Osmund Kaldheim (leder), Rita Abrahamsen, Solfrid Berntsen, Marco Elsafadi, Inés Hardoy, Knut Kjeldstadli, Toril Sundal Leirset, Jill Loga, Julia Maliszewska, Norvald Mo, Obiajulu Odu, Ambreen Pervez, Asle Toje, Dhayalan Velauthapillai, Thomas Wanjohi, Henriette Sinding Aasen Ragnhild Aashaug (2011):

NOU 2011: 14 Bedre integrering — Mål, strategier, tiltak

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/f5f792d1e2d54081b181655f3ca2ee79/no/pdfs/nou201120110014000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-14/id647388/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. april 2010.
Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. juni 2011

Antall sider:

468

ISBN-nummer:

978-82-583-1105-5

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Canada

NSD-referanse:

4574

Disse opplysningene er sist endret:

25/5 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Inkluderingsutvalget ble satt ned i statsråd 30. april 2010. I utvalgets mandat heter det at «Utvalget skal gjennom sitt arbeid løfte fram utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge, og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i inkluderings- og integreringspolitikken. Utvalget skal ta utgangspunkt i foreliggende forskning og kunnskap på feltet, og i sitt arbeid legge vekt på arbeidsliv, utdanning og deltakelse i demokrati og sivilsamfunn.» Utvalget legger med dette fram sin utredning og forslag til mål, strategier og tiltak.