Riksrevisjonen (2002):

Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen. Dokument nr. 3:3 (2002-2003)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/3C67E0AB-436B-4502-BBC2-69C2025661E3/0/Dok_3_3_2002_2003.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2002/Pressemelding_Dok_3_3_2002_2003.htm

Antall sider:

49

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2638

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sammendrag:

Mangelfulle kostnadsoverslag, sviktende plangrunnlag og omreguleringer er sentrale årsaker til at store vegprosjekter de senere årene har hatt store kostnadsoverskridelser. Problemene er blitt forsterket av at Statens vegvesen har manglet et egnet verktøy for økonomisk styring av utbyggingsprosjekter.

Dette går fram av Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg (Dokument nr. 3:3 (2002-2003)) som Stortinget fikk overlevert 8. november. Målet med revisjonen har vært å undersøke planprosessen, prosjektoppfølgingen og ressursallokeringen i forbindelse med Statens vegvesens gjennomføring av store vegprosjekter. Riksrevisjonen har undersøkt følgende prosjekter: Trekantsambandet, Europavei 16 Aurland – Lærdal, Riksvei 555 Nygårdstangen – Gyldenpris, Europavei 134 Drammen – Mjøndalen og Riksvei 159 Knatten – Vigernes.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at detaljerte kostnadsoverslag i enkelte tilfeller synes å mangle helt. I tillegg finnes det eksempler på at reguleringsplaner for deler av et prosjekt ikke var godkjent da prosjektet ble satt i gang. I sine kommentarer sier Samferdselsdepartementet at det er viktig at prosjekter ikke blir fremmet før reguleringsplanen er vedtatt, og at kostnadsoverslag er utarbeidet på bakgrunn av vedtatt plan.