Helga Aune (leder), Irene Dahl Andersen, Sofie Carlsen Bergstrøm, Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Dag Olav Hessen, Stine Jørgensen, Kjell Magne Mælen, Haakon Riekeles, Britt Elin Steinveg og Karl Harald Søvig (2020):

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/65a475004027495a8009b359e253b19e/no/pdfs/nou202020200003000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-3/id2690294/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018.
Avgitt til Kunnskapsdepartementet 13. februar 2020.

Antall sider:

468

ISBN-nummer:

978-82-583-1439-1

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge,Sverige, Danmark, Finland

NSD-referanse:

4535

Disse opplysningene er sist endret:

22/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Universitets- og høyskolelovutvalgets mandat har vært å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter og høyskoler, og regelverket for studentvelferd. Målet med arbeidet har vært å utforme et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene og for studenter og ansatte. Utvalget forslår en ny universitets- og høyskolelov, som er ment å erstatte dagens universitets- og høyskolelov. Utvalget har foretatt en grundig vurdering av alle sider av loven, og foreslår flere endringer. Utvalget har også vurdert grenseflatene mellom universitets- og høyskoleloven og lov om studentsamskipnader.