Kjærgård, Robert (2014):

Forvaltningsrevisjon og ansvarsrelasjoner. En studie av ansvarsforholdene i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av sektorene Nav og sykehus

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/7707/116216584.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/1956/7707

Antall sider:

130

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3107

Disse opplysningene er sist endret:

23/4 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Målet med denne oppgaven er å studere ansvarsrelasjoner som fremkommer i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon. Studien skildrer og forklarer ansvarsrelasjonene som fremkommer i sammenheng med revisjon av Nav- og sykehussektoren, hvor begge har vært gjennom reformprosesser. Den bygger hovedsakelig på forvaltningsrevisjonsrapporter og stortingsinnstillingene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Oppgaven berører blant annet tema rundt virkninger av organisasjonsendring og kontrollverktøy.