Sprovin, Mathilde (2017):

Tegneskolen i Christiania : en nasjonal arkitekturutdannelse tar form

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2469796/Mathilde%20Sprovin-Tegneskolen%20i%20Christiania.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2469796

Kommentar:

Doktoravhandling / Doctoral theses

Antall sider:

346

ISBN-nummer:

978-82-547-0311-3

ISSN-nummer:

1502-217

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike

NSD-referanse:

3376

Disse opplysningene er sist endret:

22/12 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Tegneskolen i Christiania ble opprettet i 1818 og inngår i dag i Kunsthøgskolen i Oslo. Ved Tegneskolens grunnleggelse var det ønske om at skolen skulle bli et norsk kunstakademi etter europeisk modell, en norsk skole for utdannelse av håndverkere, kunstnere og arkitekter. Skolen er å regne som den første arkitekturskolen i Norge, og den er også forløperen til dagens Arkitektur- og designhøgskole i Oslo.

Tegneskolen ble aldri et fullverdig akademi, men var likevel det estetiske sentrum i Norge på 1800-tallet. Skolen var også eneste tilbud om arkitekturutdannelse, fram til Norges Tekniske Høgskole startet kurs for arkitekter i 1910. Et betydelig antall norske arkitekter på 1800-tallet fikk undervisning ved Tegneskolen i Christiania, enten som en fullverdig arkitekturutdannelse, eller som en forskole før elevene dro ut i Europa for avsluttende studier.

Tradisjonelt var utdannelsen av arkitekter tillagt kunstakademiene. Fra slutten av 1700- og ut på 1800-tallet ble de polytekniske skolene opprettet, med Frankrike og Tyskland i føringen, for å utdanne ingeniører og arkitekter for det moderne samfunn. Det oppsto med dette to former for utdannelse av arkitekter, der de polytekniske skolene skilte seg fra kunstakademiene med større grad av opplæring i moderne teknologi.

Avhandlingens primære formål er å undersøke undervisningen i arkitektur som ble gitt ved Tegneskolen i Christiania. Gjennom å avdekke undervisningen søkes det å plassere skolen i en europeisk kontekst med kunstakademiene og de polytekniske skolene som referanseramme. Videre søker avhandlingen å gi et bidrag til kunnskapen om arkitekturutdannelsen slik den fant sin form i Norge.

Abstract
The Royal Drawing School in Christiania was founded in 1818 in Oslo, Norway´s capital city then called Christiania. The school educates craftsmen, artists and architects. The ambition of The Drawing School was to be a Norwegian art academy, similar to other national art academies established in Europe during the 18th century. To day the school is part of Oslo National Academy of Arts, and it is a precursor for The Oslo School of Architecture and Design.

The Drawing School never achieved an academic status, but was anyway the esthetical center in Norway in the 19th century. In addition, my research on the school’s history shows that The Drawing School become the first school for education of architects in Norway. And many of the Norwegian architects in the 19th century were educated at the school.

Traditional training of architects took place at art academies. In the end of the 18th century and in the 19th century, the polytechnic schools emerged, for training of architects and engineers adapted to the challenges of the modern society. France and Germany were the leading countries in this development. The polytechnic schools represented a new kind of architectural education – were they distinguished themselves from the art academies with a larger degree of training in modern technology.

The thesis investigates the architectural education at The Drawing School in Christiania spanning from 1818-1910, when Norway´s Technical College in Trondheim established it´s education in architecture. By revealing the training of architectural students at The Drawing School it sought to place itself in a European context with the art academies and the polytechnic schools as references. Furthermore, this thesis seeks to contribute to the research on the Norwegian architectural education and it´s history.