Husbanken, Region øst

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.06.2003* Nyopprettelse

Navn: Husbanken, Region øst
Kort navn: Husbanken, Region øst
Tilknytningsform: Finansieringsinstitusjon
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 06 Bolig og nærmiljø
Tilhører gruppe : Husbanken - distriktskontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Samtidig skiftet Husbankens «avdelingskontor» navn til «regionkontor» gjennom en endring av Husbankloven 23. juni 2000, jf Ot.prp. nr. 74 (1999-2000), Innst. O. nr. 5 (2000-2001), beslutning. O. nr. 6 (2000-2001)

Dette var en ren språklig endring, der kontorene fikk navn «Region øst», Region vest, Region sør, Region Bodø, Region Midt-Norge og Region Hammerfest.

01.01.2010* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I forbindelse med ny Lov om Husbanken (Ot.prp. nr. 6 (2008-2009), Innst. O. nr. 53 (2008-2009), beslutning. O. nr. 69 (2008-2009)) blir Husbankens Hovedstyre ble lagt ned og Husbanken organisatorisk ble vedtatt styrt som et ordinært direktorat.

I Innst. O. nr. 53 (2008-2009) avgitt 26.02.2009 står det bl.a.

"Det vert føreslått at Husbanken skal vera eit statleg forvaltningsorgan under departementet, slik tilhøvet reelt sett er i dag. Husbanken skal ikkje lenger ha eit hovudstyre, men verta direkte styrt frå departementet. Dagens regionstyre vert erstatta med regionale råd. Råda skal vera eit bindeledd mellom Husbanken regionalt og andre aktørar, spesielt kommunane, og på den måten medverka til å utvikla og gjennomføra bustadpolitikken. Det er departementet som skal utnemna råda."

"Det offisielle namnet, "Den Norske Stats Husbank", vert føreslått erstatta med den korte og allment nytta versjonen "Husbanken", og dette skal nyttast i alle samanhengar."

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.