Natural scientists - edited data (Data_Realister)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Realister - Bearbeidd versjon (Data_Realister)

Dette er en oppgradert versjon av datasettet Data_Realister. Data_RaaRealister er dokumentert i dokumentasjonen DOK1969_Realister.pdf. Oppgraderingen har skjedd ved hjelp av SAS-programmet Realister.sas. Se dokumentasjon og sas-program under overskriften Dokumentasjon.

Kodebok Kodebok

Untitled Document

IdNrIdentitetsnummer
Manglende data: Variabeltype:

Untitled Document

FAarFødselsår
Manglende data: Variabeltype:

Untitled Document

EmbAarEmbedseksamensår
Manglende data: Variabeltype:

Untitled Document

ArtAarArtiumsår
Manglende data: Variabeltype:

Untitled Document

GLitAktStørrelse av litterær aktivitet
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Skolebokforfatter + vesentlig annet over 3+ emner
2 Skolebokforfatter + vesentlig annet over 1-2 emner
3 Skolebokforfatter + et par artikler
4 Skolebokforfatter, uvesentlig annet
5 Ikke skolebokforf, men vesentlig annet over 3+ emner
6 Ikke skolebokforf, men vesentlig annet over 1-2 emner
7 Ikke skolebokforf, men et par artikler
8 Ikke skolebokforf, heller ikke annet

Untitled Document

PlitAktPolitisk litterær aktivitet
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Ikke nynorskforfatter: Allment
1 Nynorskforfatter: 2 radikale tidsskrift
2 Nynorskforfatter: 1 radikalt tidsskrift
3 Nynorskforfatter: Radikalt og konservativt
4 Nynorskforfatter: Bare konservativt
5 Nynorskforfatter: Alment
6 Ikke nynorskforfatter: 2 radikale tidsskrift
7 Ikke nynorskforfatter: 1 radikalt tidsskrift
8 Ikke nynorskforfatter: Radikalt og konservativt
9 Ikke nynorskforfatter: Bare konservativt

Untitled Document

PrimEmnPrimær emnekrets for forfatterskapet
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Skjønnlitteratur
1 Utenlandsk språk, litteratur, historie, geografi
2 Norsk språk, litteratur, litt.biografi, folkeminne
3 Norsk historie, biografi, geografi
4 Kunsthistorie, musikkhistorie
5 Utenlandsk pol., økonomi, samfspm., militærspm.
6 Norsk pol., øk., samf., militærspm., jus, landbrk
7 Skolespm., pedagogikk, ped.psykologi
8 Etikk, religion, teol., filo., psykiatri, psykol.
9 Naturvitenskap, matematikk, teknologi, medisin
10 Hobby

Untitled Document

SekEmnSekundær emnekrets for forfatterskapet
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Skjønnlitteratur
1 Utenlandsk språk, litteratur, historie, geografi
2 Norsk språk, litteratur, litt.biografi, folkeminne
3 Norsk historie, biografi, geografi
4 Kunsthistorie, musikkhistorie
5 Utenlandsk pol., økonomi, samfspm., militærspm.
6 Norsk pol., øk., samf., militærspm., jus, landbrk
7 Skolespm., pedagogikk, ped.psykologi
8 Etikk, religion, teol., filo., psykiatri, psykol.
9 Naturvitenskap, matematikk, teknologi, medisin
10 Hobby

Untitled Document

StRaadStatsråd
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Har vært statsråd
2 Ikke vært statsråd

Untitled Document

PartiPartifarge
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Radikal uavhengig
1 Høyre
2 Venstre
3 Frisinnede venstre
4 Politisk aktiv u/partiangivelse, smågrupper
5 DNA
6 Andre sosialdemokrater
7 Kommunist
8 Bondepartiet
9 NS

Untitled Document

FodStd1Fødested1
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Oslo
2 Akershus
3 Trondheim, Bergen, Stavanger
4 Andre byer og ladesteder
5 Landkommuner
6 Utlandet

Untitled Document

FodStd2Fødested2
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Oslo
1 Bergen
2 Trondheim, Stavanger
3 By: Østf., Vestf., Ak.hus, Hedm., Oppland, Buskerud
4 By: Telemark, Agder, Rogaland
5 By: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag
6 By: Nord-Norge
7 Land:Østf., Vestf., Ak.hus, Hedm., Oppland, Busker.
8 Land: Telemark, Agder, Rogaland
9 Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag
10 Land: Nord-Norge
11 Utlandet

Untitled Document

EmbKar1Embedseksamenskarakter1
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 1.00 - 1.50
2 1.51 - 2.00
3 2.01 - 2.50
4 2.51 - 3.00
5 3.01 - 3.50
6 Haud uspesifisert
7 Laud uspesifisert

Untitled Document

HovEmbHovedfag Embedseksamen
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Geologi og geofysikk
1 Matematikk
2 Fysikk
3 Kjemi og biokjemi
4 Botanikk
5 Zoologi og marin biologi
6 Meteorologi, oceanografi og limnologi
7 Mekanikk
8 Astronomi
9 Geografi, fysisk geografi
10 Andre fag
11 Statistikk

Untitled Document

NyFYrk3Fars yrke: 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Ugift (ingen svigerfar)
1 Gift, men ingen opplysninger om sv.far
2 Vet ikke om gift eller ugift
100 Andre arbeideryrker
110 Arbeider
120 Sjømann, maskinist, stuert
130 Formann, stiger
140 Håndverkssvenn
150 Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann
160 Transportarbeider
170 Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann
180 Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør
200 Andre kontor- og handelsyrker
210 Hådverkere: vites ikke om mester el.svenn
220 Håndverkspregede yrker: tegner, massør o.l.
231 Fullmektig
232 Selger
233 Ekspeditør, billettør
234 Handelsfullmektig, handelsbetjent
235 Kontorist, assistent
236 Bankfunksjonær
237 Bestyrer
240 Hovedkasserer, hovedbokholder
241 Direktørm underdirektør
242 Redaktør, journalist
243 Soussjef
244 Disponent, prokurist
245 Revisjonssjef, kontrollsjef
246 Banksjef
247 Forretningsfører
251 Konsul
252 Revisor (trafikkrevisor, bankrevisor)
253 Arkivar
260 Avd.sjef, distr.sjef, salgssjef, etc.
261 Kontorsjef
262 Sekretær
263 Bokholder, kasserer, regnsk.fører,inkass.
264 Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk-,etc.
265 Kontrollør, overkontrollør
266 Forvalter, økonom, godsforvalter, skogsforvalter
267 Konsulent
300 Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander)
310 Lensmann, underfogd
320 Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc.
330 Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer
340 Underoffiser, kvertermester, fanejunker etc.
350 Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj.
360 Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc.
370 Kopist, kontorist, assistent
380 Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc.
390 Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander
400 Andre høyere private funksjonærer
450 Skipsfører, styrmann
470 Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester
490 Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer
510 Andre høyere off.funk. innen jus
511 Dommerfullmektig
512 Byrettsdommer
513 Sorenskriver
514 Lagmann
515 Høyesterettsdommer
516 Stiftsoverrettsassessor
520 Andre presteyrker (cand.theol.)
521 Lavere presteyrker, prest, kapellan
522 Sokneprest
523 Prost, stiftsprost
524 Biskop
526 Misjonær, misjonsprest
527 Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.)
530 Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep.
531 Fullmektig
532 Sekretær
533 Byråsjef
534 Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær
535 Direktoratsjef
536 Statsråd
537 Riksadvokat
540 Andre innen skoleverk og vitenskap
541 Adjunkt, lektor
542 Rektor
543 Lavere universitetsstilling
544 Professor
545 Universitetsadministrasjonen
546 Skoleinspektør, skoledirektør
547 Skolebestyrer
550 Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant)
551 Sekondløytnant
552 Premierløytnant
553 Kaptein
554 Major, kommandørkaptein
555 Oberst, oberstløytnant, kommandør
556 General, admiral
560 Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør)
561 Amtmann, fylkesmann
562 Fylkesfagsjef
563 Tollinspektør, tollkasserer
564 Borgermester
565 Politimester, politiinspektør etc
566 Rådmann
567 Kemner
568 Foged
569 Statslos
600 Entreprenør, kontraktør etc.
610 Skogeier
611 Gårdbruker
612 Proprietær
613 Småbruker
614 Godseier
615 Gårdmann
616 Forpakter
617 Forstmann
618 Forstmester
619 Agronom
621 Fisker
631 Håndverk: bakermester, byggmester osv.
632 Industri: brukseier, fabrikkeier osv.
640 Andre innen handel: f.eks. møller,juveler
641 Kjøpmann, handelsborger
642 Høker
643 Grosserer
644 Agent, handelsreisende
645 Handelsmann - utliggerborger
646 Apoteker
647 Landhandler
648 Mekler (stadsmekler), assurandør
649 Bokhandler
650 Bankier, vekseler
660 Speditør, dampskipsekspeditør + annen transport
661 Skipsfart, skipsreder
670 Hotell, restaurant etc.
680 Gårdeier
690 Avis og forlagsvirksomhet
710 Høyesterettsadvokat
720 Sakfører av lavere rang
731 Cand.jur.
740 Tannlege
750 Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør)
760 Ingeniør, (maskintekniker)
770 Arkitekt, stadskonduktør
780 Dyrlege
800 Kunstner, litterat, musikkoffiser
900 Pensjonist, rentenist

Untitled Document

NySFYr3Svigerfars yrke: 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Ugift (ingen svigerfar)
1 Gift, men ingen opplysninger om sv.far
2 Vet ikke om gift eller ugift
100 Andre arbeideryrker
110 Arbeider
120 Sjømann, maskinist, stuert
130 Formann, stiger
140 Håndverkssvenn
150 Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann
160 Transportarbeider
170 Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann
180 Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør
200 Andre kontor- og handelsyrker
210 Hådverkere: vites ikke om mester el.svenn
220 Håndverkspregede yrker: tegner, massør o.l.
231 Fullmektig
232 Selger
233 Ekspeditør, billettør
234 Handelsfullmektig, handelsbetjent
235 Kontorist, assistent
236 Bankfunksjonær
237 Bestyrer
240 Hovedkasserer, hovedbokholder
241 Direktørm underdirektør
242 Redaktør, journalist
243 Soussjef
244 Disponent, prokurist
245 Revisjonssjef, kontrollsjef
246 Banksjef
247 Forretningsfører
251 Konsul
252 Revisor (trafikkrevisor, bankrevisor)
253 Arkivar
260 Avd.sjef, distr.sjef, salgssjef, etc.
261 Kontorsjef
262 Sekretær
263 Bokholder, kasserer, regnsk.fører,inkass.
264 Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk-,etc.
265 Kontrollør, overkontrollør
266 Forvalter, økonom, godsforvalter, skogsforvalter
267 Konsulent
300 Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander)
310 Lensmann, underfogd
320 Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc.
330 Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer
340 Underoffiser, kvertermester, fanejunker etc.
350 Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj.
360 Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc.
370 Kopist, kontorist, assistent
380 Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc.
390 Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander
400 Andre høyere private funksjonærer
450 Skipsfører, styrmann
470 Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester
490 Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer
510 Andre høyere off.funk. innen jus
511 Dommerfullmektig
512 Byrettsdommer
513 Sorenskriver
514 Lagmann
515 Høyesterettsdommer
516 Stiftsoverrettsassessor
520 Andre presteyrker (cand.theol.)
521 Lavere presteyrker, prest, kapellan
522 Sokneprest
523 Prost, stiftsprost
524 Biskop
526 Misjonær, misjonsprest
527 Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.)
530 Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep.
531 Fullmektig
532 Sekretær
533 Byråsjef
534 Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær
535 Direktoratsjef
536 Statsråd
537 Riksadvokat
540 Andre innen skoleverk og vitenskap
541 Adjunkt, lektor
542 Rektor
543 Lavere universitetsstilling
544 Professor
545 Universitetsadministrasjonen
546 Skoleinspektør, skoledirektør
547 Skolebestyrer
550 Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant)
551 Sekondløytnant
552 Premierløytnant
553 Kaptein
554 Major, kommandørkaptein
555 Oberst, oberstløytnant, kommandør
556 General, admiral
560 Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør)
561 Amtmann, fylkesmann
562 Fylkesfagsjef
563 Tollinspektør, tollkasserer
564 Borgermester
565 Politimester, politiinspektør etc
566 Rådmann
567 Kemner
568 Foged
569 Statslos
600 Entreprenør, kontraktør etc.
610 Skogeier
611 Gårdbruker
612 Proprietær
613 Småbruker
614 Godseier
615 Gårdmann
616 Forpakter
617 Forstmann
618 Forstmester
619 Agronom
621 Fisker
631 Håndverk: bakermester, byggmester osv.
632 Industri: brukseier, fabrikkeier osv.
640 Andre innen handel: f.eks. møller,juveler
641 Kjøpmann, handelsborger
642 Høker
643 Grosserer
644 Agent, handelsreisende
645 Handelsmann - utliggerborger
646 Apoteker
647 Landhandler
648 Mekler (stadsmekler), assurandør
649 Bokhandler
650 Bankier, vekseler
660 Speditør, dampskipsekspeditør + annen transport
661 Skipsfart, skipsreder
670 Hotell, restaurant etc.
680 Gårdeier
690 Avis og forlagsvirksomhet
710 Høyesterettsadvokat
720 Sakfører av lavere rang
731 Cand.jur.
740 Tannlege
750 Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør)
760 Ingeniør, (maskintekniker)
770 Arkitekt, stadskonduktør
780 Dyrlege
800 Kunstner, litterat, musikkoffiser
900 Pensjonist, rentenist

Untitled Document

NyFYrk1Fars yrke: 1.kolonne av 3 kolonnes variabel (NyFYrk3)
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Vet ikke, ugift, ingen opplysninger
1 Arbeider
2 Lavere privat funksjonær
3 Lavere offentlig funksjonær
4 Høyere privat funksjonær
5 Høyere offentlig funksjonær
6 Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer
7 Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer
8 Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør
9 Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos.

Untitled Document

NySFYr1Svigerfars yrke: 1.kolonne av 3 kolonnes variabel (NyFYrk3)
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Vet ikke, ugift, ingen opplysninger
1 Arbeider
2 Lavere privat funksjonær
3 Lavere offentlig funksjonær
4 Høyere privat funksjonær
5 Høyere offentlig funksjonær
6 Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer
7 Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer
8 Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør
9 Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos.

Untitled Document

Yrk40AEget yrke ved 40 år: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
10 Bestyrer og andre v/ høyere skole
11 Rektor v/høyere skole, lærerskole
12 Lektor/og eller inspektør
13 Lektor eller lektorlønnet
14 Adjunkt
15 Andre lærere v/høyere skole
16 Lærer, overlærer v/handelsgymnasium
17 Direktør
18 Lærer, lektor v/lærerskole
19 Overlærer
21 Professor
22 Dosent
23 Amanuensis, konserv./observ. av museum, univ.lektor
24 Adjunktstipendiat, universitetsstipendiat
25 Vitenskapelig assistent
26 Professor eller lignende i utlandet
29 Andre ved universitet og høyskole, statsstipendiat
31 Overlærer v/folkeskole, framhaldsskole
32 Lærer v/folkeskole, framhaldsskole
33 Lærer, overlærer v/ handelsskole
34 Lærer, overlærer ved teknisk skole
35 Lærer (overlærer, rektor) v/ andre fagskoler
36 Lærer (+ sekretær ol.) v/underv. i andre foretak
37 Lærer, overlærer v/spesialskole
39 Andre lærere, privatlærere, minsjonslærere, etc.
41 Administrasjon (dep. og ytre etat) inkl. skoledir.
42 Forskerstilling (inkl. v/Polarinstituttet, etc.)
43 Konsulent, sosialkur., ansatt i forening og inst.
44 Skribentvirksomhet
45 Annen massemeddelelsesvirksomhet
46 Museumsarbeid
47 Bibliotekar
48 Praktisk off. undersøkelsesvirke (meteorolog ol.)
49 Andre stillinger i det offentlige (f.eks. arkivar)
51 Administrasjon (privat)
52 Forskerstilling (privat)
53 Konsulentvirksomhet (privat)
54 Skribentvirksomhet (journalist, forf., red. ol.)
55 Annen massemeddelelsesvirksomhet, film etc.
56 Kunstner
58 Praktisk privat undersøkelsesvirke (kjemiker ol.)
59 Andre stillinger i privat virksomhet
60 Privatlærer, annen virksomhet
61 Husmor
71 Yrke ikke oppgitt
81 Død før oppnådd stilling

Untitled Document

YrkSisASiste eget yrke: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
10 Bestyrer og andre v/ høyere skole
11 Rektor v/høyere skole, lærerskole
12 Lektor/og eller inspektør
13 Lektor eller lektorlønnet
14 Adjunkt
15 Andre lærere v/høyere skole
16 Lærer, overlærer v/handelsgymnasium
17 Direktør
18 Lærer, lektor v/lærerskole
19 Overlærer
21 Professor
22 Dosent
23 Amanuensis, konserv./observ. av museum, univ.lektor
24 Adjunktstipendiat, universitetsstipendiat
25 Vitenskapelig assistent
26 Professor eller lignende i utlandet
29 Andre ved universitet og høyskole, statsstipendiat
31 Overlærer v/folkeskole, framhaldsskole
32 Lærer v/folkeskole, framhaldsskole
33 Lærer, overlærer v/ handelsskole
34 Lærer, overlærer ved teknisk skole
35 Lærer (overlærer, rektor) v/ andre fagskoler
36 Lærer (+ sekretær ol.) v/underv. i andre foretak
37 Lærer, overlærer v/spesialskole
39 Andre lærere, privatlærere, minsjonslærere, etc.
41 Administrasjon (dep. og ytre etat) inkl. skoledir.
42 Forskerstilling (inkl. v/Polarinstituttet, etc.)
43 Konsulent, sosialkur., ansatt i forening og inst.
44 Skribentvirksomhet
45 Annen massemeddelelsesvirksomhet
46 Museumsarbeid
47 Bibliotekar
48 Praktisk off. undersøkelsesvirke (meteorolog ol.)
49 Andre stillinger i det offentlige (f.eks. arkivar)
51 Administrasjon (privat)
52 Forskerstilling (privat)
53 Konsulentvirksomhet (privat)
54 Skribentvirksomhet (journalist, forf., red. ol.)
55 Annen massemeddelelsesvirksomhet, film etc.
56 Kunstner
58 Praktisk privat undersøkelsesvirke (kjemiker ol.)
59 Andre stillinger i privat virksomhet
60 Privatlærer, annen virksomhet
61 Husmor
71 Yrke ikke oppgitt
81 Død før oppnådd stilling

Untitled Document

Yrk40B1.kolonne av 2 kolonnes variabel (Yrk40A)
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Høyere skoler, lærerskole, handelsgymnasium
2 Universitet og høyskole
3 Andre skoler
4 Offentlige institusjoner (utenom skoler)
5 Privat virksomhet
6 Andre yrker - husmor
7 Yrke ikke oppgitt
8 Død før oppnådd stilling

Untitled Document

YrkSisB1.kolonne av 2 kolonnes variabel (YrkSisA)
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Høyere skoler, lærerskole, handelsgymnasium
2 Universitet og høyskole
3 Andre skoler
4 Offentlige institusjoner (utenom skoler)
5 Privat virksomhet
6 Andre yrker - husmor
7 Yrke ikke oppgitt
8 Død før oppnådd stilling

Untitled Document

ArtKarArtiumskarakter
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Særdeles tilfredsstillende
2 Meget tilfredsstillende
3 Tilfredsstillende
4 Noget tilfredsstillende

Untitled Document

Yrk5AarYrke etter 5 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Annen forskning, statsstipendiat
1 Lærer i høyere skole
2 Universitetslærer (ikke stipendiat)
3 Annen skole
4 V/ bibliotek, museum, arkiv
5 Presse, forlag, krigsskole, privat adm.
6 Annet yrke
7 Vitenskapelig assistent
8 Studier, vit.skap. stilling i utland, annet stip.
9 Universitetsstipendiat, NAVF-stipendiat
10 I offentlig administrasjon
11 Spesielt forskningsoppdrag

Untitled Document

Yrk10ArYrke etter 10 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Annen forskning, statsstipendiat
1 Lærer i høyere skole
2 Universitetslærer (ikke stipendiat)
3 Annen skole
4 V/ bibliotek, museum, arkiv
5 Presse, forlag, krigsskole, privat adm.
6 Annet yrke
7 Vitenskapelig assistent
8 Studier, vit.skap. stilling i utland, annet stip.
9 Universitetsstipendiat, NAVF-stipendiat
10 I offentlig administrasjon
11 Spesielt forskningsoppdrag

Untitled Document

Yrk20ArYrke etter 20 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Annen forskning, statsstipendiat
1 Lærer i høyere skole
2 Universitetslærer (ikke stipendiat)
3 Annen skole
4 V/ bibliotek, museum, arkiv
5 Presse, forlag, krigsskole, privat adm.
6 Annet yrke
7 Vitenskapelig assistent
8 Studier, vit.skap. stilling i utland, annet stip.
9 Universitetsstipendiat, NAVF-stipendiat
10 I offentlig administrasjon
11 Spesielt forskningsoppdrag

Untitled Document

EmbKar2Embedseksamenskarakter2
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
10 1.0
11 1.1
12 1.2
13 1.3
14 1.4
15 1.5
16 1.6
17 1.7
18 1.8
19 1.9
20 2.0
21 2.1
22 2.2
23 2.3
24 2.4
25 2.5
26 2.6
27 2.7
28 2.8
29 2.9
30 3.0
31 3.1
32 3.2
33 3.3
34 3.4
35 3.5
36 3.6
37 3.7
38 3.8
39 3.9
40 4.0

Untitled Document

HovfKarHovedfagskarakter
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
10 1.0
11 1.1
12 1.2
13 1.3
14 1.4
15 1.5
16 1.6
17 1.7
18 1.8
19 1.9
20 2.0
21 2.1
22 2.2
23 2.3
24 2.4
25 2.5
26 2.6
27 2.7
28 2.8
29 2.9
30 3.0
31 3.1
32 3.2
33 3.3
34 3.4
35 3.5
36 3.6
37 3.7
38 3.8
39 3.9
40 4.0

Untitled Document

KarDiffDifferanse mellom Embedseksamenskarakter2 og Hovedfagskarakter
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Opp med (+) 0.3 eller mer
2 Opp med (+) 0.1 eller 0,2
3 0 (Ingen differanse)
4 Ned med (-) 0.1 eller 0.2
5 Ned med (-) 0.3 eller mer

Untitled Document

ArtLinjArtiumslinje 1940-52
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Real
2 Naturfag
3 Engelsk
4 Latin
5 Norrøn
6 Økonomisk gymnas
7 Russisk
8 Annet

Untitled Document

EmbKar3Embedseksamen relativ karakter
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Beste sjettedel av årskullet
2 Nestbeste sjettedel av årskullet
3 Tredje beste sjettedel av årskullet
4 Fjerde beste sjettedel av årskullet
5 Nest dårligste sjettedel av årskullet
6 Dårligste sjettedel av årskullet

Untitled Document

ForsKatForskerkategori
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Universitetslektor
2 Doktor
3 Litterær produksjon ut over en bok
5 Uproduktiv (regnes som blank)

Untitled Document

StipKatStipendiatkategori
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 NAVF, NTNF
2 NAVF, NTNF, vitenskapelig assistent
3 NAVF, NTNF - stipendiat el. vitenskapelig assist.
4 Stipendiat, NLVF, NTNF
5 Universitetsstipendiat

Untitled Document

FarYrk1Farsyrke: 1 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Ingeniør
1 Skole og vitenskap
2 Prest
3 Lege
4 Jurist (dommere, sentral/lokaladm, sakfører, etc.)
5 Offiser
6 Forretningsdrivende (leder/eier, proprietær etc.)
7 Lærer
8 Bonde
9 Funksjonær (høy/lav privat funk.+ off. funk.)
10 Håndverker, tekniker
11 Arbeider

Untitled Document

SFaYrk1Svigerfars yrke: 1 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Ingeniør
1 Skole og vitenskap
2 Prest
3 Lege
4 Jurist (dommere, sentral/lokaladm, sakfører, etc.)
5 Offiser
6 Forretningsdrivende (leder/eier, proprietær etc.)
7 Lærer
8 Bonde
9 Funksjonær (høy/lav privat funk.+ off. funk.)
10 Håndverker, tekniker
11 Arbeider

Untitled Document

ArbSt5Arbeidssted etter 5 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Oslo
1 Bergen
2 Trondheim, Stavanger
3 Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
4 Byer: Telemark, Agder, Rogaland
5 Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag
6 Byer: Nord-Norge
7 Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
8 Land: Telemark, Agder, Rogaland
9 Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag
10 Land: Nord-Norge
11 Utlandet

Untitled Document

ArbSt10Arbeidssted etter 10 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Oslo
1 Bergen
2 Trondheim, Stavanger
3 Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
4 Byer: Telemark, Agder, Rogaland
5 Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag
6 Byer: Nord-Norge
7 Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
8 Land: Telemark, Agder, Rogaland
9 Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag
10 Land: Nord-Norge
11 Utlandet

Untitled Document

ArbSt20Arbeidssted etter 20 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Oslo
1 Bergen
2 Trondheim, Stavanger
3 Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
4 Byer: Telemark, Agder, Rogaland
5 Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag
6 Byer: Nord-Norge
7 Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
8 Land: Telemark, Agder, Rogaland
9 Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag
10 Land: Nord-Norge
11 Utlandet

Untitled Document

TidsPerTidsperioder
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 1820 - 49
2 1850 - 69
3 1870 - 89
4 1890 - 1909
5 1910 - 19
6 1920 - 29
7 1930 - 39
8 1940 - 49
9 1950 - 59

Untitled Document

FarYrk2Farsyrke: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
10 Tekniker
11 Arbeider
12 Håndverker
13 Lavere privat funksjonær
14 Bonde
15 Politi, toll etc.
16 Lærer
17 Jernbane, post, etc.
18 Høyere privat funksjonær
19 Høyere spesialfunksjonær
21 Leder eller eier
23 Handlende
24 Proprietær
31 Dommer
32 Sentraladministrasjonen
33 Lokaladministrasjonen
35 Sakfører
36 Cand.jur.
41 Prest
42 Skole og vitenskap
43 Offiser
45 Lege
46 Ingeniør
51 Statsråd
61 Kunstner, litterat m.v.
62 Pensjonist, rentenist
99 Ugift m.v. (ingen svigerfar)

Untitled Document

SFaYrk2Svigerfars yrke: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
10 Tekniker
11 Arbeider
12 Håndverker
13 Lavere privat funksjonær
14 Bonde
15 Politi, toll etc.
16 Lærer
17 Jernbane, post, etc.
18 Høyere privat funksjonær
19 Høyere spesialfunksjonær
21 Leder eller eier
23 Handlende
24 Proprietær
31 Dommer
32 Sentraladministrasjonen
33 Lokaladministrasjonen
35 Sakfører
36 Cand.jur.
41 Prest
42 Skole og vitenskap
43 Offiser
45 Lege
46 Ingeniør
51 Statsråd
61 Kunstner, litterat m.v.
62 Pensjonist, rentenist
99 Ugift m.v. (ingen svigerfar)

Untitled Document

KjonnKjønn
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Mann
2 Kvinne