Rohde, Tarald (SINTEF), Hans Torvatn (SINTEF), Jon Magnussen (NTNU), Birgitte Kalseth (SINTEF til oktober 2013), Jan Lippestad (SINTEF), Pål Martinussen (NTNU) (2015):

Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst

SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/rapporter-sintef-ts/sintef-a26795-rapport-endelig-260315-2.pdf

Omtale:

http://www.sintef.no/prosjekter/sintef-teknologi-og-samfunn/2012/evaluering-av-omstillingsprosessen-i-helse-sor-ost-rhf/

Antall sider:

250

ISBN-nummer:

978-92-14-05942-7

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3174

Disse opplysningene er sist endret:

9/6 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Forslaget om å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet som en del av St.prp. Nr. 44 (2006-2007) Om endringer i statsbudsjettet for 2007. Forslaget ble godkjent i statsråd 16. februar 2007 og vedtatt i Stortinget 23. april samme år. Vedtaket ble gjennomført 1. juni 2007 og den nye regionen gikk umiddelbart i gang med å definere hva som måtte gjøres for å oppfylle de målene som var formulert i proposisjonen. Styre og administrativ ledelse i Helse Sør-Øst (HSØ) mente at det var nødvendig med et betydelig omstillingsarbeid i regionen.

SINTEF fikk oppdraget med å evaluere omstillingsprosessen. Evalueringen er gjennomført i 6 ulike arbeidspakker som ble definert ut fra målene med omstillingsprosessen. Bakgrunn, metoder og resultatene fra arbeidspakkene er presentert i seks delrappoter. I den foreliggende sluttrapporten har vi samlet de seks delrapportene fra evalueringen. Det er forfattet et innledende kapittel som presenterer de mest sentrale funnene i arbeidet, og en drøfting av disse i kapittel 4. Det har vært et mål at resultatene fra prosjektet skal gi et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeid med omstillingsprosessen.