Biografier

Paal Olav Berg


Født: 18.01.1873
Død: 24.05.1968
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 20.02.1919 - 20.06.1920
Statsråd Justis- og politidepartementet 25.07.1924 - 04.03.1926

Personalia:

Født 18.01.1873, Hammerfest.
Sønn av tollkasserer Marius Ørbek Berg (1829-1904) og Anette Karoline Rotnes (1838-1891).

Utdanning og yrke:

Student - Fredrikstad skole (1890)
Cand.jur. (1895)
Studerte rettsvitenskap (Mantheyske legat) - Berlin og London (1899-1900)

Sensor - Juridisk embetseksamen
Fullmektig hos sorenskriveren - Larvik (1895)
Fullmektig - Advokat G. Blom i Oslo (1897-1899)
Ekstraord. assessor - Kristiania byrett (1900)
Høyesterettsadvokat (1902)
Ekstraord. assessor - Høyesterett (1913)
Assessor - Høyesterett (1918)
Justitiarius - Høyesterett (1929-1946)
Riksmeglingsmann (1946-1948)

Offentlige verv:

Sekretær - Renbeitekommisjonen (1907)
Sekretær - Voldsgiftsretten om renbeitesaken i Købengavn (1909)
Utarbeidet - Utkast til lov om megling og voldgift i arbeidstvister [oppdrag fra justisdep.] (1911-1919)
Sekretær - Utenrikskommisjonen (1912-1912)
Utarbeidet - Forslag til lov om off. tjenestemenns rettsstilling [oppdrag fra justisdep.] (1912-1919)
Formann - Komiteen til revisjon av fabrikktilsynslovgivningen (arbeidervern) (1916)
Formann - Arbeidsretten (1916-1919)
Formann - Arbeiderkommisjonen (1918-1919)
Medlem - Delegasjonen til traktatforhandlinger med Frankrike, Spania og Portugal (1920-1921)
Formann - Vinmonopolkomiteen (1921-1919)
Styremedlem - Vinmonopolet (1922-1926)
Medlem - Komiteen om alkohollovkontrollen (1923-1919)
Formann - Den norske delegasjon til den internasjonale arbeidskonferanse i Genéve (1925-1925)
Formann - Arbeidsretten (1926-1947)
Opmann - Voldgiftsaker om arbeidstvister [før Arbeidsretten ble opprettet] (1926-1947)
Formann - Arbeidsfredskt. (1930-1919)
Medlem - Komiteen om den juridiske eksamensordning (1931-1919)
Formann - Den norske delegasjon til den internasjonale arbeidskonferanse i Genéve (1931-1925)
Formann - Foreningslovkomm. (1933-1919)
Formann - Komiteen om ankeordningen i sivile saker (1934-1919)
Visepresident - Den internasjonale arbeidskonferanse i Genéve (1935-1925)
President - Den maritime arbeidskonferanse i Genéve (1935-1925)
President - Den maritime arbeidskonferanse i Genéve (1936-1925)
Styremedlem - Den internasjonale arbeidsorganisasjon (1937)
Formann - Den internasjonale arbeidsorganisasjon (1938-1939)
Utsending - Den maritime arbeidskonferanse i San Fransisco (1948-1925)

Verv i organisasjoner:

Styremedlem - Carnegies heltefond for Norge
Styremedlem - Det norske Samlaget [departementsvalgt]
Formann - Bygg ditt Land ( -1949)
Styremedlem - Det Norske Teatret (1912-1914)
Formann - Det norske styre for de nordiske juristmøter (1934)
Medlem - Videnskaps-Akademiet (1934)

Litteratur:

Utga - Kommentarutgaver av konkurslovgivningen (med H. Koss), av arbeidstvistloven samt Arbeidsrettens domssamlinger
Art. forf. - En rekke foredrag og artikler, trykt forskjellige steder, f.eks. I Sosialt Arbeid, Revue International du Travail, Norsk Kringkastings serieforedrag, Sosial Handbok for Norge m.fl.
Utga - Registre til Norske Retstidende (1891-1910)
Utga - Arbeidsrett (1930)
Utga - Retten til arbeid (1945)
Art. forf. - I Arven fra Eidsvold [avsnittet Grunnloven og menneskerettighetene] (1945)
Utga - For Godvilje og rett (1947)

Diverse:

Okkupasjonen: Berg var en sentral skikkelse under forhandlingene med tyskerne i 1940, og han sto som leder av Hjemmefronten under okkupasjonen. Fra 21. des 1940 var han med samtlige medlemmer av Høyesterett ute av funksjon som protest mot den tyske Reichskommissars trusler mot Høyesterett. Etter frigjøringen tiltrådte han igjen. Ble arrestert i febr. 1941, men løslatt den følgende dags aften. I juni 1945 avslo han å danne regjering.