Bakli, Oddbjørg, Peter Chr. Bøgh, Trond Kråkenes (2016):

Nytt veg- og jernbanedirektorat? Om direktoratsoppgaver i veg- og jernbaneforvaltningen

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2016:3

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016_3_nytt_veg-_og_jernbanedirektorat._om_direktoratsoppgaver_i_veg-_og_jernbaneforvaltningen.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2016/08/nytt-veg-og-jernbanedirektorat-om-direktoratsoppgaver-i-veg-og-jernbaneforvaltningen

Antall sider:

58

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3175

Disse opplysningene er sist endret:

26/9 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Samferdselsdepartementet har gitt Difi i oppdrag å kartlegge direktoratsoppgaver innenfor veg- og jernbanesektorene.Kartleggingen skal få fram likheter og forskjeller i oppgaver og organisering.

Difi har kartlagt og vurdert oppgavestruktur og sentrale problemstillinger knyttet til en eventuell sammenslåing av Statens vegvesen (SVV) og det nye Jernbanedirektoratet. Som grunnlag for å vurdere felles organisering av veg- og bane har vi drøftet tre alternative organisasjonsmodeller.

Jernbanereformen gjør forvaltningen av vei og bane mer ulik.
Kartleggingen viser at veg- og jernbanesektoren har organisert oppgavene ganske forskjellig og valgt ulike styringsmodeller og forvaltningsnivåer. Når jernbanereformen er gjennomført, blir jernbaneforvaltningen og
vegforvaltningen mer ulike enn tidligere.

Difi vurderer samordningsprosessene i arbeidet med Nasjonal transportplan som gode, men ressurskrevende. Arbeidet krever velvilje og godt
samarbeidsklima. Kartleggingen viser at arbeidet med transportplanlegging for byområdene er spesielt krevende.

Veg og jernbane er så ulike at sammenslåing kan være vanskelig.
De to sektorene har ulik størrelse, geografisk utbredelse, transportfunksjon og kultur. Det vil trolig bli utfordrende ved en eventuell sammenslåing. Derfor er mulighetene for samordning for gjennomføringsoppgavene begrensede. Derimot mener Difi det er mulig å oppnå høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet gjennom mer helhetlig planlegging og samordnet utvikling av transporttilbudet på veg og jernbane.

Mest å hente på felles planlegging og i storbyregionene.
Gevinstene ved bedre samordning mellom veg og jernbane er størst på overordnet, strategisk nivå og i storbyregionene. Det kan også være synergier å hente ved å gjennomføre felles investeringsprosjekter og ved å etablere og utvikle felles funksjoner. Det er viktig å legge bedre til rette for utvikling og analyse, strategisk planlegging og prosjektgjennomføring på tvers av sektorene.

Det er en ulempe at den vedtatte omorganiseringen av jernbanesektoren ennå ikke er gjennomført fullt ut. Hvis «jernbanemodellen» skal danne mal for fremtidig organisering på vegområdet, noe som betyr at størstedelen av gjennomføringsoppgavene for veg organiseres som foretak, vil det medføre endringer både for fylkeskommunene og sams vegadministrasjon.

Samferdselsdepartementet bør vurdere sin organisering.
I dette oppdraget har vi ikke vurdert hvordan samordningen fungerer internt i Samferdselsdepartementet. Vår vurdering er likevel at det er vanskelig å få til gode tverrsektorielle prosesser så lenge de organisatoriske skillene mellom transportsektorene går helt til toppen av departementet. Derfor anbefaler vi at departementet også vurderer egen organisering.

Oppsummert anbefaler vi følgende:
- Før ytterligere organisasjonsendringer gjøres, bør erfaringene med hvordan de nye virksomhetene Nye Veier AS, Jernbaneforetaket og
Jernbanedirektorat fungerer vurderes.
- Samferdselsdepartementet bør vurdere sin organisering for å se tiltak på tvers av transportsektorer mer i sammenheng.
- Ansvar og funksjon regionalt i Statens vegvesen bør vurderes. Det er viktig å se ordningen med sams vegadministrasjon i lys av hva som
skjer med fylkeskommunen fremover. Større fylkeskommuner bør selv bære det økonomiske ansvaret for planlegging av fylkesvegene.
- Etatene bør samarbeide mer og utvikle flere fellestjenester og –funksjoner blant annet på planleggings- og anskaffelsesområdet.

Spørsmålet om et «transportdirektorat» bør vurderes på nytt når jernbanesektoren har høstet erfaringer med ny organisering og et eventuelt
nytt regionalt forvaltningskart er på plass.