Publikasjoner om Helseforetak

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Helseforetak.

58 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Kan helseinstitusjoner styres som private bedrifter? Om modernisering, effektivisering og internfakturering av kjøkkentjenesten ved Haukeland Sykehus. Vikse, Mentz
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sentralisering og fristilling. Et resultat av instrumentalitet eller institusjonelle faktorer? : en reorganiseringsstudie av sykehusreformen 2000- 2001. Lunder, Jens Kato
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Ledelse i en endringsprosess en studie av toppledere i fire lokale helseforetak. Kari Kjos
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Profesjonell ledelse i sykehus. En studie av styresammensetning og topplederrekruttering i helseforetak. Hegrenes, Odd Rune
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Helseforetak og kommunikasjon: en studie av en kommunikasjonsstrategis betydning i et helseforetak Svendsen, Therese
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 "Det kommuniserende hospital": en studie av informasjonsvirksomheten ved tre lokale helseforetak på Vestlandet Holme, Anbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Økonomisk krise? : en spillteoretisk undersøkelse av underskuddene i sykehusvesenet Brandtzæg, Halfdan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Foretak, management og medikrati. En sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i spesialisthelsetjenesten Torjesen, Dag Olaf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Institutional reform and governance in the Scandinavian hospital fields: the dynamics of and between change and control Neby, Simon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Styrets roller og økonomistyring : En studie av styremedlemmenes oppfatninger av styrets roller og økonomistyring i de lokale helseforetakene Sæther, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Endringsledelse - fleip eller fakta? En studie av ansatte og ledere sine opplevelser av en endringsprosess i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen HF Vikøren, Elisabeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Et nytt grep på helse-Norge? : En prosess- og innholdsanalyse av forslaget om samhandlingsreform Høverstad, Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Ansvarsmekanismer i helseforetaksmodellen. Om endringer i fødetilbudet ved to lokalsykehus Kalsnes, Ingrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Forandring fryder? : en studie om endringsprosessen i et helseforetak Nilsen, Jørgen ; Grongstad, Line Strømhaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Oppfølging av rapporterings- og dokumentasjonskrav i profesjonelle byråkratier Pedersen, Ida Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 New Public Management i helsevesenet, en suksess?: En flernivåanalyse av hvordan legene vurderer sykehusreformens effekt Hillestad, Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Ressurspooler i sykehus - en organisasjonsteoretisk studie Barstad, Gina Knutson
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Mål- og resultatstyring i offentlig psykisk helsevern for voksne: En casestudie av tre voksen-/allmennpsykiatriske poliklinikker Mahdi, Souhail Kais
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Ventetider ved norske sykehus. En analyse av politiske tiltak for å redusere ventetider Gavelstad, Hilde
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Utfordringer ved implementering av virksomhetsarkitektur : en casestudie i Helse Sør-Øst RHF Nygård, Martin Andreas Gulliksen
Rapport 2001 Motmelding til høringsnotat fra Sosial- og helsedepartementet om "Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten og forslag til lov om helseforetak m.m." Arnesen, Trude
Rapport 2001 Motmelding 2 til høringsnotat fra Sosial- og helsedepartementet om "Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten og forslag til lov om helseforetak m.m." og Ot. prp. nr 66(2000-2001) "Om lov om helseforetak m.m." Arnesen, Trude
Rapport 2002 Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak Bjorvatn, Afsane ; Kjerstad, Egil ; Sannarnes, Jan Gaute ; Sunnevåg, Kjell J.
Rapport 2002 Finansiering av helseforetak basert på relative prestasjoner Kjerstad, Egil ; Olsen, Trond E.
Rapport 2003 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 1. februar 2002 : avgitt til Helsedepartementet 17. desember 2002 Hagen, Terje P ; Norge Helsedepartementet
Rapport 2004 Veien frem til sykehusreformen. En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. Herfindal, Sturla
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2005 Fra stykkevis til helt: en sammenhengende helsetjeneste : innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 17. oktober 2003 : avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 1. februar 2005 Wisløff, Nils Fr ; Utvalg for å vurdere samhandlingen innen helsetjenesten
Rapport 2005 Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005: en prosessevaluering : sluttrapport Ståle Harald Opedal og Inger Marie Stigen (red.). Nils Finstad, Trude Gjernes, Sissel Hovik, Terje Lie og Hilmar Rommetvedt
Rapport 2006 Hvordan håndterer styrene i helseforetak konflikt mellom incentiver i økonomisk styring og regelstyring? Holm, David
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990 Bøgh, Peter Chr. [et.al].
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport 2007 Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser Enehaug, Heid og Taran Thune
Rapport 2008 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak: utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. desember 2006 : avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2008. Magnussen, Jon ; Norge Helse- og omsorgsdepartementet
Rapport 2008 Økonomisk styring i helseforetak : avdelingslederens holdning til økonomiansvar Nyland, Kari ; Østergren, Katarina
Rapport 2008 NOU 2008: 2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak Jon Magnussen (leder), Anne Sissel Faugstad, Beate Stang Aas, Ingerid Gunnerød, Ola Mørkved Rinnan, Jan Erik Askildsen, Trine Magnus, Trond Bjørnenak, Helge Bryne, Fredrik Carlsen, Anne Wenche Emblem, Terje P. Hagen, Anne Karin Lindahl og Tore Robertsen
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2012 Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen
Rapport 2015 Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst Rohde, Tarald (SINTEF), Hans Torvatn (SINTEF), Jon Magnussen (NTNU), Birgitte Kalseth (SINTEF til oktober 2013), Jan Lippestad (SINTEF), Pål Martinussen (NTNU)
Rapport 2018 Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging. Difi-rapport 2018:8 Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2019 NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak Magnussen, Jon; Barane, AM; Borge, LE; Falch, JG; Gaaserød, H; Kaarbøe, O; Kalseth, Jorid; Karlsen, P; Sandset, PM; Tell, Grethe S.
Notat 2003 The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison Byrkjeflot, Haldor og Simon Neby
Notat 2003 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per og Ståle Opedal, Inger Marie Stigen.
Notat 2004 Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform. Christensen, Tom, Per Lægreid & Inger Marie Stigen
Notat 2005 Strukturer og reformer. En kvalitativ analyse av reformen ”enhetlig ledelse” sett i lys av sykehusets arbeidsorganisering. Sveri, Torgeir
Notat 2016 Direktorat eller foretak? En drøfting av ulike tilknytningsformer for spesialisthelseforvaltningen Solumsmoen, Dag og Trond Kråkenes
Tidsskriftsartikkel 2003 Når sykehus blir butikk - effekter på styring, profesjoner og brukere. Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2005 Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre til effektivitetsforbedringer i norske sykehus? Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2008 The end of the decentralised model of healthcare governance?; Comparing developments in the Scandinavian hospital sectors Byrkjeflot, Haldor ; Neby, Simon
Tidsskriftsartikkel 2012 Compliance and non-compliance with a superordinate directive document Hernes, Helge ; Erdvik, Grete Krüger
Tidsskriftsartikkel 2013 Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France BEZES, P., FIMREITE, A. L., LIDEC, P. L. and LÆGREID, P
Tidsskriftsartikkel 2013 Agencification and Corporatization in Norway 1947–2011 Lægreid, Per, Paul G. Roness & Vidar Rolland
Tidsskriftsartikkel 2013 Reshaping public accountability: hospital reforms in Germany, Norway and Denmark Mattei, Paola ; Mitra, Mahima ; Vrangbæk, Karsten ; Neby, Simon ; Byrkjeflot, Haldor ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2013 Både hierarkisk styring og nettverk – En studie av utviklingen i styringen av norske sykehus Byrkjeflot, Haldor & Kari Guldbrandsøy
Tidsskriftsartikkel 2017 The Scandinavian Model in Healthcare and Higher Education: Recentralising, Decentralising or Both? Torjesen, Dag Olaf; Foss Hansen, Hanne; Pinheiro, Romulo; Vrangbæk, Karsten