Anne Kari Lande Hasle (leder), Bjørn Engum, Espen Frøyland, Lena Grønland, Süleyman Günenc, Nils Øivind Helander, Mariann Hva,l Terje Karterud, Hanne Skaaden (2014):

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor — et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a47e34bc4d7344a18192e28ce8b95b7b/no/pdfs/nou201420140008000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-8/id2001246/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 2013.
Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 24. september 2014.

ISBN-nummer:

978-82-583-1205-2

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Danmark, Sverige, Finland Island, Australia, Storbritannia

NSD-referanse:

4597

Disse opplysningene er sist endret:

2/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon av 23. august 2013 ble det oppnevnt et utvalg som skulle utrede bruk av tolk i offentlig sektor.
Tolkeutvalget legger med dette frem sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.