Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2008 Ny via omorganisering

Navn: Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon
Kort navn: FAKT
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsstaben
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt
Relaterte enheter:
  • Forsvarets kommandantskap
  • Forsvarets museer
  • Forsvarets musikk
  • Forsvarets veteransenter

Avdelingen ble opprettet i 2008 og samler under felles ledelse:
- Forsvarets kommandantskap,
- Forsvarets museer,
- Forsvarets musikk og
- Forsvarets veteransenter

Base: flere steder i Norge, fra Vardøhus i nord til Halden i sør

Oppgaver: Avdelingen bruker kulturelle virkemidler for å formidle tradisjon og historie. Sju museer, åtte kommandanter og fem musikkorps utgjør til sammen den kulturelle satsningen i Forsvaret. I tillegg er Forsvarets veteransenter på Bæreia et tilbud for rekreasjon og samhold blant veteraner. Kultur- og tradisjonsavdelingen har også driftsansvaret for de regionale støttefunksjonene som ligger i Oslo.
Kilde: forsvaret.no

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nærmere om enheten som gikk inn i Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon - FAKT
(kilde: St.meld. nr. 33 (2008-2009) «Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020)

Forsvarets kommandantskap
Hver festning har tradisjonelt vært oppsatt med en kommandant. Festningene og kommandantskapene har fremdeles en militær betydning, men rollen deres er en annen i dag enn da de ble anlagt og fremdeles hadde en direkte operativ ­rolle.

Opprinnelig var en kommandant betegnelsen på eldste offiser på en festning. I forbindelse med de omfattende nedleggelsene av militære avdelinger omkring 2002-2003 beholdt Forsvaret kommandantordningen på Akershus, Bergenhus, Kongsvinger og Vardøhus. For å tydeliggjøre festningenes spesielle historiske betydning og verdi som nasjonale militære kulturminner, ble kommandantordningen gjeninnført på en del festninger. Kommandantstillingen på Oscarsborg ble gjenopprettet i 2004, jf. B.innst. S. nr. 7 (2002- 2003) og St.prp. nr. 1 (2002-2003), og i 2008 ble også kommandantstillingene på Fredriksten, Karljohansvern og Kristiansten gjenopprettet. I dag er det kommandanter på Akershus, Bergenhus, Fredriksten, Karljohansvern, Kongsvinger, Kristiansten (med Hegra), Oscarsborg og Vardøhus.

Kommandantene er forsvarssjefens og Forsvarets øverste representant på festningene, og har i dag bl.a. i oppgave å holde arenaene i militær hevd og profilere etaten Forsvaret på den enkelte festning og i lokalområdene. Kommandanten har ansvaret for å ivareta og videreutvikle festningene som arenaer for militærkulturell aktivitet, sivil-militært samarbeid og som en viktig møteplass mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Forsvarets museer
Museumsvirksomheten i Forsvaret har lange tradisjoner. Rustkammeret i Trondheim ble etablert i 1826, og Marinemuseet i Horten i 1853. I 1860-årene var det første modellkammer for Hæren på plass i Arsenalbygningen på Akershus festning, der Forsvarsmuseet er i dag. Dagens organisering av museumsvirksomheten i Forsvaret skriver seg fra 1976, da Hærmuseet i Oslo, Rustkammeret i Trondheim og Marinemuseet i Horten ble slått sammen under fellesbetegnelsen Forsvarsmuseet. Hærmuseet ble gjort om til Forsvarsmuseet på Akershus, og ble utpekt til å være hovedmuseet i organisasjonen. I 1995, i forbindelse med 50-års jubileet for frigjøringen i 1945, ble Norges hjemmefrontmuseum fullt integrert i Forsvarsmuseets organisasjon. Samtidig ble Oscarsborg festningsmuseum etablert og Luftforsvarsmuseet i Bodø åpnet. Bergenhus festningsmuseum ble en del av Forsvarsmuseet i 2004. I 2007 ble navnet endret til Forsvarets museer. Forsvarsmuseet på Akershus er fortsatt hovedmuseum.

De fleste museene i Norge blir finansiert over Kulturdepartementet, mens universitetsmuseene ligger under Kunnskapsdepartementet. I tillegg er det også en rekke etatsmuseer under Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, jf. bl.a. St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Forsvarets musikk
Forsvarsmusikken består pr. 2008 av fem musikkkorps; Forsvarets musikkorps Nord-Norge, Luftforsvarets musikkorps, Forsvarets musikkorps Vestlandet, Kongelige norske marines musikkkorps, og Forsvarets stabsmusikkorps. Forsvarets musikk har i tillegg fagansvar for fire Heimvernskorps og Hans Majestet Kongens gardes musikkorps. Regjeringen vil satse videre på dagens fem profesjonelle militærmusikkorps. Dette er viktig fordi korpsene representerer geografisk spredning og tilgjengelighet i alle landsdeler, og fordi de kjennetegnes av allsidighet og bredde i musikkuttrykket, stor fleksibilitet og evne til å møte et bredt publikum.

Forsvarets musikk er pr. 2008 Norges største direkte statseide kulturinstitusjon. De fleste andre kulturinstitusjoner er stiftelser eller aksjeselskap. Organisasjonen er administrativt underlagt Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) og har 181 faste ansatte hvorav 159 musikere, fordelt på fem korps og et sentralt ledd. Forsvarets musikk representerer Norges største arbeidsplass for profesjonelle blåsemusikere, og er en kulturell spydspiss innen blåsemusikken både lokalt, regionalt og nasjonalt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Forsvarets Veteransenter
FAKTA om veteransenteret:
– Forsvarets veteransenter på Bæreia ble overtatt av Forsvaret 1. juni 2008. Den offisielle åpningen skjedde 17. oktober av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef general Sverre Diesen.
– Senteret skal være for alle veteraner i Forsvaret, fra de som deltok under andre verdenskrig til de som nå kommer hjem etter utført tjeneste i en internasjonal operasjon.
– Senteret skal være et sted for rekreasjon og oppfølging av soldater etter endt tjeneste. Det skal arrangeres familieaktiviteter og kurs, som vil være relevant for veteranene. Senteret skal også være et sted hvor alle frivillige veteranorganisasjoner kan gjennomføre sine aktiviteter.
– Veteransenteret ligger ca 6,5 km utenfor Kongsvinger sentrum. Bygningene er fint plassert i skoglia, et steinkast fra vannet Bæreia.
– Krigsinvalideforbundet sto bak driften av Bæreia fra 1959 til 2005, og senteret har i hele perioden vært et samlingssted for krigsveteraner. Fra 2005-2008 drev Landsforeningen for hjerte- og lungesyke stedet.

Store Norske Leksikon omtaler virksomheten slik (se: http://snl.no/Forsvarets_veterantjeneste):
Pr. 2012 er Forsvarets veterantjeneste (FVT), fagavdeling underlagt Forsvarssjefen, med ansvar for etatens oppfølging og ivaretaking av veteraner, etbl. 01.08.2011, formelt åpnet 24.08.2011. FVT erstatter den tidl. Forsvarets veteranadministrasjon (FVA), etbl. 2006. FVT ledes av Forsvarets veteraninspektør (FVI), en ny funksjon opprettet samtidig; den første veteraninspektør er generalmajor Robert Mood. En hovedoppgave for FVT er å koordinere arbeidet med Forsvarets oppfølging av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner, lagt fram 02.05.2011.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.