Aerospace Industrial Maintenance Norway SF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

15.12.2011* Nyinnskrevet

Navn: Aerospace Industrial Maintenance Norway SF
Kort navn: AIM Norway
Tilknytningsform: Statsforetak
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 231 Skedsmo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relasjoner:
  • Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM Norway) er tidligere Luftforsvarets hovedverksted Kjeller som ble omdannet til statsforetak 15. desember 2011.

Statsforetaket eies i sin helhet av Forsvarsdepartementet og representerer det eldste flytekniske miljøet i Norge med kontinuerlig virksomhet siden 1916.

AIM Norway har ved etableringen ca 430 ansatte fordelt på over 20 forskjellige fagverksteder og leverer vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på fly og helikoptre til Forsvaret og andre kunder. Avansert teknologi, interessante produkter, utfordrende oppgaver og fagmessig god utføring av oppdrag kjennetegner vår virksomhet.

Se også:
- Nyhetsmelding 21.10.2011
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2011/luftforsvarets-hovedverksted-kjeller-bli.html?id=661237)
- Nyhetsmelding 15.12.2011
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2011/luftforsvarets-hovedverksted-er-blitt-st.html?id=666847)
- Prop. 3 S (2011-2012) “Om omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller til statsforetak og andre investeringer”.
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-3-s--20112012.html?id=661150)
- Innst. 60 S. (2011–2012) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer
(http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-060/?lvl=0)

Nettside: www.aimnorway.com

03.06.2016* Består via omorganisering

AIM Norway kjøper opp europeisk forsvarsbedrift
Det statseide selskapet AIM Norway kjøper forsvarsbedriften Pratt & Whitney Belgium Engine Center (BEC). BEC er i dag eid av den amerikanske flymotorprodusenten Pratt & Whitney og har hovedkontor og produksjonslokaler i Belgia.

BEC ble kjøpt opp av Pratt & Whitney i 2008. BECs grunnlag er basert på vedlikehold av F-100-motoren til kampfly som F-15 og F-16 for det belgiske forsvaret og for luftforsvaret til andre store europeiske land. Selskapet hadde i 2015 95 ansatte og en omsetning på 46,7 millioner euro som tilsvarer om lag 440 millioner norske kroner.

Kilde: Pressemelding 03.06.2016 | Nr: 30/2016 - Forsvarsdepartementet
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aim-norway-kjoper-opp-europeisk-forsvarsbedrift/id2502937/)

01.08.2016 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning til aksjeselskap
AIM Norway har siden omdannelsen fra Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller i 2011 vært organisert som et statsforetak eid av staten ved Forsvarsdepartementet. AIM Norway leverer i dag vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på fly, helikoptre, komponenter og bakkeutstyr til Forsvaret og andre kunder. Stortinget vedtok i juni 2016 å omdanne statsforetaket til et aksjeselskap. Samtidig har Stortinget gitt regjeringen fullmakt til å redusere eierskapet i AIM Norway AS gjennom salg av aksjer eller andre transaksjoner. Staten skal inneha en eierandel på minimum 50 prosent.

Kilde:
- Pressemelding Nr: 44/2016, 26.08.2016, Forsvarsdepartementet
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aim-norway-stiftet-som-aksjeselskap/id2509839/)
- Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-44)
- Prop. 79 LS (2015-2016), Innst. 366 L (2015-2016), Lovvedtak 90 (2015-2016) Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost

________________________________________

Selskapet viderefører Aerospace Industrial Maintenance Norway SF, organisasjonsnummer 997 728 807, jf. lov 2016-06-17-44 om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap.

01.06.2019* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Kongsberg Gruppen ASA
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Eierskapet i Aerospace Industrial Maintenance Norway AS har nå blitt endret, og staten er ikke lenger eier i dette selskapet.

Prop. 61 S (2018-2019), Innst. 265 S (2018-2019) Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence Aerospace AS. Stortinget har behandlet proposisjon fra regjeringen om samtykke til salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS, og enstemmig vedtatt at Stortinget samtykker til salget på de betingelser som er omtalt i proposisjonen.

Forsvarsdepartementet signerte den 13. desember 2018 avtale om salg av hele selskapet til Kongsberg Defence & Aerospace AS. Salget forventes gjennomført i 1. halvår 2019

Innstilling avgitt 08.05.2019
Behandlet i Stortinget: 16.05.2019

01.06.2019* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Bedriften selges til Kongsberggruppen (jf. endring over) og er dermed ikke lenger gyldig enhet i databasen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.