Rikshospitalet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1917* Nyinnskrevet

Navn: Rikshospitalet
Kort navn: Rikshospitalet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

NB: etableringstidspunkt ikke korrekt, Rikshospitalet ble opprinnelig opprettet ved kgl. res. 11.1.1826 og fikk som oppgave å sørge for pleie av syke fra hele riket. Dessuten var Rikshospitalet fra opprettelsen av undervisningsanstalt for studenter ved Universitetets medisinske fakultet.

01.01.1966* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

01.01.1970* Består via innlemming

01.01.1994 Består via innlemming

I 1995 ble de fire sykehusene Rikshospitalet, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (OSR), Kronprinsesse Märthas Institutt (KMI) og Sophies Minde (SM) formelt slått sammen til ett sykehus, geografisk plassert på tre steder. KMI og SM var tidligere etablert som Statens senter for ortopedi, senere Rikshospitalets senter for ortopedi (RSO). Som navn på den samlede virksomhet ble Nytt Rikshospital benyt-tet, det samme som prosjektnavnet - Prosjekt Nytt Rikshospital. Begrepet Nytt Rikshospital fungerte både som markering av en organisasjon i endring, og som fellesnavn på de fire sykehusene. Men 24. november 1994 besluttet fellesstyret for de fire sykehu-sene at sykehusets navn fra 1. juni 1995 skulle være Rikshospitalet.

Kilde: http://www.statsbygg.no/prosjekter/prosjektkatalog/riksen/html/infotekst/historikk.html

01.01.1996* Består via innlemming

En arbeidsgruppe ble i 1994 nedsatt av SHD for å vurdere Berg Gårds fremtidige funksjoner. Med bakgrunn i dette arbeidet fant departementet det hensiktsmessig å inpasse virksomheten ved Berg Gård i Rikshospitalet for å gi mulighet til en slagkraftig enhet med et tilnærmet totaltilbud inkludert videre- og nyutvikling innenfor barnenevrologi. (Jf. St.prp.nr.1, 1995-96 - Sosial- og helsedepartementet, s. 180)

01.01.1999 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter

Rikshospitalet og Radiumhospitalet er nettobudsjettert fra budsjetterminen 1999 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2002 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Helse Sør RHF

Går inn under Helse Sør RHF i forbindelse med sykehusreformen

01.01.2002* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Skrives ut av databasen da virksomheten nå inngår som Helseforetak under Helse Sør RHF.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.