Jan Fagerberg (leder), Gry Agnete Alsos, Marianne Andreassen, Ådne Cappelen, Inge Jan Henjesand, Astrid Lægreid, Curt Rice, Agnar Sandmo, Randi Søgnen (2011):

NOU 2011: 6 - Et åpnere forskningssystem

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/abb0967dae1146b5bc2912728bf2fa9d/no/pdfs/nou201120110006000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-6/id641690/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 18. desember 2009
Avgitt til Kunnskapsdepartementet 2. mai 2011

Antall sider:

173

ISBN-nummer:

978-82-583-1088-1

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4566

Disse opplysningene er sist endret:

12/5 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon av 18. desember 2009 ble det oppnevnt et ekspertutvalg til å foreta en utredning av god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning. Utvalget legger med dette fram sin utredning.