Physicians - edited data (Data_Medisinere)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Medisinere - Bearbeidd versjon (Data_Medisinere)

Dette er en oppgradert versjon av datasettet Data_RaaMedisinere. Data_RaaMedisinere er dokumentert i dokumentasjonen DOK1969_Medisinere.pdf. Oppgraderingen har skjedd ved hjelp av SAS-programmet Medisinere.sas. Se dokumentasjon og sas-program under overskriften Dokumentasjon.

Kodebok Kodebok

FAarFødselsår
Manglende data: Variabeltype:

ArtAarArtiumsår
Manglende data: Variabeltype:

EmbAarEmbedseksamensår
Manglende data: Variabeltype:

DodAarDødsår
Manglende data: Variabeltype:

EksTypEksamenstype
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Latinsk medisinsk embedseksamen i Norge
1 Norsk medisinsk embedseksamen i Norge
3 Latinsk medisinsk embedseksamen i Danmark
4 Dansk medisinsk embedseksamen i Danmark
5 Chir. akad.
6 Annen eksamen
7 Ingen eksamen

FodStdFødested
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Oslo
2 Akershus
3 Bergen, Trondheim, Stavanger
4 Andre byer og ladesteder
5 Landkommuner
6 Utlandet
9 Ikke opplyst

FodStd2Fødested, uteksaminert 1937-63
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Oslo
1 Bergen
21 Trondheim
22 Stavanger
30 Akershus (by)
31 Østfold (by)
33 Buskerud (by)
35 Vestfold (by)
37 Hedmark (by)
39 Oppland (by)
41 Telemark (by)
43 Østagder (by)
45 Vestagder (by)
47 Rogaland (by utenom Stavanger)
51 Hordaland (by utenom Bergen)
53 Sogn (by)
55 Møre (by)
57 Sør-Trøndelag (by utenom Trondheim)
59 Nord-Trøndelag (by)
61 Nordland (by)
63 Troms (by)
65 Finnmark (by)
66 Nordland (landkommune)
67 Troms (landkommune)
68 Finnmark (landkommune)
69 Svalbard (landkommune)
70 Akershus (landkommune)
71 Østfold (landkommune)
73 Buskerud (landkommune)
75 Vestfold (landkommune)
77 Hedmark (landkommune)
79 Oppland (landkommune)
80 Utlandet
81 Telemark (landkommune)
83 Østagder (landkommune)
85 Vestagder (landkommune)
87 Rogaland (landkommune)
91 Hordaland (landkommune)
93 Sogn (landkommune)
95 Møre (landkommune)
97 Sør-Trøndelag (landkommune)
99 Nord-Trøndelag (landkommune)

GeoLok5Geografisk lokalisering etter 5 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Oslo
1 Bergen
2 Trondheim, Stavanger
3 Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
4 Byer: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland
5 Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord)
6 Byer: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark)
7 Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
8 Land: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland
9 Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord)
10 Land: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark)
11 Utlandet

GeoLo10Geografisk lokalisering etter 10 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Oslo
1 Bergen
2 Trondheim, Stavanger
3 Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
4 Byer: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland
5 Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord)
6 Byer: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark)
7 Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
8 Land: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland
9 Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord)
10 Land: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark)
11 Utlandet

GeoLo20Geografisk lokalisering etter 20 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Oslo
1 Bergen
2 Trondheim, Stavanger
3 Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
4 Byer: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland
5 Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord)
6 Byer: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark)
7 Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
8 Land: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland
9 Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord)
10 Land: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark)
11 Utlandet

MFYrk3Fars yrke: 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
-2 Vet ikke om gift eller ugift
-1 Gift, men ingen opplysninger om sv.far
0 Ugift (ingen svigerfar)
0 Skomaker, snekker, baker, etc.
0 Urmaker, gullsmed, optiker, gravør, instr.maker
0 Boktrykker, typograf, grafiske fag
0 Bokbinder
0 Buntmaker
0 Fotograf
0 Tegner
0 Tanntekniker, laborant, o.l.
0 Massør
0 Fullmektig
0 Kontorfullmektig, skriver
0 Førstefullmektig, jernverksfullmektig
0 Ekspeditør, billettør
0 Gårdsfullmektig, bruksfullmektig, overgartner
0 Handelsfullmektig, handelsbetjent
0 Kontorist
0 Bankfullmektig
0 Kontorassistent
0 Bestyrer innen kontor og handel
0 Hovedkasserer
0 Direktør, underdirektør
0 Redaktør, journalist
0 Soussjef
0 Disponent
0 Revisjonssjef
0 Banksjef
0 Hovedbokholder
0 Salgssjef
0 Forretningsfører
0 Konsul
0 Revisor, trafikkrevisor, bankrevisor
0 Arkivar
0 Avd.sjef, distriktssjef, butikksjef
0 Kontorsjef
0 Sekretær
0 Kasserer, bank- f.eks.
0 Bokholder, bank, regnskapsfører
0 Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk, etc.
0 Kontrollør, overkontrollør
0 Forvalter, økonom, gods/skogsforvalter
0 Inkassator
0 Konsulent
100 Andre arbeideryrker
110 Arbeider
120 Sjømann, maskinist, stuert
130 Formann, stiger
140 Håndverkssvenn
150 Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann
160 Transportarbeider
170 Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann
180 Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør
200 Andre kontor- og handelsyrker
210 Butikkpersonale
220 Kontorpersonale
230 Selgere
231 Fullmektig
232 Selger
233 Ekspeditør, billettør
234 Handelsfullmektig, handelsbetjent
235 Kontorist, assistent
236 Bankfunksjonær
237 Bestyrer
240 Hovedkasserer, hovedbokholder
241 Direktør, underdirektør
242 Redaktør, journalist
243 Soussjef
244 Disponent, prokurist
245 Revisjonssjef, kontrollsjef
246 Banksjef
247 Forretningsfører
251 Konsul
252 Revisor (trafikkrevisor, bankrevisor)
253 Arkivar
260 Avd.sjef, distr.sjef, salgssjef, etc.
261 Kontorsjef
262 Sekretær
263 Bokholder, kasserer, regnsk.fører,inkass.
264 Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk-,etc.
265 Kontrollør, overkontrollør
266 Forvalter, økonom, godsforvalter, skogsforvalter
267 Konsulent
300 Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander)
310 Lensmann, underfogd
320 Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc.
330 Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer
331 Lærer og klokker (kirkesanger)
340 Underoffiser, kvartermester, fanejunker etc.
350 Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj.
360 Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc.
370 Kopist, kontorist, assistent
380 Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc.
390 Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander
400 Andre høyere private funksjonærer
410 Disponent
411 Prokurist
420 Direktør
421 Banksjef
430 Ingeniør
440 Personalsjef, salgssjef, reklamesjef, etc.
450 Skipsfører, styrmann
460 Bokholder, kasserer
470 Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester
480 Kontorsjef
490 Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer
510 Andre høyere off.funk. innen jus
511 Dommerfullmektig
512 Byrettsdommer
513 Sorenskriver
514 Lagmann
515 Høyesterettsdommer
516 Stiftsoverrettsassessor
520 Andre presteyrker (cand.theol.)
521 Lavere presteyrker, prest, kapellan
522 Sokneprest
523 Prost, stiftsprost
524 Biskop
526 Misjonær, misjonsprest
527 Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.)
530 Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep.
531 Fullmektig
532 Sekretær
533 Byråsjef
534 Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær
535 Direktoratsjef
536 Statsråd
537 Riksadvokat
540 Andre innen skoleverk og vitenskap
541 Adjunkt, lektor
542 Rektor
543 Lavere universitetsstilling
544 Professor
545 Universitetsadministrasjonen
546 Skoleinspektør, skoledirektør
547 Skolebestyrer
550 Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant)
551 Sekondløytnant
552 Premierløytnant
553 Kaptein
554 Major, kommandørkaptein
555 Oberst, oberstløytnant, kommandør
556 General, admiral
559 Kaptein, uspesifisert
560 Byskriver, rådstueskriver
561 Amtmann, fylkesmann
562 Fylkesfagsjef
563 Tollinspektør, tollkasserer
564 Borgermester
565 Politimester, politiinspektør etc
566 Rådmann
567 Kemner
568 Foged
569 Statslos
570 Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør)
571 Statsadvokat
572 Feiltast
600 Entreprenør, kontraktør etc.
609 Stallmester
610 Skogeier
611 Gårdbruker
612 Proprietær
613 Småbruker
614 Godseier
615 Gårdmann
616 Forpakter
617 Forstmann
618 Forstmester
619 Agronom
620 Innen fiske og fangst
621 Fisker
622 Væreier
631 Håndverk: bakermester, byggmester osv.
632 Industri: brukseier, fabrikkeier osv.
640 Andre innen handel: f.eks. møller,juveler
641 Kjøpmann, handelsborger
642 Høker
643 Grosserer
644 Agent, handelsreisende
645 Handelsmann - utliggerborger
646 Apoteker
647 Landhandler
648 Mekler (stadsmekler), assurandør
649 Bokhandler
650 Bankier, vekseler
660 Transport
661 Skipsfart, skipsreder
662 Speditør, dampskipsekspeditør
670 Hotell, restaurant etc.
680 Gårdeier
690 Avis og forlagsvirksomhet
710 Høyesterettsadvokat
720 Overretts-:sakfører og prokurator
730 Sakfører av lavere rang
731 Cand.jur.
740 Tannlege
750 Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør)
751 Lege: Privat praksis, alminnelig praksis
752 Lege: Privat praksis, uspesifisert
753 Sykehuslege
754 Offentlig lege
755 Militærlege
756 Sentraladministrasjonen
757 Lege: Vitenskapelig stilling
758 Lege, uspesifisert
759 Andre legeyrker
760 Ingeniør, (maskintekniker)
770 Arkitekt, stadskonduktør
780 Dyrlege
800 Kunstner, litterat, musikkoffiser
900 Pensjonist, rentenist

MSFYr3Svigerfars yrke: 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
-2 Vet ikke om gift eller ugift
-1 Gift, men ingen opplysninger om sv.far
0 Ugift (ingen svigerfar)
0 Skomaker, snekker, baker, etc.
0 Urmaker, gullsmed, optiker, gravør, instr.maker
0 Boktrykker, typograf, grafiske fag
0 Bokbinder
0 Buntmaker
0 Fotograf
0 Tegner
0 Tanntekniker, laborant, o.l.
0 Massør
0 Fullmektig
0 Kontorfullmektig, skriver
0 Førstefullmektig, jernverksfullmektig
0 Ekspeditør, billettør
0 Gårdsfullmektig, bruksfullmektig, overgartner
0 Handelsfullmektig, handelsbetjent
0 Kontorist
0 Bankfullmektig
0 Kontorassistent
0 Bestyrer innen kontor og handel
0 Hovedkasserer
0 Direktør, underdirektør
0 Redaktør, journalist
0 Soussjef
0 Disponent
0 Revisjonssjef
0 Banksjef
0 Hovedbokholder
0 Salgssjef
0 Forretningsfører
0 Konsul
0 Revisor, trafikkrevisor, bankrevisor
0 Arkivar
0 Avd.sjef, distriktssjef, butikksjef
0 Kontorsjef
0 Sekretær
0 Kasserer, bank- f.eks.
0 Bokholder, bank, regnskapsfører
0 Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk, etc.
0 Kontrollør, overkontrollør
0 Forvalter, økonom, gods/skogsforvalter
0 Inkassator
0 Konsulent
100 Andre arbeideryrker
110 Arbeider
120 Sjømann, maskinist, stuert
130 Formann, stiger
140 Håndverkssvenn
150 Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann
160 Transportarbeider
170 Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann
180 Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør
200 Andre kontor- og handelsyrker
210 Butikkpersonale
220 Kontorpersonale
230 Selgere
231 Fullmektig
232 Selger
233 Ekspeditør, billettør
234 Handelsfullmektig, handelsbetjent
235 Kontorist, assistent
236 Bankfunksjonær
237 Bestyrer
240 Hovedkasserer, hovedbokholder
241 Direktør, underdirektør
242 Redaktør, journalist
243 Soussjef
244 Disponent, prokurist
245 Revisjonssjef, kontrollsjef
246 Banksjef
247 Forretningsfører
251 Konsul
252 Revisor (trafikkrevisor, bankrevisor)
253 Arkivar
260 Avd.sjef, distr.sjef, salgssjef, etc.
261 Kontorsjef
262 Sekretær
263 Bokholder, kasserer, regnsk.fører,inkass.
264 Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk-,etc.
265 Kontrollør, overkontrollør
266 Forvalter, økonom, godsforvalter, skogsforvalter
267 Konsulent
300 Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander)
310 Lensmann, underfogd
320 Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc.
330 Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer
331 Lærer og klokker (kirkesanger)
340 Underoffiser, kvartermester, fanejunker etc.
350 Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj.
360 Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc.
370 Kopist, kontorist, assistent
380 Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc.
390 Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander
400 Andre høyere private funksjonærer
410 Disponent
411 Prokurist
420 Direktør
421 Banksjef
430 Ingeniør
440 Personalsjef, salgssjef, reklamesjef, etc.
450 Skipsfører, styrmann
460 Bokholder, kasserer
470 Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester
480 Kontorsjef
490 Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer
510 Andre høyere off.funk. innen jus
511 Dommerfullmektig
512 Byrettsdommer
513 Sorenskriver
514 Lagmann
515 Høyesterettsdommer
516 Stiftsoverrettsassessor
520 Andre presteyrker (cand.theol.)
521 Lavere presteyrker, prest, kapellan
522 Sokneprest
523 Prost, stiftsprost
524 Biskop
526 Misjonær, misjonsprest
527 Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.)
530 Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep.
531 Fullmektig
532 Sekretær
533 Byråsjef
534 Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær
535 Direktoratsjef
536 Statsråd
537 Riksadvokat
540 Andre innen skoleverk og vitenskap
541 Adjunkt, lektor
542 Rektor
543 Lavere universitetsstilling
544 Professor
545 Universitetsadministrasjonen
546 Skoleinspektør, skoledirektør
547 Skolebestyrer
550 Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant)
551 Sekondløytnant
552 Premierløytnant
553 Kaptein
554 Major, kommandørkaptein
555 Oberst, oberstløytnant, kommandør
556 General, admiral
559 Kaptein, uspesifisert
560 Byskriver, rådstueskriver
561 Amtmann, fylkesmann
562 Fylkesfagsjef
563 Tollinspektør, tollkasserer
564 Borgermester
565 Politimester, politiinspektør etc
566 Rådmann
567 Kemner
568 Foged
569 Statslos
570 Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør)
571 Statsadvokat
572 Feiltast
600 Entreprenør, kontraktør etc.
609 Stallmester
610 Skogeier
611 Gårdbruker
612 Proprietær
613 Småbruker
614 Godseier
615 Gårdmann
616 Forpakter
617 Forstmann
618 Forstmester
619 Agronom
620 Innen fiske og fangst
621 Fisker
622 Væreier
631 Håndverk: bakermester, byggmester osv.
632 Industri: brukseier, fabrikkeier osv.
640 Andre innen handel: f.eks. møller,juveler
641 Kjøpmann, handelsborger
642 Høker
643 Grosserer
644 Agent, handelsreisende
645 Handelsmann - utliggerborger
646 Apoteker
647 Landhandler
648 Mekler (stadsmekler), assurandør
649 Bokhandler
650 Bankier, vekseler
660 Transport
661 Skipsfart, skipsreder
662 Speditør, dampskipsekspeditør
670 Hotell, restaurant etc.
680 Gårdeier
690 Avis og forlagsvirksomhet
710 Høyesterettsadvokat
720 Overretts-:sakfører og prokurator
730 Sakfører av lavere rang
731 Cand.jur.
740 Tannlege
750 Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør)
751 Lege: Privat praksis, alminnelig praksis
752 Lege: Privat praksis, uspesifisert
753 Sykehuslege
754 Offentlig lege
755 Militærlege
756 Sentraladministrasjonen
757 Lege: Vitenskapelig stilling
758 Lege, uspesifisert
759 Andre legeyrker
760 Ingeniør, (maskintekniker)
770 Arkitekt, stadskonduktør
780 Dyrlege
800 Kunstner, litterat, musikkoffiser
900 Pensjonist, rentenist

NyFYrk1Fars yrke: 1. kolonne av 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Håndverk, handel og kontor
1 Arbeider
2 Lavere privat funksjonær
3 Lavere offentlig funksjonær
4 Høyere privat funksjonær
5 Høyere offentlig funksjonær
6 Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer
7 Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer
8 Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør
9 Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos.
10 Vet ikke, ingen opplysning, ugift

NySFYr1Svigerfars yrke: 1. kolonne av 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Håndverk, handel og kontor
1 Arbeider
2 Lavere privat funksjonær
3 Lavere offentlig funksjonær
4 Høyere privat funksjonær
5 Høyere offentlig funksjonær
6 Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer
7 Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer
8 Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør
9 Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos.
10 Vet ikke, ingen opplysning, ugift

MYrkMaxEget 60-års eller maksimalyrke
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Privatpraktiserende lege, spesialist
1 Privatpraktiserende lege, alminnelig
2 Privatpraktiserende lege, uspesifisert
3 Sykehuslege
4 Offentlig lege, distriktslege, bylege
5 Militærlege
6 Sentraladministrasjonen
7 Vitenskapelig stilling
8 Stipendium
9 Andre (ikke nådd 60 års alder)
10 Professor, dosent, overlege v/Rikshospitalet
11 Feiltast

MArtKarArtiumskarakter
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Særdeles tilfredsstillende
2 Meget tilfredsstillende
3 Tilfredsstillende
4 Noget tilfredsstillende
9 Ukjent/feiltast

MEmbKarEmbedseksamenskarakter
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Laud uspesifisert
1 Laud m/ innstilling
2 Laud 1
3 Laud 2
4 Haud 1
5 Haud 2
6 Dansk med. emb.eks.: 1. karakter
7 Chir Akad.: 2. karakter
8 Norsk med.emb.eks.: 3. karakter
9 Haud uspesifisert

Still1Stilling etter 1 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Privatpraktiserende lege, spesialist
1 Privatpraktiserende lege, alminnelig
2 Distriktslege, bylege, assistent hos slik lege
3 Militærlege
4 Lege, ikke ved universitetssykehus
5 Underordnet lege ved universitetssykehus
6 Prof., dosent, overlege, avd.lege, v/univ.sykehus
7 Universitetslærer, basalfag
8 Videre studerende
9 Stipendiat, vitenskapelig assistent, hjelpelærer
10 Offentlig administrasjon
11 Ved forskningsinstitutt

Still5Stilling etter 5 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Privatpraktiserende lege, spesialist
1 Privatpraktiserende lege, alminnelig
2 Distriktslege, bylege, assistent hos slik lege
3 Militærlege
4 Lege, ikke ved universitetssykehus
5 Underordnet lege ved universitetssykehus
6 Prof., dosent, overlege, avd.lege, v/univ.sykehus
7 Universitetslærer, basalfag
8 Videre studerende
9 Stipendiat, vitenskapelig assistent, hjelpelærer
10 Offentlig administrasjon
11 Ved forskningsinstitutt

Still10Stilling etter 10 år
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Privatpraktiserende lege, spesialist
1 Privatpraktiserende lege, alminnelig
2 Distriktslege, bylege, assistent hos slik lege
3 Militærlege
4 Lege, ikke ved universitetssykehus
5 Underordnet lege ved universitetssykehus
6 Prof., dosent, overlege, avd.lege, v/univ.sykehus
7 Universitetslærer, basalfag
8 Videre studerende
9 Stipendiat, vitenskapelig assistent, hjelpelærer
10 Offentlig administrasjon
11 Ved forskningsinstitutt

BasInstVært ved basalinstitutt
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Vært ved basalinstitutt

UtlBoUtenlandsopphold
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 I utland nå og ca.5 år+, eller v/alle reg.punkt
2 I utland v/to reg.punkt el. sist reg. i utland
3 10 års yrke i utlandet
4 5 års yrke i utlandet
5 1 års yrke i utlandet

FarYrk1Fars yrke: 1 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Arbeider, håndverker, funksjonær, gårdbruker
2 Selvst.nær.driv., leder/eier, handlende, etc
3 Jurist
4 Prest
5 Skoleverk og vitenskap
6 Offiser
7 Lege, tannlege, dyrlege
8 Ingeniør, arkit., statsråd, kunst., pensjon.,etc
9 Vet ikke

SFaYrk1Svigerfars yrke: 1 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Arbeider, håndverker, funksjonær, gårdbruker
2 Selvst.nær.driv., leder/eier, handlende, etc
3 Jurist
4 Prest
5 Skoleverk og vitenskap
6 Offiser
7 Lege, tannlege, dyrlege
8 Ingeniør, arkit., statsråd, kunst., pensjon.,etc
9 Vet ikke

BergenEUteksaminert i Bergen
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Uteksaminert i Bergen

HustruFHustrus fødested
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Oslo
1 Bergen
2 Trondheim og Stavanger
3 Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
4 Byer: Telemark, Agder, Rogaland
5 Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag
6 Byer: Nordland, Troms, Finnmark
7 Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud
8 Land: Telemark, Agder, Rogaland
9 Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag
10 Land: Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard
11 Utlandet

FarYrk2Fars yrke: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
10 Tekniker
11 Arbeider
12 Håndverker
13 Lavere privat funksjonær
14 Jord- og skogbruk
15 Politi, toll, underoffiser
16 Klokker, lærer
17 Jernbane, post, telegraf, etc.
18 Privat funksjonær mellomgruppe
19 Skipsførere, styrmann og loser
21 Bedriftsleder eller -eier, konsuler
23 Handlende
24 Proprietær og godseier
31 Dommere
32 Sentral- og lokaladministrasjonen
33 Statslos og 571(ukjent)
35 Prakt. jur.
36 Cand. jur.
41 Prest
42 Skole og vitenskap
43 Offiser
44 Ukjent (tast 44)
45 Lege, tannlege, dyrlege
46 Ingeniør, arkitekt, fylkesfagsjef
47 Uspesifisert
51 Statsråd
61 Kunstner, litterat
71 Rentier, pensjonist, gårdeier
80 Ukjent (alle m/første siffer 8)
90 Feiltast
99 Vet ikke

SFaYrk2Svigerfars yrke: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
10 Tekniker
11 Arbeider
12 Håndverker
13 Lavere privat funksjonær
14 Jord- og skogbruk
15 Politi, toll, underoffiser
16 Klokker, lærer
17 Jernbane, post, telegraf, etc.
18 Privat funksjonær mellomgruppe
19 Skipsførere, styrmann og loser
21 Bedriftsleder eller -eier, konsuler
23 Handlende
24 Proprietær og godseier
31 Dommere
32 Sentral- og lokaladministrasjonen
33 Statslos og 571(ukjent)
35 Prakt. jur.
36 Cand. jur.
41 Prest
42 Skole og vitenskap
43 Offiser
44 Ukjent (tast 44)
45 Lege, tannlege, dyrlege
46 Ingeniør, arkitekt, fylkesfagsjef
47 Uspesifisert
51 Statsråd
61 Kunstner, litterat
71 Rentier, pensjonist, gårdeier
80 Ukjent (alle m/første siffer 8)
90 Feiltast
99 Vet ikke

ProdDokProduksjon doktorgrad
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Ikke doktorgrad, ingen produksjon
2 Ikke doktorgrad, noen produksjon
3 Ikke doktorgrad, betydelig produksjon
4 Doktorgrad, noen produksjon
5 Doktorgrad, betydelig produksjon
6 Doktorgrad etter 1940

KjonnKjønn
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Mann
2 Kvinne

IdNrIdentitetsnummer
Manglende data: Variabeltype: