Finne, Håkon; Jordal, Hilde; Landmark, Andreas D.; Samset, Knut Fredrik; Stene, Trine Marie (2019):

En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R

SINTEF Digital

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2632707/sintef_2019-01389.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2632707

Kommentar:

RAPPORTNR: 2019:01389

Antall sider:

76

ISBN-nummer:

978-82-14-06236-6

NSD-referanse:

4525

Disse opplysningene er sist endret:

20/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt relevans, løsningens levedyktighet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Da investeringen ble gjort, var den internasjonalt omforente GSM-R-standarden ti år gam-mel, en anselig alder innen mobiltelefoniens verden. Løsningen ville tilfredsstille behovene for talekommunikasjon og datatransport i lang tid, men den ville først komme til sin fulle rett med ytterligere investering i et signal- og togframføringssystem (kalt ERTMS) som så vidt er påbegynt installert nå, ytterligere ti år senere. Altså var det en investering for framtiden – med en teknologi som blir foreldet i øvrige samfunnssektorer lenge før den gir full uttelling i jernbanen. Nye standarder er under utvikling.