MPs' committee status (B1905_Komite_per_sesjon)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Representantenes stillinger i komiteene (B1905_Komite_per_sesjon)

Tabellen gir informasjon om hva slags stilling (formann, nestformann, medlem, ordfører eller varamedlem) representantene hadde i de ulike komiteene fordelt på de ulike periodene.

Datakvaliteten er generelt god. Merk at varamedlemmene i spesialkomiteene ikke er med.

Personlig identifiseringsnummer (person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene

Periode kode (PERIODE)

Viser hvilken periode stillingen gjelder for.

Komite kode (Komitekode)

Kode for hvilken komite stillingen gjelder for.

Stilling innen komiteen (Status)

Sier hva slags stilling representanten har i komiteen.

Annen stilling (Status2)

Gir informasjon om representanten hadde ulike stillinger i en komite innen samme periode.

Start posisjon (Start)

Gir informasjon om representanten var med i komiteen fra start av i stortingsperioden (1), eller ikke (0).

Kommentar (Kommentar)

Kommentar til representantens stilling i komiteen.