Forvaltningsorgan fordelt på tilknytningsform - per 01.01.2014

Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Navn Departement Grunnenhet
1 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og sosialdepartementet Hovedkontor
2 2 Direktoratet for arbeidstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet Hovedkontor
3 3 Pensjonstrygden for sjømenn Arbeids- og sosialdepartementet Nasjonal organisasjon
4 4 Petroleumstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet Nasjonal organisasjon
5 1 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Hovedkontor
6 2 Barneombudet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Nasjonal organisasjon
7 3 Forbrukerombudet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Nasjonal organisasjon
8 4 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Hovedkontor
9 1 Direktoratet for økonomistyring Finansdepartementet Hovedkontor
10 2 Finanstilsynet Finansdepartementet Nasjonal organisasjon
11 3 Skattedirektoratet Finansdepartementet Hovedkontor
12 4 Statens innkrevingssentral Finansdepartementet Nasjonal organisasjon
13 5 Statistisk sentralbyrå Finansdepartementet Nasjonal organisasjon
14 6 Toll- og avgiftsdirektoratet Finansdepartementet Hovedkontor
15 1 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Forsvarsdepartementet Nasjonal organisasjon
16 1 Bioteknologinemnda Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal organisasjon
17 2 Helsedirektoratet sentralt Helse- og omsorgsdepartementet Hovedkontor
18 3 Statens helsetilsyn Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal organisasjon
19 4 Statens legemiddelverk Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal organisasjon
20 5 Statens strålevern Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal organisasjon
21 1 Direktoratet for nødkommunikasjon Justis- og beredskapsdepartementet Nasjonal organisasjon
22 2 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Justis- og beredskapsdepartementet Hovedkontor
23 3 Kontoret for voldsoffererstatning Justis- og beredskapsdepartementet Nasjonal organisasjon
24 4 Kriminalomsorgsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet Hovedkontor
25 5 Politidirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet Hovedkontor
26 6 Sekretariatet for konfliktrådene Justis- og beredskapsdepartementet Hovedkontor
27 7 Utlendingsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet Hovedkontor
28 1 Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet Hovedkontor
29 2 Norsk Polarinstitutt Klima- og miljødepartementet Nasjonal organisasjon
30 3 Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning Klima- og miljødepartementet Nasjonal organisasjon
31 1 Datatilsynet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonal organisasjon
32 2 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonal organisasjon
33 3 Direktoratet for byggkvalitet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonal organisasjon
34 4 Direktoratet for forvaltning og IKT Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonal organisasjon
35 5 Husbanken - hovedkontoret Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hovedkontor
36 1 Lotteri- og stiftelsestilsynet Kulturdepartementet Nasjonal organisasjon
37 2 Medietilsynet Kulturdepartementet Nasjonal organisasjon
38 3 Norsk kulturråd Kulturdepartementet Nasjonal organisasjon
39 4 Riksarkivet Kulturdepartementet Hovedkontor
40 1 Foreldreutvalget for grunnopplæringen Kunnskapsdepartementet Nasjonal organisasjon
41 2 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Kunnskapsdepartementet Nasjonal organisasjon
42 3 Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet Hovedkontor
43 1 Mattilsynet - hovedkontoret Landbruks- og matdepartementet Hovedkontor
44 2 Statens landbruksforvaltning Landbruks- og matdepartementet Nasjonal organisasjon
45 1 Det norske justervesen Nærings- og fiskeridepartementet Hovedkontor
46 2 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Nærings- og fiskeridepartementet Nasjonal organisasjon
47 3 Fiskeridirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Hovedkontor
48 4 Konkurransetilsynet Nærings- og fiskeridepartementet Nasjonal organisasjon
49 5 Norsk akkreditering Nærings- og fiskeridepartementet Nasjonal organisasjon
50 6 Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) Nærings- og fiskeridepartementet Nasjonal organisasjon
51 7 Registerenheten i Brønnøysund Nærings- og fiskeridepartementet Nasjonal organisasjon
52 8 Sjøfartsdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Hovedkontor
53 1 Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og energidepartementet Hovedkontor
54 2 Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet Nasjonal organisasjon
55 1 Jernbaneverket Samferdselsdepartementet Hovedkontor
56 2 Kystverket hovedkontoret Samferdselsdepartementet Hovedkontor
57 3 Luftfartstilsynet Samferdselsdepartementet Nasjonal organisasjon
58 4 Post- og teletilsynet Samferdselsdepartementet Hovedkontor
59 5 Statens havarikommisjon for transport Samferdselsdepartementet Nasjonal organisasjon
60 6 Statens jernbanetilsyn Samferdselsdepartementet Nasjonal organisasjon
61 7 Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet Hovedkontor
62 8 Vegtilsynet Samferdselsdepartementet Nasjonal organisasjon
63 1 Direktoratet for utviklingssamarbeid Utenriksdepartementet Hovedkontor