Forsvarsmateriell

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2016 Ny via utskilling

Navn: Forsvarsmateriell
Kort navn: Forsvarsmateriell
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Tilhører etat: Forsvarsmateriell
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

1​​​​. januar 2016 ble deler av organisasjonen til Forsvarets logistikkorganisasjon (FL) skilt ut i en egen etat, Forsvar​​smateriell. Denne etaten er direkte underlagt Forsvarsdepartementet.​​

Etableringen av Forsvarsmateriell ble gjort ved en overflytting av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben og deler av staben i Forsvarets logistikkorganisasjon. Ledelsen i Forsvarsmateriell lokaliseres i Militærhospitalet, Grev Wedelsplass 1 i Oslo, og vil i tillegg ha betydelig aktivitet på Kolsås, Haakonsvern og Kjeller.

- Forsvarsmateriell består ved etableringen av nærmere 1300 medarbeidere, hvor 60 prosent av disse er sivile.
- Forsvarsmateriell anskaffer og forvalter utstyr for Forsvaret og andre etater i sektoren.
- Forsvarsmateriell består av følgende fem fagkapasiteter; Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter.

FORSVARSMATERIELL
Forretningsadresse: Myntgata 1, 0151 OSLO

Virksomheter:
- 974 707 276 DIVISJON FOR IKT KAPASITETER IKTKAPDIV
- 988 567 027 FORSVARSMATERIELL STAB
- 995 967 634 DIVISJON FOR LANDKAPASITETER LANDKAPDIV
- 995 967 642 DIVISJON FOR MARITIME KAPASITETER MARKAPDIV
- 995 967 650 DIVISJON LUFTKAPASITETER LUFTKAPDIV
- 995 967 669 DIVISJON FELLESKAPASITETER FELLESKAPDIV

Mer informasjon: https://forsvaret.no/forsvarsmateriell

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Om opprettelsen av materielletat under Forsvarsdepartementet; se: NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten:
Regjeringen besluttet våren 2015 å etablere en materielletat direkte underlagt Forsvarsdepartementet, som i hovedsak skal ha ansvar for materiellinvesteringer og materiellforvaltning i forsvarssektoren.
Forsvarsdepartementet eier alt materiell i forsvarssektoren, og det investeres om lag 10 mrd. kroner årlig i materiell. Materiellforvaltning omhandler virksomhet i forbindelse med anskaffelser, etterforsyning, lagring, distribusjon og utfasing av materiell og materiellsystemer. Den nye materielletaten skal være en overordnet premissgiver for materiellforvaltningen i sektoren, og ha et hovedansvar for å ivareta materiellet i hele levetiden. Forsvaret og øvrige etater vil få ansvaret for å gjennomføre driftsanskaffelser, etterforsyning, lagring, distribusjon og vedlikehold.
Den nye materielletaten opprettes 1. januar 2016 og organiseres som et ordinært statlig forvaltningsorgan. Etaten opprettes med utgangspunkt i at deler av virksomheten i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) overføres til den nye materielletaten. Dette vil omfatte om lag 1300 ansatte. Opprettelsen av den nye etaten skal bidra til god innsikt i den teknologiske utviklingen og markedssituasjonen for forsvarsmateriell. Etaten vil også knytte strategisk og utførende nivå tettere sammen. Den nye etaten skal ha fokus på tekniske og merkantile forhold, slik at Forsvaret får de materielle kapasitetene som er besluttet anskaffet med den spesifiserte ytelse, til riktig tid og til en best mulig pris.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.