Erdvik, Grete Krüger (2010):

Hvordan iverksettes oppdragsdokumentet fra Helse Sør Øst (HSØ) ved Sørlandet sykehus Helseforetak (SSHF)? : Hvordan kan samsvar og avvik forklares? En kvalitativ undersøkelse

Universitetet i Agder: Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/136450/Grete%20Kruger%20Erdvik.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/136450

Antall sider:

103

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3153

Disse opplysningene er sist endret:

28/5 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved sykehusreformen i 2002 ble eierskapet for spesialisthelsetjenesten overført fra fylkeskommunen til staten. Regionale helseforetak ble opprettet (RHF) og sykehus ble etablert som selvstendige helseforetak (HF). Reformtanker fra New Public Management fikk større plass. Et av formålene med Helsereformen var å skape klare ansvarsforhold, med utstrakt delegering fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til RHF og videre til de ulike lokale HF. Jeg har i denne oppgaven søkt å finne svar på hvordan SSHF oppfatter, aksepterer og håndterer oppdragsdokumentet fra HSØ. Gjennom 9 intervjuer har jeg stilt spørsmål omkring den generelle holdningen til eller oppfatning av oppdragsdokumentet, hos rådgiver og ledere på ulike nivåer ved SSHF. Jeg har fokusert spesielt på grad av samsvar og avvik på utvalgte områder. Mitt mål har også vært å finne ut om beslutningsatferden som lå til grunn for dette samsvaret og/eller avviket kunne forklares. Hovedfunnet i denne kvalitative undersøkelsen er at SSHF i stor grad leverer i samsvar med oppdragsdokumentet der kravene oppleves som absolutte. Av betydning er det også om kravene gis oppmerksomhet i form av at de rapporteres, måles eller telles. Det skjer her noe dekopling, men i liten grad. Videre viser funnene at SSHF leverer i mindre grad i samsvar med oppdragsdokumentet når kravene ikke oppleves som absolutte. Av betydning er det at disse kravene gis mindre oppmerksomhet i form av rapportering, måling og telling. På disse områdene skjer det en større grad av dekopling. Et annet hovedfunn er at dekopling etableres fordi resultatet forventes å bli bedre enn ved overdreven lydighet mot oppdragsdokumentet. Dekopling iverksettes fordi det oppleves å være organisatorisk funksjonelt med bakgrunn i oppdragsdokumentets form og innhold. Når oppdragsdokumentet bare delvis implementeres blir det i noen grad en frakopling mellom SSHFs praksis og SSHFs struktur. Denne beslutningen om ikke alltid å levere i tråd med oppdragsdokumentet kan knyttes til beslutningsatferden ”rasjonell aktør”, ”makt” og ”legitimerende prosess eller handling.” Motivasjonsfaktoren eller incentivet for å dekople rapporteres å være pasienthensynet og ønske om å tilby god pasientbehandling. Avvik kan være med å skape troverdighet. Av betydning for dekpolingsgraden er også informantenes generelle oppfatning av oppdragsdokumentet og dialogen med HSØ.