Sametinget - administrasjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1991* Nyopprettelse

Navn: Sametinget - administrasjonen
Kort navn: Sametinget - administrasjonen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Kommunaldepartementet
Tilhører etat: Sametinget
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 2021 Karasjok
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Sametinget ligger i Karasjok, men har kontorer i Kautokeino, Nesseby, Tromsø, Tysfjord, Harstad og SnåsaHistorikk:

Stortinget vedtok i november 1978 å demme opp Alta-Kautokeino-vassdraget og bygge en kraftstasjon. Dette førte til omfattende protester, aksjoner og demonstrasjoner både fra samene og fra miljøpolitisk hold. Motstanden til utbyggingen av vassdraget ble det som satte fortgang i utviklingen av samiske rettigheter i Norge.

Samenes kamp mot kraftstasjonen og for sine urfolksrettigheter fikk mye oppmerksomhet både i Norge og utlandet. Myndighetene nedsatte Samerettsutvalget og Samekulturutvalget for å tilimøtegå samenes krav. Samerettsutvalget kom med sin første delinnstilling allerede i 1984, og denne la grunnlaget for Stortingets vedtak i 1987 om en egen samelov og dermed opprettelsen av Sametinget.

Sametinget ble første gang ble åpnet 9. oktober 1989 i Karasjok av H. M. Kong Olav V. Internett: (http://www.samediggi.no/)www.samediggi.no/

01.01.1999* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

I St prp nr 1 (1998-99) ble det foreslått at bevilgningen til eksisterende poster under kapittel 540 Sametinget skulle samles på én 50-post. Bakgrunnen for dette forslaget var at Sametinget skulle gis en større budsjettmessig frihet gjennom nettobudsjettering.
Se også St prp nr 1 Tillegg nr 5 (1998-99) Overgang til nettobudsjettering for Sametinget

01.01.2002* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Underliggende råd del av Sametingets administrasjon; organisert som avdelinger. Pr 2009 har Sametingets
adminstrasjon stedlige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Kåfjord, Tysfjord, Evenes og Snåsa.
Admistrasjonen har tre fagadelinger (pr. 2009):

Avdeling for rettigheter, næring og miljø,
Avdeling for opplæring, språk og kultur
Avdeling for administrasjon.

01.10.2005* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Ved regjeringsskiftet i oktober 2005 ble ansvaret for arbeidet med samer og nasjonale minoriteter overført fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Jf. opprettelsen av det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.