Kvalvåg, Marianne Iselin og Gulbrandsen, Bjørn (2002):

Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Oslo, Statskonsult, Notat 2002:02

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2002/n2002-02.htm

Antall sider:

59

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2381

Disse opplysningene er sist endret:

13/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter på jernbaneområdet.

I notatet har Statskonsult sett nærmere på behovet og mulighetene for å gjøre endringer i dagens finansieringssystem, herunder en overgang fra årlige bevilgninger til flerårig budsjettering gjennom prosjekt- eller rammebevilgninger som dekker hele prosjektgjennomføringen. Dette er generelle problemstillinger som vil kunne gjelde for flere statlige virksomheter med store investeringsprosjekter.