Nygård, Martin Andreas Gulliksen (2016):

Utfordringer ved implementering av virksomhetsarkitektur : en casestudie i Helse Sør-Øst RHF

Universitetet i Agder, Institutt for informasjonssystemer 2016

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://hdl.handle.net/11250/2419593

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2419592

Antall sider:

58

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3231

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Norge erfarer i dag en digitaliseringsbølge på flere fronter, spesielt innen helsesektoren. For å imøtekomme behovene som Norges befolkning har til dagens helsesektor, har de regionale helseforetakene blitt mer og mer avhengig av å kunne standardisere og koordinere ressurser. Denne trenden, kjent som e-helse, har økt etterspørselen av prosesser og informasjonssystemer som kommuniserer på tvers av helseforetak. For å kunne realisere dette har det blitt satt i gang et initiativ for å implementere virksomhetsarkitektur i de regionale helsesektorene under navnet Digital Fornying. Denne masteroppgaven har gått i dybden ved å intervjue personer som arbeider med virksomhetsarkitektur i den regionale helsesektoren Helse Sør-Øst RHF. Formålet har vært å kartlegge utfordringene man erfarer ved å implementere virksomhetsarkitektur, og hva som forårsaker disse. For å kunne avdekke hvilke utfordringer som er tilstede i Helse Sør-Øst RHF, ble en kvalitativ casestudie, basert på et fortolkende perspektiv gjennomført. Gjennom 12 semi-strukturerte intervjuer har det vært mulig å samle inn data om utfordringene knyttet til virksomhetsarkitektur i Helse Sør-Øst RHF. Funnene indikerer at det finnes en rekke utfordringer knyttet til arbeidet med virksomhetsarkitektur i Helse Sør-Øst RHF. Av disse er det mangel på rolleavklaring, ledelse, kommunikasjon og tillit som oppfattes som spesielt interessante. I tidligere forskning er mangel på rolleavklaring lite vektlagt, noe som er interessant ettersom informantene i denne studien identifiserer dette som den største utfordringen i dag. Virksomhetsarkitektene opplever å bli misforstått og malplassert i prosjekter, noe som bremser arbeidet med virksomhetsarkitektur. Resultatene peker også på et svekket tillitsforhold mellom Sykehuspartner som tjenesteleverandør og de ulike helseforetakene i regionen. Dette resulterer i at Sykehuspartner ikke har mulighet til å levere optimalt ettersom de ikke lenger får høre hvilke behov helseforetakene har. Resultatet av analysen peker på viktigheten av å kultivere en praksis knyttet til virksomhetsarkitektur. I Helse Sør-Øst RHF har manglende legitimitet og forankring knyttet til virksomhetsarkitektur resultert i et lavt modenhetsnivå. På bakgrunn av dette vil det være hensiktsmessig for Helse Sør-Øst RHF å fokusere på tiltak som tar hånd om den manglende kultiveringen, og ved dette kunne oppnå et høyere modenhetsnivå. Dette vil resultere i at en rekke utfordringer løses naturlig. Resultatene av denne studien vil kunne bidra til videre forskning på området. Tidligere er det gjort meget lite forskning knyttet til utfordringer ved implementering av virksomhetsarkitektur i offentlig sektor. Fra et forskningsperspektiv vil denne studien kunne bidra med forskning og empiri på et område som har mangler i dag. Det vil være mulig for andre å få større innsikt om hvilke utfordringer som kan forekomme ved implementering av virksomhetsarkitektur i offentlig sektor. På denne måten kan det skapes en bevisstgjørelse og et fokus på hvilke utfordringer man kan møte, og med dette forberede seg og unngå noe av det Helse Sør-Øst RHF erfarer i dag. For fremtidig forskning på området vil disse resultatene kunne bistå som grunnlag for andre som ønsker å forske videre ved for eksempel kvantitativ forskning. Det vil være spesielt interessant å forske videre med et fokus på avklaring av virksomhetsarkitektrollen, hvor stor innvirkning dette har og hvor utbredt det er i tilknytning til implementasjon av virksomhetsarkitektur generelt.