Rune J. Sørensen (leder), Bjørn Magne Eggen, Anne Grette, Tove Hafnor, Asbjørn Hofsli, Gunhild Johansen, Paul M. Nilsen, Åse Annie Opsjøn, Kari Rolstad, Robert Rustad, Knut E. Schrøder, Tove Stangnes, Geirmund Unsgård, Nils Fr. Wisløff, Hans Petter Aarseth, Vidar Oma Steine, Arne Fosseng, Brit Mari Heggøy, Nina K. Lidahl, Øystein Solheim Lien (1999):

NOU 1999: 15 Hvor nært skal det være?— Tilknytningsformer for offentlige sykehus

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a8959adf42204849aee839d402ba0616/no/pdfa/nou199919990015000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1999-15/id141741/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 18. september 1998.
Avgitt til Sosial- og helsedepartementet 23. mars 1999.

Se også:
- Ot.prp. nr. 25 (1999-2000) - Om lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m.

Antall sider:

182

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4674

Disse opplysningene er sist endret:

17/8 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Sosial- og helsedepartementet nedsatte 18. september 1998 et utvalg for å utrede tilknytningsformer for offentlige sykehus.

Utvalget legger med dette fram sin utredning. Utredningen er enstemmig der hvor det ikke framgår noe annet.