Jon Magnussen (leder), Anne Sissel Faugstad, Beate Stang Aas, Ingerid Gunnerød, Ola Mørkved Rinnan, Jan Erik Askildsen, Trine Magnus, Trond Bjørnenak, Helge Bryne, Fredrik Carlsen, Anne Wenche Emblem, Terje P. Hagen, Anne Karin Lindahl og Tore Robertsen (2008):

NOU 2008: 2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/d36f4ddb70f04af19182a582d0878da0/no/pdfs/nou200820080002000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2008-2/id497898/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. desember 2006.
Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2008.

Antall sider:

151

ISBN-nummer:

978-82-583-0951-9

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia

NSD-referanse:

4542

Disse opplysningene er sist endret:

23/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: