Hege Skjeie (leder), Ronald Craig, Helga Eggebø, Anne Britt Flemmen, Cathrine Holst, Øystein Gullvåg Holter, Anders Todal Jenssen,Kjell Erik Lommerud, Marjan Nadim, Sevil Sümer, Mari Teigen, Thomas Michael Walle (2011):

NOU 2011: 18 - Struktur for likestilling

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/d0ce229f4f8646afaf4fcaa95d5bb884/no/pdfs/nou201120110018000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-18/id663064/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 12. februar 2010.
Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 15. november 2011.

Se også:
- Meld. St. 44 (2012–2013) - Likestilling kommer ikke av seg selv
- NOU 2012: 15 - Politikk for likestilling

Antall sider:

194

ISBN-nummer:

978-82-583-1113-0

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Danmark, Sverige, Finland

NSD-referanse:

4577

Disse opplysningene er sist endret:

25/5 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon av 12. februar 2010 ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. I tillegg til utredningen som avgis høsten 2012 skal utvalget, etter presisert mandat datert 21. oktober 2010, levere en gjennomgang og vurdering av virkemiddelapparatet knyttet til likestillings- og diskrimineringsfeltet. Likestillingsutvalget legger med dette frem sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.