Sivertsvik, Ranja; Amble, Janet C. (2018):

Hva må til for at en endringsprosess for effektivitet i Statens vegvesen skal bli vellykket?

UiT Norges arktiske universitet

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/13834/thesis.pdf

Omtale:

https://hdl.handle.net/10037/13834

Antall sider:

68

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3468

Disse opplysningene er sist endret:

24/3 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Offentlig sektor er under press for effektivisering, en utfordring som må håndteres samtidig som daglig drift opprettholdes. Temaet effektivisering er aktuell i offentlig debatt hvor begrep som fornye, forenkle og forbedre stadig fremheves. For å lykkes i dette arbeidet kreves tydelig ledelse med endringsfokus. Temaet for denne studien er endring for effektivitet i Statens vegvesen. Statens vegvesen har implementert et effektiviseringsprogram som varer i ti år. Gjennom faktorer innen perspektivene ledelse, forankring og innovasjon har vi undersøkt om disse perspektivene kan være forklaringsfaktorer i å lykkes med en slik endringsprosess. Til den empiriske undersøkelsen har vi benyttet kvalitativ metode. Gjennom intervjuer i en av Statens vegvesens fem regioner, har vi søkt å få frem erfaringer og forklaringer på hvordan ledere og medarbeidere opplever endringsprosessen de er inne i. I tillegg er interne dokumenter i Statens vegvesen benyttet, for å danne bakteppe og tidligere endringserfaringer i organisasjonen, inn i vår undersøkelse. Funnene har vi drøftet i lys av ledelsesteori samt teori om forankring og innovasjon. Det kommer tydelig frem i våre funn at endringsprosessen ikke er godt nok forankret hos medarbeiderne og at lederne ikke selv er engasjert forpliktet i endringsprosessen. Gjennom intervjuobjektenes svar har vi sett tendensen til savn etter tydelig lederskap med endringskompetanse. Lederne sitter med nøkkelrollen for at endring skal lykkes.