Tveit, Eivind Ilje (2009):

Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand?

Universitetet i Agder: Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/136382/Eivind%20Ilje%20Tveit.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/136382

Antall sider:

60

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3155

Disse opplysningene er sist endret:

28/5 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Dette er en masteroppgave som er en del av studiet Offentlig politikk og ledelse ved Universitetet i Agder. Oppgaven tar for seg etableringen av NAV kontor i Kristiansand. Den ser på holdninger og tanker som medarbeiderne fra kontorene; Sosialtjenesten og tidligere Arbeidsmarkedsetaten og Trygdekontoret (NAV), har til NAV reformen og til samarbeidet dem imellom. Oppgaven stiller spørsmålet om medarbeidernes holdninger til reformen og samarbeidet vil føre til samarbeidsvegring. Oppgaven ser ut to hovedvariabler som kan gi grunnlag for samarbeidsvegring. Det første er hvilke holdninger medarbeiderne har til reformen, hvilken grad de ser samarbeidet som fornuft og hvordan de stiller seg til iverksettingen og gjennomføringen av denne. Den andre er i hvilken grad de ser seg kompatible med de andre kontorene. Negative holdninger og vurderinger av på disse punktene kan føre til samarbeidsvegring i etableringen og driften av NAV Kristiansand. På det første punktet viser det seg at det finnes stor enighet i reformens grunntanke blant medarbeiderne som skal inn i NAV Kristiansand og dette er i samsvar med det som er funnet ved pilotkontorene (Andreassen m.fl 2007). Det er derimot flere punkter ved iverksettingen og gjennomføringen som skaper bekymring og frustrasjoner. Dette kommer i hovedsak på bakgrunn av at medarbeiderne ikke føler seg informert om hva som skjer i prosessen og at reformen er for dårlig forberedt og utredet. Det er for mange usikkerhetsmomenter. Blant annet hva som skal være medarbeidernes arbeidsoppgaver. På det andre punktet finnes det forestillinger om ideologisk og kvalitetsmessig inkompatibilitet, da spesielt fra sosialtjenestens side. Denne inkompatibiliteten går på at målstyringssystemer og regelrigiditet ved tidligere Aetat og Trygdekontoret (NAV) ikke tar hensyn til brukerne og deres behov. Det mest dramatiske er forestillingen fra medarbeidere fra sosialtjenesten med hovedvekt på sosionomene i utvalget om at det finnes store lønnsforskjeller mellom kommunalt og statlig ansatte. Om det ikke kommer en avklaring på dette punktet er samarbeidsvegringen allerede varslet. 3 Fra tidligere Aetat-ansatte sin side er det en mildere skepsis til samarbeidet med gruppen fra sosionomprofesjonen, men tonen er klart mer håpefull for samarbeidet. Også dette gjenspeiler resultatene av undersøkelsene blant pilotkontorene. Oppgaven argumenterer at negativiteten til iverksettingen og gjennomføringen av reformen, samt den forespeilede inkompatibiliteten skaper samarbeidsvegring. Da NAV Kristiansand fremdeles er tidlig i prosessen er det mye som kan løse seg, men det ligger nå grunnlag til samarbeidsvegring fra flere punkter.