Samferdselsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

22.02.1946* Ny via omorganisering

Navn: Samferdselsdepartementet
Kort navn: SD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Samferdselsdepartementet ble etablert ved kgl.res.22.2.1946 som en videreføring av Arbeidsdepartementet (1885-1946). Samtidig ble det bestemt at Handels- og industridepartementets hotell- og turistsaker og Statens hotellinspeksjon skulle overføres til departementet. Videre at Vassdragsavdelingen og Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet skulle overføres til Handels- og industridepartementet og at Kontoret for bygnings- og brannvesenet og Norges brannkasse skulle overføres til Forsyningsdepartementet. Etter disse endringene besto Samferdselsdepartementets arbeidsfelt av rene samferdselssaker som vei- og jernbanesaker, luftfartssaker, post- og telegrafsaker og av hotell- og turistsaker. Året etter, i 1947, ble departementets arbeidsfelt noe utvidet ved at ansvaret for Norges Geografiske Oppmåling og Norges Sjøkartverk ble overført fra Forsvarsdepartementet. Kilde: "Håndbok for (http://www.riksarkivet.no/)Riksarkivet", 1992, s. 225-226. Departementet består i 1946 av 3 avdelinger og Kommunikasjonsdirektoratet (Jfr. Statkalenderen 1947).

I forbindelse med markeringan av departementets 60 års dag 22.02.2006, publiserer departemententet en artikkel av førstearkivar Ole Kolsrud, Riksarkivet, som omhandler departementet i denne perioden; se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/samferdselsdepartementet-60-ar/id99935/

Samferdselsdepartementet 2006 – 2016
Endringer i Samferdselsdepartementets organisasjon og endringer knyttet til forvaltningsorganer og selskaper i forbindelse med 70-årsjubileet i 2016 finnes det en oversikt over på denne linken:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/samferdselsdepartementet-2006--2016/id2476647/

03.05.2019 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon fra Samferdselsdepartementet. Dette innebærer at Post- og teleseksjonen i Luft-, post- og teleavdelingen, med unntak av postsaker, overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etatsstyringsansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Den faglige styringen av postsaker i Nkom ivaretas fortsatt av Samferdselsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar videre ansvaret for arbeidet med politikken for næringsrettet bruk av IKT og Digital 21-prosessen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Ansvaret for å bestyre Altinn samt ressurser til IKT-forskning som tidligere ble bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett, overføres også.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for datasenterpolitikken, herunder oppfølging av Strategi for datasentre og faglig styringslinje til Brønnøysundregistrene når det gjelder Altinn inntil det nye direktoratet for digitalisering er etablert.

Statsråd Astrup har ansvaret for IT-politikk, elektronisk kommunikasjon og personvern i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, herunder oppgaver overført fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvaret for samordning av regjeringens IT-politikk innebærer å identifisere sektorovergripende utfordringer og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak, herunder utvikling av strategier og handlingsplaner. Ansvaret omfatter også samordning av digitaliseringen i offentlig sektor. Statsråd Astrup har et særskilt ansvar for å arbeide for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Statsråd Astrup har også ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementets etatsstyring av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Datatilsynet. Statsråd Astrup har videre etatsstyringsansvaret for Personvernnemnda.

Statsråd Mæland har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.