Solberg, Cecilie; Vestvik, Trine Elise Throndsen (2017):

Utarbeidelse av rammeverk for vurdering av granskingsrapporter : En vurdering av Deloittes granskingsrapport av Telenor

Oslo, Handelshøyskolen BI

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2470795/1746499.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2470795

Kommentar:

Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2017

Antall sider:

102

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3377

Disse opplysningene er sist endret:

22/12 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Målet med denne oppgaven har vært å utarbeide et rammeverk for vurdering av granskingsrapporter ved hjelp av kriterier fra tidligere litteratur og intervjuer.. Vi har brukt en kvalitativ metode for å kunne svare på vår problemstilling. Våre primærdata er intervjuer med fagpersoner på området, som har gitt oss god innsikt i temaet og vi har fått mange nyttig innspill. Rammeverket er benyttet for å vurdere granskingsrapporten til Deloitte i forbindelse med VimpelCom saken i Telenor.

Intervjuene har vi videre brukt i diskusjon og analysedelen av oppgaven. Intervjuobjektene viser at granskere arbeider på forskjellige måter og har ulike synspunkter på hva som skal vektlegges. Samtidig er det noen grunnleggende momenter som alle mener må inkluderes i en rapport. Ut i fra intervjuene og tidligere litteratur har vi samlet sammen og komprimert en rekke kriterier som bør være til stede i en granskingsrapport. Videre har vi kategorisert disse og satt dem sammen i et rammeverk som kan benyttes ved vurdering av granskingsrapporter.

Ut i fra rammeverket vårt har vi vurdert rapporten til Deloitte. Vi finner at den er tilfredsstillende på flere punkter, samtidig som den også har noen vesentlige mangler. Vår endelige konklusjon på rapporten ble C, som vi anser som ok.

Ekspert Kari Breirem kommenterte også Deloitte-rapporten i forhold til vårt rammeverk. Hun ga den ingen spesifikk karakter, men påpekte at de fleste av kriteriene måtte sies å være oppfylt, men at det var noen viktige kriterier som ikke var oppfylt som trakk ned troverdigheten på rapporten.

Oppgaven konkluderer med at det burde stilles noen krav til granskere enten via en sertifisering av granskere eller ved utarbeidelse av noen felles retningslinjer for granskere. Samtidig mener vi at vårt rammeverk kan benyttes som en sjekkliste for granskere for å bedømme om de har med de viktigste elementene.