Utlendingsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1988 Ny via sammenslåing

Navn: Utlendingsdirektoratet
Kort navn: UDI
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Tilhører etat: Utlendingsdirektoratet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Det nye Utlendingsdirektoratet ble opprettet fra 1.1.1988 (jfr. St.prp.nr.1, 1987/88, kap. 504, s. 59). Ved etableringen ble Statens utlendingskontor (fra Justisdep.) og Statens flyktningesekretariat (fra Sosialdep - frittstående enhet) lagt ned og ressursene overført direktoratet.

Litt om opprettelsen (kilde: NOU 2010: 12 Ny klageordning for utlendingssaker, avsnitt 6.1):
Fremmedlovutvalget, som i 1977 ble nedsatt for å revidere fremmedloven, foreslo i sin utredning endringer i myndighetsorganene, jf. NOU 1983:47. Behandlingen av saker etter loven lå da til flere organer. Politiet traff vedtak i første instans om oppholdstillatelse for visumfrie utlendinger, om avvisning, bortvisning og utvisning. Statens utlendingskontor, som var en selvstendig myndighet under Justisdepartementet, var første instans ved blant annet søknader om visum og arbeidstillatelser, og forberedte søknader om asyl. Justisdepartementet avgjorde søknader om asyl i første instans.

Fremmedlovutvalget foreslo at Statens utlendingskontor ble omdannet til et utlendingsdirektorat, samtidig som det skulle utbygges vesentlig og tillegges flere oppgaver og ansvar. Forslaget innebar i store trekk en sentralisering av nesten alle avgjørelser i første instans til direktoratet.

Parallelt med utvalget foretok de involverte departementene en utredning av en større samordning på feltet. I 1986 fattet regjeringen en prinsippbeslutning om at alle oppgavene skulle samles i et utlendingsdirektorat.

Ved behandling av NOU 1983: 47 og fremleggelse av forslag til ny lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, utlendingsloven, støttet Justisdepartementet forslaget om å omdanne Statens utlendingskontor til et utlendingsdirektorat. Departementet falt ned på at departementet burde være klageinstans i alle saker som ble avgjort av direktoratet i første instans.

Utlendingsdirektoratet (UDI) ble opprettet 1. januar 1988. UDI fikk ansvaret for behandling av saker i første instans, en myndighet som for noen tilfeller ble delegert til politiet og utenriksstasjoner. Justisdepartementet ble klageinstans for vedtak fattet i UDI som første instans.

01.01.2006 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) IMDi ble opprettet 1. januar 2006 som kompetansesenter og pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner/-grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk. Da beslutningen om å dele Utlendingsdirektoratet (UDI) og å opprette Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ble fattet, ble det av økonomiske og faglige hensyn besluttet at de to direktoratene skulle samlokaliseres. Samlokaliseringen innebærer at en rekke fellesadministrative funksjoner videreføres i sin nåværende form og utføres av UDI for begge direktoratene.

01.01.2006 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Utlendingsdirektoratet (UDI) blir i den nye regjeringen lagt inn under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)

01.01.2010 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Jf. nedleggelsen av det gamle Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.