Helse Midt-Norge RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

41 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Ventetider ved norske sykehus. En analyse av politiske tiltak for å redusere ventetider Gavelstad, Hilde
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 New Public Management i helsevesenet, en suksess?: En flernivåanalyse av hvordan legene vurderer sykehusreformens effekt Hillestad, Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Forvaltningsrevisjon og ansvarsrelasjoner. En studie av ansvarsforholdene i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av sektorene Nav og sykehus Kjærgård, Robert
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Et nytt grep på helse-Norge? : En prosess- og innholdsanalyse av forslaget om samhandlingsreform Høverstad, Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Styrets roller og økonomistyring : En studie av styremedlemmenes oppfatninger av styrets roller og økonomistyring i de lokale helseforetakene Sæther, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Økonomisk krise? : en spillteoretisk undersøkelse av underskuddene i sykehusvesenet Brandtzæg, Halfdan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Ledelse i en endringsprosess en studie av toppledere i fire lokale helseforetak. Kari Kjos
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Profesjonell ledelse i sykehus. En studie av styresammensetning og topplederrekruttering i helseforetak. Hegrenes, Odd Rune
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Omsorg fra Øst til Helse (i) Vest. Polske og tyske sykepleieres beretninger om omsorg og fellesskap. Savides, Susan Jennifer
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Hvem skal lede? Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføring av enhetlig ledelse i helseforetak. Nerheim, Siri Torvestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Medisinske vikarer: sykepleiervikarenes inntog i norsk helsevesen : konsekvenser på avdelingsnivå. Østby, Marianne Midthus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 En studie av grenseflaten mellom 1.- og 2.-linjetjenesten i barne- og ungdomspsykiatrien. Bjørkly, Ane Bjordal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Innsatsstyrt finansiering av sykehus : en kvalitativ studie av sykehuslegers erfaringer med Innsatsstyrt finansiering i sitt arbeid. Kivle, Benedicte Maria Tveter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sykehusreformen -politisk råkjør og institusjonell motstand. En kvalitativ studie av reorganiseringsprosessen av sykehusene og spesialisthelsetjenestene. Hess, Anne Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sentralisering og fristilling. Et resultat av instrumentalitet eller institusjonelle faktorer? : en reorganiseringsstudie av sykehusreformen 2000- 2001. Lunder, Jens Kato
Notat 2004 Management Between Autonomy and Transparency in the Enterprise Hospital. Gammelsæter, Hallgeir og Dag Olaf Torjesen,.
Notat 2004 The Introduction of Choice in Scandinavian Hospital Systems. Arguments and Policy Processes in the Danish and the Norwegian Case. Vrangbæk, Karsten og Katarina Østergren.
Notat 2004 Taking Power from Knowledge A Theoretical Framework for the Study of Two Public Sector Reforms. Bleiklie, Ivar og Haldor Byrkjeflot, Katarina Østergren.
Notat 2004 Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform. Christensen, Tom, Per Lægreid & Inger Marie Stigen
Notat 2003 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per og Ståle Opedal, Inger Marie Stigen.
Notat 2003 Politisk styring og institusjonell autonomi – tre illustrasjoner. Neby, Simon
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2008 Økonomisk styring i helseforetak : avdelingslederens holdning til økonomiansvar Nyland, Kari ; Østergren, Katarina
Rapport 2008 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak: utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. desember 2006 : avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2008. Magnussen, Jon ; Norge Helse- og omsorgsdepartementet
Rapport 2007 RELIS – vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell Dag Solumsmoen og Gudrun Vik
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2004 Regional styring i lys av foretaksorganiseringen. En sammenlignende studie av Helse Vest-Norge RHF og Helse Midt-Norge RHF. Hallingstad, Rune
Rapport 2004 Veien frem til sykehusreformen. En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. Herfindal, Sturla
Rapport 2002 Fritt sykehusvalg En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet. Mathiesen, Elin Aasmundrud
Rapport 2002 Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak Bjorvatn, Afsane ; Kjerstad, Egil ; Sannarnes, Jan Gaute ; Sunnevåg, Kjell J.
Tidsskriftsartikkel 2014 The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration Byrkjeflot, Haldor ; Tom Christensen ; Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Både hierarkisk styring og nettverk – En studie av utviklingen i styringen av norske sykehus Byrkjeflot, Haldor & Kari Guldbrandsøy
Tidsskriftsartikkel 2013 Reshaping public accountability: hospital reforms in Germany, Norway and Denmark Mattei, Paola ; Mitra, Mahima ; Vrangbæk, Karsten ; Neby, Simon ; Byrkjeflot, Haldor ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2005 Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre til effektivitetsforbedringer i norske sykehus? Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2003 Når sykehus blir butikk - effekter på styring, profesjoner og brukere. Kjekshus, Lars Erik