Voluntary organizations (B1905_Orgverv)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Frivillige organisasjoner (B1905_Orgverv)

Tabellen inneholder opplysninger om stortingsrepresentanters medlemskap i frivillige organisasjoner for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1905 til 1945. Frivillige organisasjoner omfatter i hovedsak virksomheter som har en ikke-kommersiell basis. Unntak er ulike former for samvirke. Samvirke er med fordi de har et betydelig videre siktemål enn profitt.

Opplysningene variererer både når det gjelder type organisasjon og geografisk virkeområde. Videre vil det forekomme underrapportering av deltagelse i frivillige organisasjoner. Spesielt gjelder dette for representanter som har sentrale lederverv på nasjonalt plan. Dette fordi bare prestisjetunge verv blir rapportert.

Personlig identifiseringsnummer (Person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Nummer på aktiviteten (Postnummer)

Opprinnelig rekkefølge på aktivitetene fra biografiene.

Verv (Stilling)

Tekstfelt med navn på stilling/verv. Inneholder stillingsnavnet slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Institusjon (Institusjon)

Året aktiviteten startet (Fra_aar)

Året aktiviteten opphørte (Til_aar)

Merknad/tilleggsopplysning (Merknad)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.