Sissel Østberg (leder), Hasan Ajnadzic, Bashar Al-Raho, Aina Bigestans, Agneta Bolinder, Sølvi Ona Gjul, Nina Tangnæs Grønvold, Rita Kumar, Bodil Labahå, Pernille Pettersen Smith, Håvard Vederhus, Anders Bakken, Petter de Presno Borthen, Helge Jagmann, Arne Rekdal Olsen (2010):

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring — Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/4009862aba8641f2ba6c410a93446d29/no/pdfs/nou201020100007000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2010-7/id606151/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. oktober 2008.
Avgitt til Kunnskapsdepartementet 1. juni 2010

Antall sider:

418

ISBN-nummer:

978-82-583-1058-4

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4555

Disse opplysningene er sist endret:

29/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Opplæring for flerspråklige/minoritetsspråklige barn, unge og voksne byr både på muligheter og utfordringer. Utvalget ønsker å understreke verdien av flerspråklighet og kulturell kompetanse i dagens internasjonale arbeidsmarked. Både den kompetansen og de erfaringer innvandrere har med seg til Norge, kan være svært nyttig i en globalisert verden.

Det finnes ikke ett svar på hvordan det kan gis et best mulig opplæringstilbud til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Det er nødvendig med en kjede av tiltak, og det kan være behov for forskjellige typer tiltak avhengig av situasjonen og den enkeltes forutsetninger. Innvandrerbefolkningen er meget sammensatt og landet vårt er preget av store lokale forskjeller, selv om vi har et skolesystem som i utgangspunktet skal være likt for alle.