Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland (2005):

Erfaringer fra større omorganiseringer i staten. En studie av etableringen av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet

Oslo, Statskonsult, Rapport 2005:09

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2005/2005-09.pdf

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2005/2005-09.htm

Antall sider:

100

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2591

Disse opplysningene er sist endret:

5/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) hadde behov for å få et godt grunnlag for planlegging og organisering av prosessen i forbindelse med etableringen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Statskonsult systematiserte og kartla erfaringer fra tre større omstillinger i staten; etableringene av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet. Temaer som tas opp er hvilke rammer som var fastlagt fra myndighetene i forkant av omstillingene og spørsmål rundt organisering, bemanning, brukermedvirkning, informasjon og hvilke oppgaver som ble gjennomført i interimfasen før etableringen. Det har vært et formål å vise gode og mindre gode erfaringer i denne type omstillingsprosesser som andre virksomheter kan utnytte i tilsvarende omstillinger. En viktig erfaring er at det er lagt for lite til rette for erfaringsdeling og utvikling av veiledninger om omstillingsprosesser.