Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2008* Nyopprettelse

Navn: Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
Kort navn: Distriktssenteret
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

Kommunal- og regionaldepartementet vil i 2008 etablere et kompetansesenter for distriktsutvikling. Distriktssenteret skal støtte opp om lokal utviklingskraft og initiativ. Overordnet mål for senteret er å være en kunnskaps- og erfaringsbase og støttespiller for helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid i distriktsområder. Senteret skal aktivt bidra til kompetanseoppbygging om distriktsutfordringer. Distriktssenteret skal innhente, systematisere og formidle informasjon om vellykkede lokale utviklingstiltak, aktivt gi veiledning til lokale initiativ og aktører og framskaffe relevant dokumentasjon. Senteret skal også ha en rolle som kompetanseorgan, rådgiver og bidragsyter overfor nasjonale, regionale og lokale myndigheter. Distriktssenteret skal påpeke behov for, og initiere ny forskning, men skal ikke selv være en forskningsinstitusjon.
Kilde: St.prp.nr.1 2007-2008, KRD

Organisering og lokalisering
Regjeringen besluttet 9. august 2007 at det skal etableres et kompetansesenter for distriktsutvikling i Steinkjer, Sogndal og Alstahaug. Etter en helhetlig vurdering kom regjeringen fram til at en delt løsning vil være best, bl.a. for å kunne dra nytte av flere eksisterende fagmiljøer for å møte forskjellige utfordringer i ulike deler av landet. En delt løsning gir større nærhet til ulike typer utfordringer i distriktene. Denne løsningen vil også utnytte mulighetene i nettverksbaserte løsninger og dagens informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Det vil bli opprettet om lag 20 arbeidsplasser ved senteret

Tilknytningsform for Kompetansesenter for distriktsutvikling
Det er ved valg av tilknytningsform bl.a. lagt vekt på senterets tiltenkte oppgaver, finansielle rammebetingelser og behovet for politisk styring. På denne bakgrunn er det besluttet at senteret organiseres som et forvaltningsorgan med faglig uavhengighet. Senteret skal sikres stor grad av faglig frihet i sin virksomhet, nedfelt i vedtekter. Kommunal- og regionaldepartementet vil vurdere å oppnevne et eget brukerråd for å sikre kompetansesenteret god brukerorientering og styrke det faglige arbeidet.

Se ellers diverse pressemeldinger fra KRD, august 2007 om etableringen av virksomheten.

01.01.2019* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Mentor AS

KMD har beslutta å overføre sekretariatet for Merkur-programmet til Distriktssenteret frå 1.1.2019. Sidan 2018 er siste året Mentor AS skal handtere Merkur-programmet på vegne av KMD, ber KMD Mentor AS om å samarbeide tett med KMD og Distriktssenteret for å sikre at overføringa av oppgåvene til Distriktssenteret går best mogleg.

Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) inngikk kontrakt mellom KMD og Mentor AS 27. september 2014. Gjennom kontrakten har departementet delegert forvaltningsmynde og oppgåver knytte til Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkar (Merkur-programmet) og investeringsstøtteordningane for utkantbutikkar, til Mentor AS. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt mål med Merkur-programmet er å sikre tilgang til grunnleggande private tenester i område med få innbyggarar. Små, perifere butikkar skal prioriterast i 2018.

Kjelde: STATSBUDSJETTET 2018 – OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS, s. 2

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.