Byrkjeflot, Haldor & Kari Guldbrandsøy (2013):

Både hierarkisk styring og nettverk – En studie av utviklingen i styringen av norske sykehus

Tidsskrift for samfunnsforskning 04/2013

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://www.idunn.no/ts/tfs/2013/04/baade_hierarkisk_styringognettverk_-_en_studie_av_utviklin

Omtale:

http://www.idunn.no/ts/tfs/2013/04/baade_hierarkisk_styringognettverk_-_en_studie_av_utviklin

Antall sider:

27

ISSN-nummer:

1504-291X

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3072

Disse opplysningene er sist endret:

21/5 2014

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Artikkelen tar for seg utviklingen i styringen av norske sykehus etter innføringen av sykehusreformen i 2002. Det tas utgangspunkt i fire former for styring: hierarkisk styring, markedsbasert styring, profesjonell styring og styring gjennom nettverk. Det viser seg å være vanskelig å finne belegg for at det har vært en entydig tendens vekk fra hierarki til nettverk slik som det er blitt antatt i samfunnssentrert governance-teori. I stedet legges det vekt på såkalte «hybrider», og spørsmålet som stilles her er hvilke ulike styringsformer som kombineres og på hvilken måte det skjer. Analysen bygger hovedsakelig på styringsdokument og rapportering mellom sentralstaten og et regionalt helseforetak og mellom et regionalt helseforetak og lokale helseforetak, samt informantintervju. Selv om vi finner at det benyttes både markeds- og profesjonsmekanismer i styringen av sykehus, står hierarkisk styring fortsatt sterkt. Hierarkiet sameksisterer med en utvikling i retning av nettverk på tvers av organisasjoner og profesjoner. Disse, som vi kaller «oppdragsnettverk» har i stor grad oppstått som et resultat av statlige initiativ, og de opptrer lojalt i forhold til statlige styringsintensjoner.

Nøkkelord: governance, styringsformer, hybrider, oppdragsnettverk, sykehus

Abstract
HIERARCHICAL STEERING AND NETWORKS. A STUDY OF HOW THE STEERING OF THE NORWEGIAN HOSPITALS HAS DEVELOPED
In this article, we study hospital governance in Norway since 2002. There has not been the clear change in the direction of networks away from hierarchy as predicted in the societal governance perspective. We ask how governance forms have been combined. Our analysis is based mainly on steering documents and annual reports, but also on interviews. The starting point is four modes of governance: hierarchical, market-based, profession-based and networks. New mechanisms for market-based governance and for professional networks are identified; a hierarchical mode of governance still stands strong, but now in combination with mandated networks, by which we mean networks across organizations and professions that have been established as a result of state initiatives.

Keywords: governance, hierarchy, hybrids, mandated networks, hospitals