Statens kartverk

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1994* Nyopprettelse

Navn: Statens kartverk
Kort navn: Statens kartverk
Tilknytningsform: Etat
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

01.01.1994* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift

1. januar 1994 ble virksomheten omdannet til forvaltningsbedrift. Begrunnelsen for endringen var å få en tilknytningsform som var tilpasset den store andelen ekstern finansiering og at SK trengte et økonomisystem som kunne gi bedre grunnlag for å fastsette priser og vurdere lønnsomheten av driften og investeringene, jfr. St.prp.nr.1, Tillegg nr.2, 1993-94. Det ble lagt vekt på at det var samfunnsøkonomisk rasjonelt å samle all kartproduksjon for alle sektorer til en enhet og at det finansieres samlet over Miljøverndepartementets budsjett. I tillegg anså Stortinget det som rasjonelt at SK selger tjenester til full brukerbetaling, men ikke at SK utvikler forretningsvirksomhet som bedre kan ivaretas av private. Stortinget mente også at det var viktig å ta vare på stordriftsfordelene og følgelig ikke hensiktsmessig å dele virksomheten i en forretningsdel og en forvaltningsdel, jfr. St.prp.nr.1, Tillegg nr.2, 1993-94

30.06.1999 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Electronic Chart Center skilles ut fra Statens Kartverk.
Jf. St.prp.nr.67 og Innst.S.nr.236 for 1998-99

01.04.2004 Består via omorganisering

COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Relaterte enheter:
  • Ugland IT Group AS

Markedsdivisjonen solgt
1. april 2004 ble distribusjonen av Kartverkets monopolprodukter overført til Norsk Eiendomsinformasjon as. Resten av Statens kartverk Marked dvs, den konkurranseutsatte virksomheten ble solgt til Ugland IT Group AS fra samme dato.

De forretningsmessige delene av Kartverket ble skilt ut og solgt i 2004

Som begrunnelser for omdanning av Statens kartverk i 2004 er dette uttrykt på følgende måte:
Forretningsoppgavene bør skilles fra forvaltningsoppgaver og drift av Norge digitalt. Skillet vil tydeliggjøre Kartverkets rolle som myndighet og nasjonalt fagorgan, herunder utvikling av regelverk og standarder.
• Statens kartverk skal oppfattes som en ryddig bestiller og bør ikke kunne mistenkes for å gi spesielle fordeler til noen.
• Sikre effektiv bruk av offentlige midler.
• Tilrettelegge for konkurransedyktige norske geodataforetak.
• Spørsmålet om kryssubsidiering mellom monopoldel og forretningsdel bortfaller.
I lengden vil enhver organisasjon være tjent med å ha ryddige linjer i forhold til sine omgivelser. Det er klare indikasjoner på at Statens kartverk ikke bør ha konkurranseutsatt virksomhet innenfor organisasjonen, da dette svekker Kartverkets rolle som nasjonalt fagorgan og ansvarlig for organiseringen av Norge digitalt. Privat sektor har gjennom en årrekke gitt uttrykk for at Staten ikke burde drive med konkurranseutsatt geodataproduksjon på områder hvor dette kunne vært utført av privat sektor

Kilde: St.meld. nr. 30 (2002-2003) «Norge digitalt» – et felles fundament for verdiskaping (09.05.2003)

13.04.2004* Består via omorganisering

Omorganiseringen i Statens kartverk fra 13.4 2004 innebar en sammenslutning av flere fylkeskontorer. Antallet kontorer ble redusert fra 18 til 12. Uttalte mål for omorganiseringen var å få en slankere organisasjon med fokus på nasjonale oppgaver. Også her var det klart at målene som ble satt til kostnadseffektivisering gjorde det nødvendig å foreta nedbemanninger.

26.10.2007* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

26. oktober 2007 var en merkedag for Statens kartverk. Da ble ansvaret for tinglysing i fast eiendom overført fra siste tingrett til Kartverket.
En omfattende reform var kommet til veis ende og all tinglysing i fast eiendom var samlet ved Kartverkets hovedkontor i Hønefoss. Fra denne dato var Statens kartverk formelt sett landets tinglysingsmyndighet.

Det var i 2002 Stortinget vedtok at tinglysing i fast eiendom skulle overføres fra domstolene til Statens kartverk. De første overføringene fant sted våren 2004 og det har vært en omfattende og krevende prosess. Det er blant annet overført arkivmateriale fra 83 tingretter, 240 medarbeidere er tilsatt og lært opp, kontorlokaler og pantebokarkiv er klargjort, data er konvertert fra ulike databaser inn i et nyutviklet tinglysingssystem og det er innført et system for etterskuddsfakturering. I Ullensvang er det etablert et kundesenter og det er utviklet et nettsted med publikumsinformasjon. En ekstra utfordring i perioden var at Kartverket også ble tildelt ansvaret for å registrere andeler i borettslag, en aktivitet som ble lagt til kundesenteret i Ullensvang.

Kilde: Kartverkets årsmelding for 2007 samt nettside.

01.01.2014 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Kartverkets tilknytningsform endres fra forvaltningsbedrift til et bruttobudsjettert forvaltningsorgan fra og med 1. januar 2017. Omleggingen innebærer i all hovedsak en videreføring av gjeldende praksis, men kapittel- og poststrukturen for bevilgningene til Kartverket endres.

Kartverkets tilknytningsform omtales videre slik på Prop. 1 S 2016-2017, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, s. 231:
Mye har endret seg siden Kartverket ble forvaltningsbedrift i 1994, både i forhold til hvilke behov Kartverket har og hvilke muligheter andre tilknytningsformer gir. Et bytte av tilknytningsform vil kunne bidra til forenkling og til å bedre Kartverkets økonomistyring. Regjeringen forslår derfor å gjøre om Kartverket til et ordinært bruttobudsjettert forvaltningsorgan.
Dette innebærer at Kartverket framover ikke budsjetteres netto med et driftsresultat. Bevilgningen på kap. 2465 og kap. 5465 avvikles derfor og bevilges brutto på kap. 595 og 3595. Samtidig gjøres det noen justeringer på inndelingen mellom postene.
Forslaget legger opp til at Kartverket skal kunne videreføre dagens praksis med samfinansiering av kartlegging og infrastrukturprosjekter og finansiering av prosjekter med inntekter fra salg av geodata og abonnementer.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.