Capgemini Consulting (2017):

Områdegjennomgang av Statens vegvesen

Oslo: Capgemini Consulting

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/b7faf38b396f44d4a735fb6c783d612c/hovedrapport.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/omradegjennomgang-av-statens-vegvesen/id2622977/

Kommentar:

Kun utdrag av sammendraget vises her.

Antall sider:

240

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3469

Disse opplysningene er sist endret:

24/3 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Formålet med områdegjennomgangen av Statens vegvesen er å legge grunnlaget for mulige endringer slik at etaten kan bli mer effektiv. Capgemini Consulting har på oppdrag for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet utarbeidet et underlag til første del av områdegjennomgangen. I vurderingen av effektiviseringspotensial i Statens vegvesen, er det brukt en «ovenfra og ned» tilnærming. Capgemini Consulting har gjennomført vurderinger, avdekket effektiviseringspotensial og utarbeidet anbefalinger og -tiltak knyttet til:

a. Forbedring av effektiviseringsprogrammet, herunder om målene i effektiviseringsprogrammet bør justeres.
b. Tjenestestrukturen/tjenestetilbudet på trafikant- og kjøretøyområdet (TK).
c. Støttefunksjoner, herunder økt grad av etatsfelles løsninger.

Statens vegvesen fikk i 2014 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å igangsette et effektiviseringsprogram. Kravene til effektivisering ble satt til 10-15 pst. i forhold til en referansebane for «store deler av den interne virksomheten i etatene». Det ble i tillegg definert at hovedområdene for effektiviseringsprogrammet skulle omfatte: anleggsmarkedet, byggherrefunksjon, planlegging, trafikant- og kjøretøytjenester, forvaltning av riks- og fylkesveger og administrasjon og interne støtteprosesser.

Statens vegvesen har definert at effektiviseringsprogrammet skal omfatte etatens «påvirkbare kostnader», dette er i stor grad de interne kostnadene til virksomheten og definert til alle regnskapsførte kostnader med noen unntak særlig knyttet til entreprise, OPS, grunnerverv, riksfergetjenester, konsulenter knyttet til KS1/KS2 mv. «Ikke-påvirkbare kostnader» er i tillegg definert og dette er i hovedsak eksterne kostnader, og særlig kostnader knyttet til kjøp av entrepriser. Rapporten har tatt utgangspunkt i Statens vegvesens egen definisjon i vurderingen av programmet, men har i vurderingen og anbefalingen av effektiviseringspotensial bruk betegnelsen interne og eksterne kostnader. Det er vurdert kostnader uavhengig av finansieringskilde.

Capgemini Consulting anbefaler at målene for effektivisering justeres, videre anbefales det endringer knyttet til overordnet styring av effektiviseringsarbeidet både hos Statens vegvesen og fra Samferdselsdepartementet. Det er identifisert et betydelig effektiviseringspotensial innen TK og støtteområdet, som anbefales realisert gjennom endret driftsmodell og organisering. Det er i tillegg identifisert en rekke tiltak og hypoteser med betydelig effektiviseringspotensial innen planlegge, bygge og forvalte det nasjonale vegnettet, samt innenfor enkelte spesifikke administrasjons- og støtteoppgaver.