskole, artium, eller økonomisk gymnas
3 Universitets- eller høyskoleeksamen
4 Annen utdanning

Untitled Document

B62Er du i dag, eller har du vært, medlem av noe politisk parti?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja, er medlem
2 Ja, har vært medlem
3 Nei

Untitled Document

B63Har du i dag, eller har du hatt, tillitssverv i noe politisk parti?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja, har tillitverv
2 Ja, har hatt tillitsverv
3 Nei

Untitled Document

B64Har du noengang vært nominert som kandidat for noe parti ved et kommune- / fylkestings- / Stortingsvalg?
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Ja, kommune- / fylkestingsvalg
2 Ja, stortingsvalg
3 Ja, begge deler
4 Nei

Untitled Document

B65Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? A. Landsorganisasjonen
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B65_BEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? B. Akademikerne
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B65_CEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? C. Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B65_DEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? D. UNIO
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B65_EEr du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? E. Annen arbeidstaker- eller yrkesorganisasjon
Manglende data: 0 Variabeltype: Nominal

Koder:
1 Har tillitsverv
2 Medlem og har hatt tillitsverv
3 Medlem
4 Ikke medlem

Untitled Document

B66Skriv inn eventuelle kommentarer i feltet under:
Manglende data: Variabeltype: Tekst

Untitled Document

Koda_B50Hvor lenge har du vært ansatt i: A. Nåværende stilling:
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Respondenten blir spurt om å oppgi antall år.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B50. Opprinnelig (i B50) er denne informasjonen av resondenten oppgitt som tekst.

Untitled Document

Koda_B50bHvor lenge har du vært ansatt i: B. Nåværende departement:
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Respondenten blir spurt om å oppgi antall år.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B50b. Opprinnelig (i B50b) er denne informasjonen av resondenten oppgitt som tekst.

Untitled Document

Koda_B50cHvor lenge har du vært ansatt i: C. Departementene samlet:
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Respondenten blir spurt om å oppgi antall år.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B50c. Opprinnelig (i B50c) er denne informasjonen av resondenten oppgitt som tekst.

Untitled Document

Koda_B58Hvor har du bodd det meste av oppvekstårene?
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Resondenten er blitt spurt om å oppgi kommune eller land.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B58. Opprinnelig (i B58) er denne informasjonen av resondenten oppgitt som tekst.

Koder:
25 Andre land
101 Halden
104 Moss
105 Sarpsborg
106 Fredrikstad
113 Borge
115 Skjeberg
119 Marker
121 Rømskog
122 Trøgstad
123 Spydeberg
124 Askim
125 Eidsberg
128 Rakkestad
135 Råde
136 Rygge
137 Våler
138 Hobøl
199 Østfold - uspesifisert
211 Vestby
213 Ski
214 Ås
215 Frogn
216 Nesodden
217 Oppegård
219 Bærum
220 Asker
226 Sørum
227 Fet
228 Rælingen
229 Enebakk
230 Lørenskog
231 Skedsmo
233 Nittedal
234 Gjerdrum
235 Ullensaker
236 Nes
237 Eidsvoll
238 Nannestad
239 Hurdal
299 Akershus - uspesifisert
301 Oslo
402 Kongsvinger
403 Hamar
412 Ringsaker
415 Løten
417 Stange
418 Nord-Odal
419 Sør-Odal
425 Åsnes
426 Våler
427 Elverum
429 Åmot
430 Stor-Elvdal
437 Tynset
438 Alvdal
439 Folldal
499 Hedmark - uspesifisert
501 Lillehammer
502 Gjøvik
511 Dovre
513 Skjåk
520 Ringebu
521 Øyer
522 Gausdal
528 Østre Toten
529 Vestre Toten
533 Lunner
534 Gran
536 Søndre Land
538 Nordre Land
542 Nord-Aurdal
599 Oppland - uspesifisert
602 Drammen
604 Kongsberg
605 Ringerike
612 Hole
618 Hemsedal
619 Ål
620 Hol
623 Modum
624 Øvre Eiker
625 Nedre Eiker
626 Lier
627 Røyken
628 Hurum
633 Nore og Uvdal
699 Buskerud - uspesifisert
701 Borre
702 Holmestrand
703 Horten
704 Tønsberg
706 Sandefjord
709 Larvik
711 Svelvik
713 Sande
719 Andebu
720 Stokke
721 Sem
722 Nøtterøy
723 Tjøme
799 Vestfold - uspesifisert
805 Porsgrunn
806 Skien
807 Notodden
814 Bamble
815 Kragerø
819 Nome
821
822 Sauherad
826 Tinn
828 Seljord
829 Kviteseid
830 Nissedal
899 Telemark - uspesifisert
901 Risør
904 Grimstad
906 Arendal
919 Froland
926 Lillesand
929 Åmli
937 Evje og Hornnes
999 Aust-Agder - uspesifisert
1001 Kristiansand
1002 Mandal
1003 Farsund
1004 Flekkefjord
1014 Vennesla
1032 Lyngdal
1037 Kvinesdal
1099 Vest-Agder - uspesifisert
1101 Eigersund
1102 Sandnes
1103 Stavanger
1106 Haugesund
1119
1122 Gjesdal
1127 Randaberg
1134 Suldal
1141 Finnøy
1142 Rennesøy
1149 Karmøy
1199 Rogaland - uspesifisert
1201 Bergen
1211 Etne
1216 Sveio
1219 Bømlo
1221 Stord
1224 Kvinnherad
1227 Jondal
1231 Ullensvang
1232 Eidfjord
1233 Ulvik
1235 Voss
1246 Fjell
1247 Askøy
1253 Osterøy
1260 Radøy
1263 Lindås
1299 Hordaland - uspesifisert
1401 Flora
1413 Hyllestad
1416 Høyanger
1417 Vik
1418 Balestrand
1419 Leikanger
1420 Sogndal
1421 Aurland
1422 Lærdal
1424 Årdal
1426 Luster
1428 Askvoll
1429 Fjaler
1430 Gaular
1431 Jølster
1432 Førde
1439 Vågsøy
1441 Selje
1445 Gloppen
1449 Stryn
1499 Sogn og Fjordane - uspesifisert
1502 Molde
1503 Kristiansund
1504 Ålesund
1511 Vanylven
1514 Sande
1515 Herøy
1516 Ulstein
1517 Hareid
1519 Volda
1520 Ørsta
1521 Vartdal
1524 Norddal
1525 Stranda
1526 Stordal
1529 Skodje
1531 Sula
1532 Giske
1534 Haram
1535 Vestnes
1543 Nesset
1546 Sandøy
1547 Aukra
1548 Fræna
1551 Eide
1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1573 Smøla
1599 Møre og Romsdal - uspesifisert
1601 Trondheim
1621 Ørland
1634 Oppdal
1636 Meldal
1640 Røros
1657 Skaun
1663 Malvik
1699 Sør-Trøndelag - uspesifisert
1702 Steinkjer
1703 Namsos
1714 Stjørdal
1718 Leksvik
1719 Levanger
1721 Verdal
1724 Verran
1725 Namdalseid
1736 Snåsa
1744 Overhalla
1799 Nord-Trøndelag - uspesifisert
1804 Bodø
1805 Narvik
1812 Sømna
1820 Alstahaug
1824 Vefsn
1833 Rana
1838 Gildeskål
1851 Lødingen
1852 Tjeldsund
1854 Ballangen
1860 Vestvågøy
1865 Vågan
1866 Hadsel
1867
1870 Sortland
1871 Andøy
1899 Nordland - uspesifisert
1901 Harstad
1902 Tromsø
1924 Målselv
1925 Sørreisa
1931 Lenvik
1933 Balsfjord
1942 Nordreisa
1943 Kvænangen
1999 Troms - uspesifisert
2003 Vadsø
2012 Alta
2019 Nordkapp
2024 Berlevåg
2025 Tana
2030 Sør-Varanger
2099 Finnmark - uspesifisert

Untitled Document

Koda_B59Hvor har du bodd det meste av ditt yrkesaktive liv?
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Resondenten er blitt spurt om å oppgi kommune eller land.

Denne variabelen er en numerisk omgjøring av informasjonen i B59. Opprinnelig (i B59) er denne informasjonen av resondenten oppgitt som tekst.

Koder:
25 Andre land
101 Halden
104 Moss
105 Sarpsborg
106 Fredrikstad
113 Borge
115 Skjeberg
119 Marker
121 Rømskog
122 Trøgstad
123 Spydeberg
124 Askim
125 Eidsberg
128 Rakkestad
135 Råde
136 Rygge
137 Våler
138 Hobøl
199 Østfold - uspesifisert
211 Vestby
213 Ski
214 Ås
215 Frogn
216 Nesodden
217 Oppegård
219 Bærum
220 Asker
226 Sørum
227 Fet
228 Rælingen
229 Enebakk
230 Lørenskog
231 Skedsmo
233 Nittedal
234 Gjerdrum
235 Ullensaker
236 Nes
237 Eidsvoll
238 Nannestad
239 Hurdal
299 Akershus - uspesifisert
301 Oslo
402 Kongsvinger
403 Hamar
412 Ringsaker
415 Løten
417 Stange
418 Nord-Odal
419 Sør-Odal
425 Åsnes
426 Våler
427 Elverum
429 Åmot
430 Stor-Elvdal
437 Tynset
438 Alvdal
439 Folldal
499 Hedmark - uspesifisert
501 Lillehammer
502 Gjøvik
511 Dovre
513 Skjåk
520 Ringebu
521 Øyer
522 Gausdal
528 Østre Toten
529 Vestre Toten
533 Lunner
534 Gran
536 Søndre Land
538 Nordre Land
542 Nord-Aurdal
599 Oppland - uspesifisert
602 Drammen
604 Kongsberg
605 Ringerike
612 Hole
618 Hemsedal
619 Ål
620 Hol
623 Modum
624 Øvre Eiker
625 Nedre Eiker
626 Lier
627 Røyken
628 Hurum
633 Nore og Uvdal
699 Buskerud - uspesifisert
701 Borre
702 Holmestrand
703 Horten
704 Tønsberg
706 Sandefjord
709 Larvik
711 Svelvik
713 Sande
719 Andebu
720 Stokke
721 Sem
722 Nøtterøy
723 Tjøme
799 Vestfold - uspesifisert
805 Porsgrunn
806 Skien
807 Notodden
814 Bamble
815 Kragerø
819 Nome
821
822 Sauherad
826 Tinn
828 Seljord
829 Kviteseid
830 Nissedal
899 Telemark - uspesifisert
901 Risør
904 Grimstad
906 Arendal
919 Froland
926 Lillesand
929 Åmli
937 Evje og Hornnes
999 Aust-Agder - uspesifisert
1001 Kristiansand
1002 Mandal
1003 Farsund
1004 Flekkefjord
1014 Vennesla
1032 Lyngdal
1037 Kvinesdal
1099 Vest-Agder - uspesifisert
1101 Eigersund
1102 Sandnes
1103 Stavanger
1106 Haugesund
1119
1122 Gjesdal
1127 Randaberg
1134 Suldal
1141 Finnøy
1142 Rennesøy
1149 Karmøy
1199 Rogaland - uspesifisert
1201 Bergen
1211 Etne
1216 Sveio
1219 Bømlo
1221 Stord
1224 Kvinnherad
1227 Jondal
1231 Ullensvang
1232 Eidfjord
1233 Ulvik
1235 Voss
1246 Fjell
1247 Askøy
1253 Osterøy
1260 Radøy
1263 Lindås
1299 Hordaland - uspesifisert
1401 Flora
1413 Hyllestad
1416 Høyanger
1417 Vik
1418 Balestrand
1419 Leikanger
1420 Sogndal
1421 Aurland
1422 Lærdal
1424 Årdal
1426 Luster
1428 Askvoll
1429 Fjaler
1430 Gaular
1431 Jølster
1432 Førde
1439 Vågsøy
1441 Selje
1445 Gloppen
1449 Stryn
1499 Sogn og Fjordane - uspesifisert
1502 Molde
1503 Kristiansund
1504 Ålesund
1511 Vanylven
1514 Sande
1515 Herøy
1516 Ulstein
1517 Hareid
1519 Volda
1520 Ørsta
1521 Vartdal
1524 Norddal
1525 Stranda
1526 Stordal
1529 Skodje
1531 Sula
1532 Giske
1534 Haram
1535 Vestnes
1543 Nesset
1546 Sandøy
1547 Aukra
1548 Fræna
1551 Eide
1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1573 Smøla
1599 Møre og Romsdal - uspesifisert
1601 Trondheim
1621 Ørland
1634 Oppdal
1636 Meldal
1640 Røros
1657 Skaun
1663 Malvik
1699 Sør-Trøndelag - uspesifisert
1702 Steinkjer
1703 Namsos
1714 Stjørdal
1718 Leksvik
1719 Levanger
1721 Verdal
1724 Verran
1725 Namdalseid
1736 Snåsa
1744 Overhalla
1799 Nord-Trøndelag - uspesifisert
1804 Bodø
1805 Narvik
1812 Sømna
1820 Alstahaug
1824 Vefsn
1833 Rana
1838 Gildeskål
1851 Lødingen
1852 Tjeldsund
1854 Ballangen
1860 Vestvågøy
1865 Vågan
1866 Hadsel
1867
1870 Sortland
1871 Andøy
1899 Nordland - uspesifisert
1901 Harstad
1902 Tromsø
1924 Målselv
1925 Sørreisa
1931 Lenvik
1933 Balsfjord
1942 Nordreisa
1943 Kvænangen
1999 Troms - uspesifisert
2003 Vadsø
2012 Alta
2019 Nordkapp
2024 Berlevåg
2025 Tana
2030 Sør-Varanger
2099 Finnmark - uspesifisert

Untitled Document

AarsakFrafallFrafallsårsak
Manglende data: Variabeltype: Nominal

Årsaker til at populasjonen er redusert. Se generell dokumentasjon.

Koder:
0 IKKE FRAFALL
Respondenter uten frafallsgrunn er gitt denne koden.
1 Mangler e-post
Har navn på respondent men ikke e-post.
2 Permisjon
Permisjon av mer langsiktig karakter. Ofte auto-replay e-poster. Er ikke tilbake før undersøkelsen er avsluttet.
3 Under eitt år tjenestetid
4 Ikke-eksisterende e-post
E-poster i retur fordi respondentens e-post ikke eksisterer. Kan være ansatte som har sluttet.
5 Usikre
Dette er respondenter som er sykemeldt, permisjon på ubestemt tid m m. Ofte auto-replay e-poster. Disse er blitt purret.
6 Avsluttet arbeidsforhold
7 Vil ikke delta
8 Feil utsending
Dette er respondenter som har sendt e-post tilbake der de redgjør for at de faller utenfor undersøkelsen: Har feil stillingsnivå og/eller arbeidsoppgaver (arkiv, interne IT-funksjoner m m).

Untitled Document

O_1000Departementskode - Forvaltningsdatabasen
Manglende data: Variabeltype: Identitetsnummer

Hentet fra adresseopplysningsdata.

Identitetsnummer fra Forvaltningsdatabasen.

J fr variabel B1 og kommentar i generell dokumentasjon under kapittelet om Datakvalitet.

Koder:
100 Statsministerens kontor
1000 Finansdepartementet
4000 Utenriksdepartementet
5000 Forsvarsdepartementet
6000 Fiskeri- og kystdepartementet
8000 Samferdselsdepartementet
9000 Kommunal- og regionaldepartementet
13000 Justis- og politidepartementet
18000 Barne- og likestillingsdepartementet
19000 Landbruks- og matdepartementet
20000 Miljøverndepartementet
28000 Nærings- og handelsdepartementet
31000 Olje- og energidepartementet
34000 Kultur- og kirkedepartementet
35000 Kunnskapsdepartementet
38000 Arbeids- og inkluderingsdepartementet
39000 Helse- og omsorgsdepartementet
40000 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Untitled Document

WebSide_0Antall ganger inn på side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_0Siste tidspunkt inn på side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Untitled Document

WebSide_1Antall ganger lagret side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_1Siste tidspunkt lagret side 1 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Untitled Document

WebSide_2Antall ganger lagret side 2 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_2Siste tidspunkt lagret side 2 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Untitled Document

WebSide_3Antall ganger lagret side 3 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_3Siste tidspunkt lagret side 3 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Untitled Document

WebSide_4Antall ganger lagret side 4 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_4Siste tidspunkt lagret side 4 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato

Untitled Document

WebSide_5Antall ganger lagret side 5 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Forholdstall

Untitled Document

TidspunktWebside_5Siste tidspunkt lagret side 5 i spørreskjema
Manglende data: Variabeltype: Dato