Samferdselsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

69 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Om utredningsutvalg og konflikter. Grimsbo, Olav
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Organising civil preparedness in Finland, Sweden and Norway : comparing national approaches Laakso, Katri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. En organisasjonsteoretisk analyse Haugstveit, Kristina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Å fly eller ikkje fly? : Om norske offentlege myndigheiter sin respons på askeskya våren 2010 Nilsen, Rannveig Baaserud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Fortsatt ansvarsprinsipp eller helhetlig tilnærming til cybersecurity i Norge? Skillinghaug, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Mot en europeisk fellesadministrasjon? : En studie av Statens jernbanetilsyns arbeid med EUs politikk Stene, Joachim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politisk styring og faglig autonomi - en organisasjonsteoretisk analyse av implementeringen av vedtaket om å flytte Luftfartstilsynet fra Oslo til Bodø Wisth, Gerd Beate Lynegard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Nettverksadministrative systemer i EU? En studie av det norske Post- og teletilsynet. Myhre, Camilla
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Fra inngrep til innkjøp: en studie av politikkens vilkår og innflytelse på NSBs tjenesteproduksjon. Falch, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Forholdet mellom forvaltningsmyndighetene som er involvert i forvaltningen av telekommunikasjonssektoren i Norge : en studie av forholdet mellom Post-og teletilsynet og Konkurransetilsynet og Statens teleforvaltningsråd, Samferdselsdepartementet og Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Bekkedal, Tarjei
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Autonomi eller integrasjon - løpende eller strategisk styring? - en studie av forholdet mellom staten og fylkeskommunen innen samferdselssektoren. Bye, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Fra monopol til markedsbedrift - en studie av en reorganiseringsprosess i teledirektoratet 1990-92. Sigurdsen, Guro B.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Mer luft under vingene. En studie av omorganiseringsprosessen i Luftfartsverket. Skyttermoen, Torgeir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Formell struktur et styringsverktøy? Et case-studie av en reorganisering i Samferdselsdepartementet. Mortensen, Roger M.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 I det blå? En analyse av hovedflyplass-saken som ekstraordinær beslutningsprosess. Fredriksen, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Problemløsning i samferdselssektoren - En undersøkelse av beslutningsprosessen bak lokaliseringen av stamveg Oslo-Bergen. Beck Flåm, Laila Sofie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Politisk styring eller faglig uavhengighet. NSBs og Televerkets tilknytning til forvaltningen. Aase, Kurth Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Informasjonstilbud i Samferdselsdepartementet: realiteter og muligheter. Danielsen, Sissel, Marit Selliseth og Anne Wold.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Lokalisering - strukturer og prosesser. - Kortbaneflyplasser i Sogn og Fjordane. Solheim, Terje Herman
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 De sentrale statsmyndigheters styring av Norges statsbaner. Horrisland, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74 Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Ekspertise og konflikter i utredningsutvalg. Bruken av og rekrutteringen til utredningsutvalgene i samferdselsektoren 1945-1970. Grimsbo, Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell
Notat 2017 Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017 Nybøen, Harald, Astri Hildrum, Dag Solumsmoen og Helle Sekkesæter
Notat 2003 Tilsynsroller i samferdselssektoren. Hommen, Kim Ove
Notat 2003 Politisk styring og institusjonell autonomi – tre illustrasjoner. Neby, Simon
Notat 1998 Styringspolitikken overfor samferdselsbedriftene 1945-1996. Vatne, Thomas
Rapport 2019 Departementene i førersetet for omstilling? Eivor Nebben, Dag Solumsmoen, Margrethe Ellingseter (DFØ), Maria Alrek (DFØ)
Rapport 2019 Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1 Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide
Rapport 2018 NOU 2018: 14 - IKT-sikkerhet i alle ledd Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet Hans Christian Holte (Leder), Terje Wold, Håkon Grimstad, Lillian Røstad, Torgeir A. Waterhouse, Marie Moe, Lee A. Bygrave og Therese Steen
Rapport 2017 Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Buvarp, Paul Magnus Hjertvik, Maren Maal, Valgjerd Bakka Skauge, Janicke Weum, Oddbjørg Bakli
Rapport 2016 Nytt veg- og jernbanedirektorat? Om direktoratsoppgaver i veg- og jernbaneforvaltningen Bakli, Oddbjørg, Peter Chr. Bøgh, Trond Kråkenes
Rapport 2015 NOU 2015: 13 - Digital sårbarhet – sikkert samfunn Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2012 Et fleksibelt hierarki? Alternativ organisering av departementsavdelinger Sundby, Inger Johanne, Anette Kristiansen, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene Hagevik, Margaret og Peter Bøgh
Rapport 2011 Transportinfrastruktur i Sverige, Finland og Danmark – Forvaltning og organisering. En kartlegging. Anette Kristiansen, Sidsel Søvik og Tormod Rødsten
Rapport 2011 Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov Solumsmoen, Dag, Ingunn Botheim, Anette Kristiansen, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2010 Organisasjonsgjennomgang av Samferdselsdepartementet. Ingunn Botheim og Dag Solumsmoen
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2009 På sporet av kjønnsperspektivet. Eivor Bremer Nebben og Marthe Indset
Rapport 2007 Ja vel, statsråd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse Dag Solumsmoen, Eivor Nebben, Svein Eriksen
Rapport 2005 Ny organisering av transportpolitikken i hovedstadsområdet ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2004 Samferdselsdepartementets styring av Avinor. Andersen, Christian, Kåre P. Hagen og Kjell J. Sunnevåg
Rapport 2003 Evaluering av myndighetenes krisekommunikasjon i forbindelse med Åsta-ulykken Christoffersen, Carl-Erik
Rapport 2003 Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. - En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor. Neby, Simon
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB. Dokument nr. 3:4 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen. Dokument nr. 3:3 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2001 Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk. Holmefjord, Kari og Elisabeth Steckmest.
Rapport 1999 Samferdselsdepartementet - og underliggende etater og virksomheter. Samferdselsdepartementet.
Rapport 1999 Vegen videre. En kartlegging av konkurranseforholdene i Statens vegvesen Bakli, Oddbjørg, Ibenholt, Tone, Sund, Haagen
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester. Dokument nr. 3:6 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 1999 NOU 1999: 26 - Konvergens Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene Karin M. Bruzelius (leder), Jon Bing, Jens C. Koch, Hilde Lovett, Vigdis Moe Skarstein, Helge Sønneland, Øyvind Christensen, Alf-Petter Tenfjord
Rapport 1999 NOU 1999: 28 - Gardermoprosjektet Evaluering av planlegging og gjennomføring Per Kristen Mydske (leder), Svein L. Alfheim, Steinar Strøm, Bjørg Ven, Erik Whist (sekretariatsleder)
Rapport 1998 «Så langt, men ikke lenger». Reformfremstøtet mot Norges Statsbaners sentraladministrasjon og tilknytningen til statsmyndighetene på 1950- og 1960-tallet. Sleire, Tone Mette
Rapport 1998 Fra forvaltning til forretning. Mot opprettelsen av Telenor AS 1968 - 1994. Vatne, Thomas
Rapport 1997 Strukturelle endringer i norske departementet: muligheter for politisk styring? Lovik, Lars Petter
Rapport 1997 Transport, tilsyn og tillit Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn
Rapport 1997 Kartlegging og analyse av ressursbruken i Samferdselsdepartementet. Hind, Roar
Rapport 1996 Forretning eller forvaltning? Reform av Televerkets sentraladministrasjon og forhold til statsmyndighetene på 1950- og 1960-tallet. Christiansen, Espen
Rapport 1994 Utskillelse av eget driftsselskap for flykontrolltjenesten. Lothe, Torbjørn (leder)
Rapport 1994 Utskillelse av et eget driftsselskap for flykontrolltjenesten : utredning fra utvalg bestående av representanter fra: Samferdselsdepartementet ... [et al.] : rapport avgitt april 1994. Lothe, Torbjørn
Rapport 1988 Personalfunksjonen i staten: organisering og virkemåte. En studie av personalenhetene i den sentrale samferdsels- og olje- og energiforvaltning. Helgesen, Kjersti
Rapport 1982 Trafikksikkerhet - administrasjonsordninger og styringsproblemer. Eriksen, Svein
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 1991 Valg av stamvei mellom Bergen og Oslo. Asheim, Geir B. og Rolf J. Brunstad, Inge Thorsen, Arild Hervik.